33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 143 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de Wet natuurbescherming (33 348) een groot aantal vissoorten en weekdieren hun bescherming verliest, die ze wel hadden onder de Flora- en faunawet;

constaterende dat deze soorten ook geen bescherming genieten onder de Visserijwet;

verzoekt de regering, deze soorten alsnog wettelijke bescherming te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven