34 200 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID ANNE MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over het jaar 2014 aangeeft dat de vraagtekens die in het verleden bij de effectiviteit van het re-integratiebeleid zijn geplaatst, blijven bestaan;

overwegende dat uit het onderzoek «Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie», dat het Ministerie van SZW heeft laten uitvoeren op verzoek van de Tweede Kamer, blijkt dat het allerminst evident is dat het re-integratiebeleid effectief is;

verzoekt de regering:

  • te komen met een overzicht van bewezen succesvolle re-integratie-instrumenten;

  • te bevorderen dat bewezen succesvolle instrumenten tot standaard worden verheven;

  • te bevorderen dat nog niet onderzochte re-integratie-instrumenten binnen afzienbare tijd worden onderzocht op hun effectiviteit;

  • te bevorderen dat re-integratie-instrumenten die wel zijn onderzocht maar niet of nauwelijks effectief zijn, worden gestopt, en bij gemeenten het belang van professionele uitvoering stevig onder de aandacht te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Mulder

Naar boven