Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 31 oktober 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 november

14.00 uur

Woensdag 5 november

10.15 uur

Donderdag 6 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor 2015

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 13 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000-XVI, nr. 9

– de motie-Van Nispen over schoolzwemmen voor ieder kind

34 000-XVI, nr. 10

– de motie-Van Nispen over een onderzoeksprogramma zwemvaardigheid

34 000-XVI, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van Veen over sportbemiddeling uitsluiten van de WAADI

34 000-XVI, nr. 12

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over vereenvoudigen van de regeling voor vrijwilligersvergoedingen

34 000-XVI, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over onderzoek naar het verdwijnen van kleine sportverenigingen

34 000-XVI, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra over de continuïteit van Alliantie Gelijkspelen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 924, nr. 15

Brief van het presidium over integriteitsregels in de Tweede Kamer

De Voorzitter: ik stel voor conform de voorstellen van het presidium te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 255

– de motie-Siderius c.s. over een ontwikkelrecht voor kinderen

31 322, nr. 256

– de motie-Siderius over onderzoek naar de terugvordering van kinderopvangtoeslag

31 322, nr. 257

– de motie-Van Weyenberg over geen onomkeerbare stappen zetten

31 322, nr. 258

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een vervolgadvies van de SER

31 322, nr. 259

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over vertegenwoordiging van de sector en de wetenschap in het BKK

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO HSL-Zuid/Fyra

22 026, nr. 468

– de motie-De Rouwe over een commissie van wijzen

22 026, nr. 469

– de motie-De Rouwe over de «geld terug bij vertraging»-regeling voor Intercity Direct

22 026, nr. 470

– de motie-Van Veldhoven over herbeoordeling van het openkapplan

22 026, nr. 471

– de motie-De Boer/Hoogland over de geluidsoverlast in Lansingerland

22 026, nr. 472

– de motie-De Boer c.s. over de dienstregeling Amsterdam–Brussel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015

De Voorzitter: dhr. Knops wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

De Voorzitter: mw. Schouten verzoekt om eerst te stemmen over haar motie op stuk nr. 16 alvorens te stemmen over de overige moties.

34 000-XVIII, nr. 6

– de motie-Karabulut/Jasper van Dijk over uitbesteding bij Defensie voorkomen

34 000-XVIII, nr. 7

– de motie-Karabulut over in 2015 afzien van huurverhoging

34 000-XVIII, nr. 8

– de motie-Van der Linde/Monasch over een transformatieregister

34 000-XVIII, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Knops/Verhoeven over op Prinsjesdag aanbieden van de jaarlijkse rapportage

34 000-XVIII, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Knops/Karabulut over niet verhogen van de verhuurderheffing in 2015

34 000-XVIII, nr. 11

– de motie-Knops over evalueren van de btw-verlaging

34 000-XVIII, nr. 12

– de motie-Monasch/Van der Linde over vrijstelling van de verhuurderheffing voor verhuurders van betaalbare nieuwbouw

34 000-XVIII, nr. 13

– de motie-Fritsma over geen voorrang voor toegelaten asielzoekers

34 000-XVIII, nr. 14

– de motie-Fritsma over laten vervallen van de boeterente bij oversluiten

34 000-XVIII, nr. 15

– de motie-Verhoeven over de werking van het inkoopstelsel

34 000-XVIII, nr. 16

– de motie-Schouten/Knops over ook corporaties in krimpregio's van de vrijstelling laten profiteren

34 000-XVIII, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Voortman over opnieuw indienen van het wetsvoorstel initiatiefrecht huurders

34 000-XVIII, nr. 18

– de motie-Voortman over energiebesparing voor sociale huurwoningen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 934

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

34 000-XII, nr. 19

– de motie-Smaling/De Rouwe over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur

34 000-XII, nr. 20

– de motie-Smaling/De Boer over afschaffen van overbodige eisen van de CCR

34 000-XII, nr. 21

– de motie-Smaling over het takenpakket van de ILT

34 000-XII, nr. 22

– de motie-Visser/Hoogland over de handhaving in verband met de rode kruisen boven de weg

34 000-XII, nr. 23

– de motie-Remco Dijkstra/Jan Vos over de bijmengverplichting voor biobrandstoffen

34 000-XII, nr. 24 (ingetrokken)

– de motie-Remco Dijkstra over de makelaarsfunctie bij het verkrijgen van grondstoffen

34 000-XII, nr. 25

– de motie-De Rouwe/Visser over de knelpunten in de sectoren transport en logistiek

34 000-XII, nr. 26

– de motie-De Rouwe/Elias over geen hogere tarieven voor vliegen boven Duits grondgebied

34 000-XII, nr. 27

– de motie-De Rouwe c.s. over Single European Sky als topprioriteit

34 000-XII, nr. 28

– de motie-De Rouwe over gebiedsontwikkeling voor aansluiting op vitale transportroutes

34 000-XII, nr. 29

– de motie-Agnes Mulder/Cegerek over gebruik van microplastics in cosmetica

34 000-XII, nr. 30

– de motie-Cegerek c.s. over een loket circulaire economie

34 000-XII, nr. 31

– de motie-Cegerek/Van Veldhoven over mensen met luchtwegaandoeningen

34 000-XII, nr. 32

– de motie-Cegerek c.s. over inruilen van tweetaktscooters voor elektrische scooters

34 000-XII, nr. 33

– de motie-Madlener over een prioriteitenlijst met de meest onveilige provinciale wegen

34 000-XII, nr. 34

– de motie-Madlener over een bouwstop voor windturbines

34 000-XII, nr. 35

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer

34 000-XII, nr. 36

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over aanvullend budget voor onderhoud van wegen

34 000-XII, nr. 37

– de motie-Van Veldhoven over de CO2-prestatieladder

34 000-XII, nr. 38

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda

34 000-XII, nr. 39

– de motie-Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen

34 000-XII, nr. 40

– de motie-Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie

34 000-XII, nr. 41

– de motie-Dik-Faber over het realiseren van de doelstelling van VANG

34 000-XII, nr. 42

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit

34 000-XII, nr. 43

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over de doelstellingen uit het energieakkoord

34 000-XII, nr. 44

– de motie-Van Tongeren/Ouwehand over het verlagen van de maximumsnelheid in stadscentra

34 000-XII, nr. 45

– de motie-Bisschop c.s. over tachograafkaarten

34 000-XII, nr. 46

– de motie-Ouwehand c.s. over duurzaamheid in het onderwijs

34 000-XII, nr. 47

– de motie-Ouwehand c.s. over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

34 000-XII, nr. 48

– de motie-Van Klaveren over verlaging van de boetes voor te snel rijden buiten de bebouwde kom

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (onderdeel landbouw en Natuur)

34 000-XIII, nr. 57

– de motie-Van Gerven over redden van het Noord-Hollands landschap

34 000-XIII, nr. 58

– de motie-Van Gerven over het beheer van ottertunnels

34 000-XIII, nr. 59

– de motie-Van Gerven over de verbindingszones van de ehs

34 000-XIII, nr. 60

– de motie-Lodders over het experiment «Regels wieden»

34 000-XIII, nr. 61

– de motie-Geurts c.s. over ondersteuning van de land- en tuinbouwexport

34 000-XIII, nr. 62

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over het herstellen van de markt bij ernstige dierziekten

34 000-XIII, nr. 63

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over de agenda van de top over dierenwelzijn

34 000-XIII, nr. 64

– de motie-Geurts over besteding van de interne begrotingsreserves

34 000-XIII, nr. 65

– de motie-Leenders over een visie op voedsel

34 000-XIII, nr. 66

– de motie-Jacobi over traditioneel werkende herders

34 000-XIII, nr. 67

– de motie-Graus over de rechten van niet gehouden dieren

34 000-XIII, nr. 68

– de motie-Graus over vergroten van de pakkans van dierenbeulen

34 000-XIII, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Graus/Helder over herkenning van dierenmishandeling

34 000-XIII, nr. 70

– de motie-Graus/Dijkgraaf over opnemen van de buizerd en arend in de valkerij-akte

34 000-XIII, nr. 71

– de motie-Graus/Dijkgraaf over niet rigide toepassen van EU-richtlijnen

34 000-XIII, nr. 72

– de motie-Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten

34 000-XIII, nr. 73

– de motie-Van Veldhoven/Schouw over een eenduidig keurmerk

34 000-XIII, nr. 74

– de motie-Van Veldhoven/Geurts over teeltoptimalisatie van eiwitgewassen

34 000-XIII, nr. 75

– de motie-Van Veldhoven/Lodders over de financiering van groen onderwijs

34 000-XIII, nr. 76

– de motie-Van Veldhoven/Jacobi over nationale parken nieuwe stijl

34 000-XIII, nr. 77

– de motie-Dik-Faber/Klaver over het tegengaan van voedselverspilling

34 000-XIII, nr. 78

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over 100% verantwoorde soja in de varkens- en veehouderij

34 000-XIII, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Geurts over regionalisering van de voedselproductie

34 000-XIII, nr. 80

– de motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien

34 000-XIII, nr. 81

– de motie-Klaver over de Marker Wadden

34 000-XIII, nr. 82

– de motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest

34 000-XIII, nr. 83

– de motie-Thieme over vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie

34 000-XIII, nr. 84

– de motie-Thieme over een einddatum voor het couperen van biggenstaartjes

34 000-XIII, nr. 85

– de motie-Thieme over het principe dat het houderijsysteem is aangepast aan het dier

34 000-XIII, nr. 86

– de motie-Thieme over houtwallen in weilanden

34 000-XIII, nr. 87

– de motie-Thieme over openstellen van het Kroondomein Het Loo

34 000-XIII, nr. 88

– de motie-Thieme over Het Loo als een afschotvrije zone voor wilde zwijnen

33 400-XIII, nr. 109

– de motie-Thieme over het aan retailers opleggen van een bewijslast

34 000-XIII, nr. 89

– de motie-Ouwehand over ongedaan maken van de bezuinigingen op het natuurbudget

34 000-XIII, nr. 90

– de motie-Ouwehand over een heffing op stikstofproductie

34 000-XIII, nr. 91 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over validatie van alternatieven voor dierproeven

34 000-XIII, nr. 92

– de motie-Van Klaveren over bejaagbare ganzensoorten

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 1905

– de motie-Pechtold c.s. over opschorten van gedwongen uitzettingen naar ebolagebieden

19 637, nr. 1906

– de motie-Voordewind/Gesthuizen over het niet uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen met een medische indicatie

19 637, nr. 1907 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over het versoepelen van het regime voor het aannemen van bewijsnood

19 637, nr. 1908

– de motie-Voordewind c.s. over het tegengaan van stateloosheid

19 637, nr. 1909

– de motie-Fritsma over het stoppen van de asielstroom

19 637, nr. 1910 (aangehouden)

– de motie-Fritsma over een schaarstecriterium

19 637, nr. 1911

– de motie-Fritsma over aanscherping van de glijdende schaal

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting OCW voor 2015

34 000-VIII, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over een jaarlijkse verantwoording vragen van schoolbesturen

13. Debat over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek naar giftige stoffen bij Defensie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 02/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Ebola (AO d.d. 08/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 000-VII

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34 000-VIII

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

34 000-B

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015

34 000-C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015

34 035

19. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

33 988

20. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015)

34 057

21. Goedkeuring van het op 18 mei 2007 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken (Trb. 2008, 115)

34 040

22. Instelling van een vast college van advies op het terrein van volksgezondheid en samenleving (Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving)

34 062

23. Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

33 912

24. Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele technische aanpassingen

33 991

25. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 november (week 46)

– Begroting Defensie (X) (12/13 november)

– Belastingplan 2015

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Examens in het onderwijs (AO d.d. 09/10)

– VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

– VSO Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 (31 524, nr. 215)

– VAO Natuurbeleid (AO d.d. 02/10)

– VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 (Kamerstuk 29 248, nr. 275)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

– VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 24/09)

– VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

– VAO BTW bij samenwerken gemeenten (AO d.d. 09/10)

– VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein (AO d.d. 16/10)

– VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

33 975 (Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB))

33 979 (Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij))

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 948 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs))

33 971 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs)

33 985 (Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128))

18, 19 en 20 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (19/20 november)

– Begroting BuHa-OS (XVII) (19/20 november)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) (AO d.d. 10/09) (27 428, nr. 288)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

25, 26 en 27 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

2, 3 en 4 december (week 49)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude)

9, 10 en 11 december (week 50)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht))

16, 17 en 18 december (week 51)

– Najaarsnota 2013 (17/12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17/12)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (Van Tongeren) (Minister EZ + Minister W&R)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

15. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

16. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

17. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (Heerma) (Minister SZW)

19. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

22. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

24. Debat over de naheffing van de EU (Van Hijum) (Minister van Financiën, MP)

25. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

26. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

18. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

21. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

22. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

25. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

27. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

28. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

29. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

31. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

33. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

34. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 3 november van 9.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor 2015

Maandag 3 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financien over het Belastingplan 2015 (34 002)

Maandag 3 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor 2015

Maandag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor 2015

Maandag 3 november van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugd van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie voor 2015

Maandag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het onderdeel Water van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderdeel Politie van de begroting voor 2015

Maandag 17 november van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het onderdeel Energie van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor 2015

Maandag 24 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 1 december van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33 689)

Recesperiodes

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden begrotings-

behandeling (incl. de Algemene

Financiële Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 31 oktober)

VVD:

284,5

minuten

PvdA:

257,5

minuten

SP:

164

minuten

CDA:

134

minuten

PVV:

161,5

minuten

D66:

138,5

minuten

ChristenUnie:

92

minuten

GroenLinks:

86,5

minuten

SGP:

82

minuten

PvdD:

30

minuten

50PLUS/Baay-Timmerman:

51

minuten

50PLUS/Klein:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

41,5

minuten

Van Vliet:

30

minuten