Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534000-XII nr. 30

34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID CEGEREK C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een circulaire economie grote milieuvoordelen oplevert, ons minder afhankelijk maakt van grondstoffen en zorgt voor banen;

constaterende dat er weliswaar stappen worden gezet naar een circulaire economie, maar dat de samenhang nog ontbreekt;

verzoekt de regering om, binnen een half jaar de Kamer te informeren over het beleid omtrent circulaire economie, waarbij in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

  • overzicht van de huidige stand van zaken;

  • concrete voorstellen om meer verbinding tussen milieu en ondernemerschap te realiseren;

  • concrete voorstellen voor meer samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemingen;

verzoekt de regering tevens, een loket circulaire economie te realiseren waar ondernemers terechtkunnen met vragen en voor ondersteuning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek,

Van Tongeren

Van Veldhoven