Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 27 juni 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 juli

14.00 uur

Woensdag 2 juli

10.15 uur

Donderdag 3 juli

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 509

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 509 (bijgewerkt t/m amendement nr. 31)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel II, onderdelen A en Aa

– amendement Leijten (14,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,I)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, derde lid, «16d en 16e» vervangen door: 16d en 16j.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, vierde lid, «16d, 16e en 16f» vervangen door: 16d, 16e, 16ea, 16f en 16 j.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

* – gewijzigd amendement Voortman (30)

– amendement Bruins Slot/Pia Dijkstra (18)

– amendement Leijten (14,II)

 • Indien 14 verworpen:

 • – amendement Bruins Slot (13,II)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, derde lid, «16d en 16e» vervangen door: 16d en 16j.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, vierde lid, «16d, 16e en 16f» vervangen door: 16d, 16e, 16ea, 16f en 16 j.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel II

– amendement Bruins Slot c.s. (28)(invoegen artikel IIa)

– artikel III, aanhef

*- gewijzigd amendement Bruins Slot (31,I)

– onderdeel A

*- gewijzigd amendement Bruins Slot (31,II)

– onderdeel B

– onderdeel C

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

*- gewijzigd amendement Bruins Slot (31,III)

– onderdeel B

– onderdeel Ba

– onderdeel C

– onderdeel D

– artikel IV

– artikelen V t/m VII

– artikel VIII

– artikelen VIIIa en IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar moties op stuk nrs. 21 en 22 te wijzigen. Mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 25 te wijzigen en dhr. Van Veen zijn motie op stuk nr. 26. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 509, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over geen financiële stimulans in verband met deelname aan het LSP

33 509, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-end

33 509, nr. 23

– de motie-Klever over regie van de patiënt over zijn medisch dossier

33 509, nr. 24

– de motie-Bruins Slot over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet

33 509, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester over voorleggen van de gedragscode van zorgpartijen aan het CBP

33 509, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veen/Bouwmeester over onderzoek hoeveel patiënten nog een papieren dossier hebben

33 509, nr. 27

– de motie-Leijten/Voortman over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 859

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

32 859 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (15)

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement De Rouwe/Van der Staaij (12)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, derde lid, «16d en 16e» vervangen door: 16d en 16j.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, vierde lid, «16d, 16e en 16f» vervangen door: 16d, 16e, 16ea, 16f en 16 j.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– onderdeel A

– onderdelen B t/m D

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 685

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)

33 685 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

*De Voorzitter: dhr. Van der Steur wenst zijn amendementen op stuk nrs. 7, 8 en 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 837

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

33 837 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m H

– amendement Aukje de Vries c.s. (9)

– onderdeel I

– onderdelen J t/m Y

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Ov, taxi en ov-chipkaart

23 645, nr. 556

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de niet teruggevraagde gelden van incomplete transacties

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

De Voorzitter: dhr. Smaling trekt zijn motie op stuk nr. 14 in.

33 118, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Smaling over aanpassen van de Bro/dienstenrichtlijn

33 118, nr. 15

– de motie-Albert de Vries over het in wetgeving verankeren van het instrument stedelijke herverkaveling

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie»

27 406, nr. 210

– de motie-Pechtold c.s. over een samenhangende toekomststrategie en een voorstel voor een Toekomstfonds

27 406, nr. 211

– de motie-Pechtold/Van Ojik over voorstellen voor optimaal gebruik van het onderwijsaanbod gedurende de hele loopbaan

27 406, nr. 212

– de motie-Van Ojik over in kaart brengen van mogelijke effecten van automatisering op de arbeidsmarkt

27 406, nr. 213 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik/Pechtold over instellen van een tijdelijke commissie om te komen tot een breed welvaartsbegrip

27 406, nr. 214

– de motie-Slob/Samsom over met rijksbeleid bijdragen aan regionale actieplannen om innovatie te stimuleren

27 406, nr. 215

– de motie-Van Klaveren over inzetten op privatisering van het hoger onderwijs

27 406, nr. 216

– de motie-Van Haersma Buma over een onderzoek naar aanwending van de gasbaten voor reductie van de staatsschuld

27 406, nr. 217

– de motie-Klein over optimaal benutten van de kennis, kunde en ervaring van 50-plussers

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-De Caluwé over simpeler en doeltreffender investeringen voor ontwikkeling (33 916) en over het bedrijfsleveninstrumentarium

33 916, nr. 3

– de motie-Agnes Mulder over apart bekijken van ontwikkelingsrelevante investeringsaanvragen

33 916, nr. 4

– de motie-Agnes Mulder over het versterken van «enabling environment"

33 916, nr. 5

– de motie-Leegte/De Caluwé over de nadruk leggen op het benutten van kansen

33 916, nr. 6

– de motie-Leegte/De Caluwé over een platform creëren waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden

33 916, nr. 7

– de motie-Leegte/De Caluwé over overleg plegen over investeringsvoorstellen en gemengde vormen van financiering

33 916, nr. 8

– de motie-Leegte/De Caluwé over het budget voor het bedrijfsleveninstrumentarium vergroten tot 20% van het budget voor ontwikkelingssamenwerking

33 916, nr. 9

– de motie-Leegte c.s. over een groter deel van het bedrijfsleveninstrumentarium terecht laten komen bij het Nederlandse bedrijfsleven naar Duits en Japans model

33 916, nr. 10

– de motie-Van Ojik over armoedebestrijding expliciet als doel stellen

33 916, nr. 11

– de motie-Van Ojik over de financiering van privatesector-ontwikkeling ook openstellen voor ondernemingen uit ontwikkelingslanden

33 916, nr. 12

– de motie-Van Ojik over onafhankelijke controle en monitoring op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

33 916, nr. 13

– de motie-Van Laar over altijd vooropstellen van ontwikkelingsrelevantie en inclusieve groei

33 916, nr. 14

– de motie-Van Laar over het lokale maatschappelijk middenveld actief betrekken bij het bedrijfsleveninstrumentarium

33 916, nr. 15

– de motie-Van Laar over het DRIVE-programma

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur

33 930-XIII, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over verbeterd inzicht in de voortgang van natuurrealisatie en biodiversiteitsonderhoud

33 930-XIII, nr. 9

– de motie-Van Gerven over dierenwelzijn voorzien van een doelstelling en indicator in jaarverslag en begroting

33 930-XIII, nr. 10

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar een agrarische investeringsbank voor de uitrol van duurzame stalconcepten

33 930-XIII, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand/Thieme over een plan van aanpak om permanent aanbinden van koeien uit te faseren

33 930-XIII, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand/Thieme over een einde maken aan het gebruik van koetrainers

33 930-XIII, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het verbieden van het verhuren van wilde dieren

33 930-XIII, nr. 14

– de motie-Ouwehand over een einde maken aan tradities die ten koste gaan van dieren

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij het VSO OJCS-Raad op 20-21 mei 2014

21 501–34, nr. 230

– de motie-Straus/Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Problemen van franchise-ondernemers

31 311, nr. 125 (aangehouden)

– de motie-Graus over verbetering van de positie van franchisenemers

31 311, nr. 126 (aangehouden)

– de motie-Graus over verbetering van de positie van franchisenemers in de precontractuele fase

31 311, nr. 127 (aangehouden)

– de motie-Graus over het in kaart brengen van de problematiek van franchisenemers

31 311, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Mei Li Vos/Gesthuizen over onderzoek naar de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet

De Voorzitter: dhr. Hoogland wenst zijn motie op stuk nr. 511 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 984, nr. 495

– de motie-Van Veldhoven/Hoogland over alleen tariefverhoging als andere maatregelen onvoldoende effect sorteren

29 984, nr. 496

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over alleen gemotiveerd afwijken van de adviezen van decentrale overheden en regionale vervoerders

29 984, nr. 497

– de motie-De Boer/Hoogland over toetsing van de bodem- en streefwaarden van de informatie- en prestatie-indicatoren

29 984, nr. 498

– de motie-De Boer over voldoende capaciteit voor internationaal goederenvervoer

29 984, nr. 499

– de motie-Van Tongeren over afspraken over de heen- en terugreis van bezoekers van grootschalige evenementen

29 984, nr. 500

– de motie-Van Tongeren c.s. over een minimale intercityverbinding tussen Dordrecht en Breda

29 984, nr. 501

– de motie-Dik-Faber over het toevoegen van een prestatie-indicator

29 984, nr. 502

– de motie-Dik-Faber over aansluiten bij de ov-klantenbarometer voor het meten van klantoordelen over reizen in de spits

29 984, nr. 503

– de motie-Dik-Faber over aanscherping van de eisen voor minimale bediening

29 984, nr. 504

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over verplicht bijdragen door de vervoerder aan de bouw en exploitatie van fietsparkeerplaatsen bij stations

29 984, nr. 505

– de motie-Madlener over een sms-dienst voor het melden van overlast

29 984, nr. 506

– de motie-Madlener over versneld invoeren van cameratoezicht

29 984, nr. 507 (aangehouden)

– de motie-Madlener over beloning van de top van de NS binnen de balkendendenorm

29 984, nr. 508 (aangehouden)

– de motie-Madlener over voorkomen van de invoering van een spitsheffing

29 984, nr. 509

– de motie-De Rouwe over de Kamer halfjaarljjks informeren over het goederenvervoer per spoor door Oost-Nederland

29 984, nr. 510

– de motie-De Rouwe/Hoogland over het verkorten van de reistijd voor de intercity Leeuwarden-Randstad

29 984, nr. 511 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hoogland c.s. over een verplichting voor vervoerders om reizigers erop te wijzen dat ze zijn vergeten uit te checken

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 974, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

33 930-XV, nr. 6

– de motie-Pieter Heerma c.s. over meer en voldoende informatie per sectorplan

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Lange Termijn Spooragenda

29 984, nr. 512 (aangehouden)

– de motie-De Rouwe over een toekomstvisie ten aanzien van de buitenlandse activiteiten van de NS

29 984, nr. 513

– de motie-De Rouwe over herzien van de besluitvorming over omvangrijke investeringen van de NS

29 984, nr. 514

– de motie-De Rouwe over deskundigheid ten aanzien van reizigers in de raden van commissarissen van NS en ProRail

29 984, nr. 515

– de motie-Dik-Faber over een quickscan ten behoeve van reistijdverbetering van verbindingen met de Randstad

29 984, nr. 516

– de motie-Smaling over de optie om NS en ProRail weer in één holding onder te brengen

29 984, nr. 517

– de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over openbaar aanbesteden van de concessie voor het spoor vanaf 2025

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Slachtoffers van loverboys

31 839, nr. 388

– de motie-Agema over maatregelen ter voorkoming van loverboyslachtoffers

31 839, nr. 389 (ingetrokken)

– de motie-Ypma over herziening van het lespakket over relationele en seksuele vorming

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

33 791

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

33 791 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Rutte/Van Vliet (9)

– amendement Rutte/Van Vliet (10)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel I

– artikelen II t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 12 aan te houden.

33 791, nr. 11

– de motie-Dik-Faber over 100% rookvrije scholen en schoolpleinen

33 791, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over uitbreiden van de handhavingscapaciteit van de NVWA

Stemmingen

22. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid

19 637, nr. 1832

– de motie-Voortman over een oplossing voor kinderen die buiten het kinderpardon vallen

19 637, nr. 1833

– de motie-Voortman over een vergunning voor jongeren onder de 25 jaar op de startdatum van de peilperiode

19 637, nr. 1835

– de motie-Voortman over het verruimen van het criterium voor rijkstoezicht tot gemeentetoezicht

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de brandstofaccijnzen

33 752, nr. 98

– de motie-Omtzigt over openbaar maken van de achterliggende stukken over het accijnsonderzoek

33 752, nr. 99

– de motie-Omtzigt over een beslissing op Prinsjesdag over terugdraaien van de accijnsverhoging

33 752, nr. 100

– de motie-Merkies over een onderzoek naar de impact van de accijns- en btw-verhogingen op de werkgelegenheid in de grensstreek

33 752, nr. 107 (gewijzigd, was nr. 101)

– de motie-Merkies over een beter harmonisatiebeleid met België en Duitsland

33 752, nr. 102

– de motie-Tony van Dijck over afzien van verdere accijnsverhoging op tabak

33 752, nr. 103

– de motie-Tony van Dijck over afzien van de automatische inflatiecorrectie voor benzine, lpg en diesel

33 752, nr. 104

– de motie-Tony van Dijck over per direct terugdraaien van de accijnsverhoging op lpg en diesel

33 752, nr. 105

– de motie-Tony van Dijck over compensatie aan pompstationhouders in de grensstreek voor geleden omzetderving

33 752, nr. 106

– de motie-Van Klaveren over verlagen van de accijnzen op lpg en diesel

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgering

32 824, nr. 65

– de motie-De Graaf over een arbeidsmarktmodule in de inburgeringscursus

32 824, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over openstellen van de lening van DUO voor inburgeringsplichtigen

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Discriminatieonderwerpen

30 950, nr. 71

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over verbreken van de subsidierelatie met het Meldpunt Discriminatie Internet

30 950, nr. 72

– de motie-Ulenbelt/Karabulut over overleg met antidiscriminatiebureaus, gemeenten en politie over antidiscriminatievoorzieningen

30 950, nr. 73

– de motie-Van Klaveren over het specifiek in ogenschouw nemen van de rol van de islam bij het onderzoek «Antisemitism Worldwide"

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

33 750-VI, nr. 128

– de motie-Gesthuizen/Van Toorenburg over klachten over verjaarde zaken van seksueel misbruik

33 750-VI, nr. 129 (aangehouden)

– de motie-Gesthuizen/Van Toorenburg over financiering van het «oral history»-onderzoek

33 750-VI, nr. 130

– de motie-Van der Steur c.s. over coulance met slachtoffers die klachten na einddatum 1 juli 2014 indienen

Stemmingen

27. Stemmingen in verband met:

33 168

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 168 (bijgewerkt t/m amendement nr. 25)

– artikel III, onderdelen A t/m D

– amendement Leijten (12,I)

– amendement Leijten (13,I)

– amendement Leijten (25,I)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, derde lid, «16d en 16e» vervangen door: 16d en 16j.

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, vierde lid, «16d, 16e en 16f» vervangen door: 16d, 16e, 16ea, 16f en 16 j.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– amendement Leijten (13,II)

 • N.B. Indien zowel amendement 13 als amendement 25 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16c, vierde lid, «16d, 16e en 16f» vervangen door: 16d, 16e, 16ea, 16f en 16 j.

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– amendement Van der Staaij (21,I)

– amendement Leijten (12,II)

– amendement Bouwmeester (19)

– amendement Bouwmeester (20)

– amendement Leijten (14)

– amendement Bruins Slot (23)

– amendement Van der Staaij (21,II)

– amendement Leijten (12,III)

 • Indien 12 verworpen:

 • – amendement Pia Dijkstra (24)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– amendement Leijten (13,III)

– amendement Leijten (12,IV)

– amendement Leijten (13,IV)

 • N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt in artikel III, onderdeel E, in artikel 16h, eerste lid, «16d, 16e of 16f» vervangen door «16d, 16ea of 16f» en vervalt:, dan wel met artikel 16e.

– amendement Leijten (25,II)

– onderdeel E

– amendement Bruins Slot (11,I)

– onderdeel F

– amendement Bruins Slot (11,II)

– onderdeel G

– amendement Leijten (25,III)

– onderdeel H

– amendement Bruins Slot (11,III)

– onderdeel I

– onderdelen J en K

– artikel III

– artikelen IV t/m IX

– amendement Bruins Slot (11,IV)

– artikel X

– artikelen XI en XII

– amendement Arno Rutte (16,II) (invoegen artikel XIII)

– amendement Arno Rutte (16,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten

33 168, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over het CIBG in kennis stellen van substantiële statutenwijzigingen van ziekenhuizen

33 168, nr. 27

– de motie-Leijten over onderzoek naar de handelwijze van bestuurders bij een faillissement van een ziekenhuis

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

33 930-VI, nr. 6

– de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen over verbetering van de zaakachterstanden en doorlooptijden

33 930-VI, nr. 7

– de motie-Berndsen-Jansen/Van Nispen over langdurig archiveren van deals tussen OM en criminelen

33 930-VI, nr. 8 (ingetrokken)

– de motie-Berndsen-Jansen/Gesthuizen over inzicht in de baten van afpakken van crimineel geld

Stemming

30. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 176

– de motie-Graus/De Rouwe over recreatieve vlieginstructeurs

Stemmingen

31. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie

33 930-XIII, nr. 15

– de motie-Jan Vos over herziening van het investeringsmodel en incubatorfondsen

33 930-XIII, nr. 16

– de motie-Agnes Mulder over stimuleren van innovatieprojecten in het MKB

33 940

32. Debat over de Voorjaarsnota 2014 met maximum spreektijden van:

12 minuten voor VVD en PvdA

10 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

7 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PvdD

7 minuten voor 50Plus/Baay en 50Plus/Klein gezamenlijk

3,5 minuten voor Bontes/Van Klaveren

en 2 minuten voor Van Vliet

33. Debat over de afstemming tussen de NZA en het OM bij een groot fraudeonderzoek met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. Debat over de participatiesamenleving met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35. VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11 en 18/06)) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Midden-Oosten Vredesproces (AO d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA) (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Handhaving (AO d.d. 25/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

41. VAO Beveiliging van Joodse instellingen (AO d.d. 19/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO MIRT (AO d.d. 18/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO ERTMS (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 694, nrs. 115 en 116

45. VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 25/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 659

47. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

33 917

48. Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

33 853

49. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning (korte heropening)

33 863

50. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

33 919

51. Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen

33 889

52. Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten

33 758, nrs. 31 en 32

53. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de burgeriniatieven

33 865

54. Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 866

55. Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

Langetermijnagenda

Zomerreces: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september (week 28 t/m 35)

2, 3 en 4 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

30 597, nr. 426

– VSO inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

– VAO Verspilling in de zorg (AO d.d. 05/06)

– VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19/06)

– VAO Veiligheidsonderwerpen (AO d.d. 26/06)

– VAO 1F-beleid (AO d.d. 19/6)

33 817 (Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 782 (Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90))

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

9, 10 en 11 september (week 37)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 673 (Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 800 (Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker)

16, 17 en 18 september (week 38)

– Prinsjesdag 2014 (16 september)

23, 24 en 25 september (week 39)

nog te bepalen

30 september, 1 en 2 oktober (week 40)

nog te bepalen

7, 8 en 9 oktober (week 41)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

14, 15 en 16 oktober (week 42)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 328 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50) (commissie voert nog nader schriftelijk overleg)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

7. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

8. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

9. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Fin.)

10. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

11. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

12. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

13. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (minister VWS en staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

14. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (staatssecretaris EZ)

15. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (minister voor W&R en staatssecretaris VWS)

17. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (minister VWS)

18. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (minister VWS)

19. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (minister VWS)

20. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (minister V&J)

21. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (staatssecretaris VWS)

22. Debat over de recente opmars van ISIS in Irak (Omtzigt) (minister BuZa)

23. Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (Heerma) (minister SZW)

24. Debat over het negatief oordeel van de NVAO over 26 studies in de geesteswetenschappen (Van Meenen) (minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ, minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (staatssecretaris en minister Financiën, minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (minister W&R en minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (minister SZW)

15. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (minister EZ)

16. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (minister en staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (minister EZ)

18. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (minister EZ en minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (minister BZK)

23. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (minister van Financiën)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Maandag 8 september 2014 van 13.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) (33 918)

Recesperiodes

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015