29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 516 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 25 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering er in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) voor kiest om NS en ProRail niet onder te brengen in één holding maar in te zetten op betere samenwerking;

constaterende dat eerdere pogingen om tot betere samenwerking te komen, eufemistisch uitgedrukt, weinig resultaat hebben gehad;

overwegende dat parlementair onderzoek van de Eerste Kamer naar de effecten van privatisering en verzelfstandiging geleid heeft tot de conclusie dat scheiding van NS en ProRail weer ongedaan gemaakt zou moeten worden;

overwegende dat deze wens breed leeft en niet gehinderd wordt door Europese regels;

verzoekt de regering om, binnen de LTSA alsnog te kiezen voor de optie om NS en ProRail weer in één holding onder te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven