27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht»

Nr. 213 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN PECHTOLD

Voorgesteld 24 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de WRR concludeert dat de «intelligence» van het verdienvermogen momenteel zo is ingericht dat in Nederland de facto vooral op macro-economische parameters wordt gestuurd en dat hiermee een structuur is geschapen die de korte termijn boven de lange termijn plaatst;

overwegende dat als wij de toekomst zwaarder willen laten meewegen in onze huidige beslissingen, wij de uitruil tussen de korte en de lange termijn inzichtelijk moeten maken;

overwegende dat het bbp-begrip, het bruto binnenlands product, daarvoor volgens de WRR verschillende beperkingen kent;

besluit tot het instellen van een tijdelijke commissie op basis van artikel 18 van het Reglement van Orde die de taak heeft te komen tot een breed welvaartsbegrip en daarbij behorende indicatoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Pechtold

Naar boven