Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 17 mei 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel AO Energie

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over verlenging van het moratorium op schalie- en steenkoolgaswinning

– de motie-Van Tongeren over niet toestaan van proefboringen totdat er nieuwe technieken zijn

– de motie-Van Tongeren c.s. over een zienswijze op de financiële waardering

– de motie-De Graaf/Klever over afschaffing van precarioheffingen

– de motie-Dik-Faber over het serieus nemen van bezwaren tegen schaliegaswinning

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het verbieden van door REACH nog niet beoordeelde stoffen voor fracken

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over delen van onderzoeksbevindingen met de Kamer

– de motie-Paulus Jansen/Leegte over contractvormen op basis van kwartierprijzen

– de motie-Agnes Mulder over geen aftopping op projectvermogen voor geothermie

– de motie-Agnes Mulder over eerst duidelijkheid over het toekomstperspectief van aardgaswinning

– de motie-Klein/Van Veldhoven over expliciete instemming van de Kamer met proefboringen

– de motie-Ouwehand over uitbreiding van het onderzoek met gevolgen voor duurzame energie

– de motie-Ouwehand over veiligheid voor mens en milieu

5. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)

– artikelen I t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering

– de motie-Paulus Jansen over een gecoördineerde aanpak van het netbeheer

7. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat

– de motie-Tony van Dijck over belastingverlaging voor de hardwerkende Nederlander

– de motie-Tony van Dijck over verbetering van de koopkracht van burgers

– de motie-Tony van Dijck over het gesloten houden van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren

– de motie-Merkies/Van Hijum over een nationale verklaring als voorwaarde voor noodsteun

– de motie-Van Hijum over verantwoording van de besteding van middelen uit Europese fondsen

– de motie-Van Hijum c.s. over inzicht in de toedeling van financiële taakstellingen

– de motie-Schouten/Van Hijum over het opstellen van een morele agenda

– de motie-Schouten/Van Hijum over het opstellen van een morele agenda

– de motie-Klaver over indicatoren voor de pijler eerlijk delen

– de motie-Klein over afzien van lastenverzwaringen bij toekomstige aanvullende maatregelen

9. Debat over de Europese Top van 22 mei 2013 met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

20

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

15

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP,

Partij voor de Dieren en 50Plus:

10

minuten

10. Debat over fraude in de zorg met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

11. Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Dertigledendebat over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid die mogelijk gepaard gaat met de invoering van strafbaarstelling van illegaliteit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Dertigledendebat over fouten van politie en justitie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. VAO Noordzee en Wadden (AO d.d. 24/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Wildbeheer (AO d.d. 23/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VSO Landbouwraad van 13 en 14 mei 2013 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (heropening)

18. Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) (re- en dupliek)

19. Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget)

20. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard

21. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie)

22. Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

23. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

24. Verslag over burgerinitiatief «Nieuwe bevoegdheden aan EU niet zonder referendum»

Dinsdag 28 mei

14.00 uur

Woensdag 29 mei

10.15 uur

Donderdag 30 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 002

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

32 002 (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– artikel I, onderdelen A t/m E

– amendement Ouwehand (14,I)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Gerven (22,I)

  • – amendement Van Veldhoven (26,I)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Gerven (22,II)

  • – amendement Van Veldhoven (26,II)

– onderdeel F

– amendement Koopmans (17)

– onderdeel Fa

– onderdeel G

– artikel I

– artikelen IA t/m IC

– artikel II, onderdeel A

– amendement Ouwehand (19)

– amendement Ouwehand (14,II)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Van Gerven (22,II)

  • – amendement Van Veldhoven (26,II)

– onderdeel B

– onderdelen Bb en C

– artikel II

– artikel IIa

– amendement Koopmans/Wiegman-van Meppelen Scheppink (18)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

32 002, nr. 23

– de motie-Ouwehand over het aanwijzen van beschermde gebieden

32 002, nr. 24

– de motie-Van Gerven over een netwerk van beschermde natuurgebieden

32 002, nr. 25

– de motie-Van Gerven over het aanwijzen van de Borkumse Stenen als Natura 2000-gebied

– VAO Toezicht woningcoöperaties (AO d.d. 25/4)

– VAO Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk (AO d.d. 04/04)

– VAO Merenregio (AO d.d. 24/04)

– VAO Media-onderwerpen (AO d.d. 16/04)

– VAO Problematiek koopwoningmarkt (AO d.d. 18/04)

– VAO Commissie-Haren (AO d.d. 24/04)

– VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 24/4)

– Debat over het verslag van de Europese Top (28 mei)

33 544 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting)

– Burgerinitiatief «Sloop de muur, sancties tegen Israël» (33 417, nr. 23)

33 316 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken)

33 478 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)

33 498 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht)

33 490 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van een verordening betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden)

33 239 (Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

30 538 (Initiatief-Recourt/Oskam/Segers; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (re- en dupliek) (na ontvangst van toegezegde informatie)

33 422 (Implementatie van een kaderbesluit inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis)

33 419 Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat)

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 juni (week 23)

33 426 (Wijziging van de Mediawet 2008 i.v.m. de verspreiding van televisie- en radio programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen)

33 556 (Verzamelwet SZW 2013)

33 423 (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief)

33 360 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis)

33 446 (R1992) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

33 344 (Initiatief-Dijkstra/ Schouw; wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 335 (Wet gebruik Friese taal)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

11, 12 en 13 juni (week 24)

33 610 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (plenaire afronding) (WGO op 10 juni)

33 553 (Wet op de Kamer van Koophandel)

33 541 (Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 3/4)

33 109 (Beginselenwet AWBZ-zorg) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden) (na ontvangst van regeringsstandpunt)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

33 127 (Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid) (derde termijn) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 402 (Wet cliëntenrechten zorg) (minister heeft aangegeven met een ingrijpende wijziging te komen)

33 324 (Wet lokaal spoor) (commissie brengt nader verslag uit)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidsstraf ontlopen (Recourt) (minister V&J)

2. Debat over de derivatenposities van (semi-)publieke instellingen (Omtzigt) (minister Fin + minister BZK)

3. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J)

4. Debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen (Leijten) (staatssecretaris VWS)

5. Debat over de brief van de staatssecretaris over het rapport van de Taskforce TBS en het bericht dat «mogelijk 111 TBS-ers vrij komen» (Helder)

6. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht dat Nederland groeiend leverancier is van jihadstrijders en het rapport «Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland» (Dijkhoff) (minister V&J)

8. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

9. Debat over het Masterplan DJI (Kooiman) (staatssecretaris V&J)

10. Debat over het bericht dat de belastingdienst 3,5 miljard laat liggen (Groot) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht (Van Tongeren) (staatssecretaris I&M)

12. Debat over het bericht dat de filmtop nog geen resultaat heeft opgeleverd (Bergkamp) (minister OCW + minister EZ) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

14. Debat over de studie naar extra hypotheek betalingen en hogere winsten van banken (Monasch) (minister W&R + minister Fin + minister EZ)

15. Debat over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt (Karabulut) (minister SZW)

16. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

17. Debat over spoorveiligheid bij vervoer van gevaarlijke stoffen

(Van Veldhoven) (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu)

1. Dertigledendebat over misstanden in jeugdinrichtingen (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken (Madlener) (minister BuZa + MP)

3. Dertigledendebat over het opzeggen van het belastingverdrag door Mongolië (Omtzigt) (staatssecretaris Fin)

4. Dertigledendebat over de financiering van megastallen in Europa met Nederlands en Europees geld (Ouwehand) (staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (voorafgegaan door een brief) (minister SZW + minister V&J + minister-president)

6. Dertigledendebat over het bericht «Fuseren gemeenten plots minder urgent» (Van Toorenburg) (voorafgegaan door een brief) (minister BZK)

7. Interpellatie-Leijten over de nieuwe aandeelhouders bij het Slotervaartziekenhuis en de gevolgen daarvan voor de continuïteit van het ziekenhuis (minister VWS)

8. Dertigledendebat over de toegenomen arbeidsmigratie uit Zuid- en Oost-Europa (Madlener) (min SZW)

9. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal woninginbraken opnieuw is gestegen (Oskam) (voorafgegaan door een brief) (min V&J)

10. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten door geldgebrek zorg mijden (Leijten) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht «2000 onnodige ziekenhuisdoden» (Klever) (minister VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht «Het kabinet ziet niets in opvang van vluchtelingen uit Syrië in ons land» (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J en minister BuZa)

13. Dertigledendebat over het bericht dat kleine scholen subsidie in moeten leveren (Rog) (minister OCW)

14. Dertigledendebat over het ongewenst uitdijen van de overheid (Schouw) (voorafgegaan door een brief) (minister W&R + minister EZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN Amro genoemd staan in «offshore-leaks» (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg van 800 miljoen (Leijten) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

17. Dertigledendebat over de toekomst van de CO2 emissiehandel en het Europese klimaatbeleid (Van Veldhoven) (minister EZ + staatssecretaris I&M) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de Europese Unie 11 miljard onmiddellijk nodig heeft voor zijn begroting (Omtzigt) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

19. Dertigledendebat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

20. Dertigledendebat over het bericht over alarmnummer 112 (Bontes) (minister V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 27 mei van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Governance in het onderwijs

Maandag 27 mei van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de consequenties Wet uniformering loonbegrip

Maandag 3 juni 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetvoorstel tot Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het Energierapport 2011) (33 493)

Maandag 3 juni van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota «Maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast» (33 281)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33 610)

Maandag 10 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Toekomst langdurige zorg

Maandag 17 juni van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota patiëntveiligheid (33 497)

Maandag 24 juni van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Recesperiodes

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015