33 417 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 29 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF “NIEUWE BE-VOEGDHEDEN AAN EU NIET ZONDER REFERENDUM”

Vastgesteld 16 mei 2013

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Nieuwe bevoegdheden aan EU niet zonder referendum» is op 26 maart 2013 door de organisatie van dit burgerinitiatief persoonlijk aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De indieners verzoeken de Tweede Kamer om de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de Europese Unie te stoppen en bepleiten dat, indien toch nieuwe bevoegdheden aan Brussel worden overgedragen, een referendum wordt gehouden waarin de Nederlandse bevolking zich over die bevoegdheidsoverdracht kan uitspreken.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, uitmondende in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

Het burgerinitiatief is vergezeld van 55.319 steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale weg verzameld. De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen.

Op verzoek van de commissie heeft de vaste commissie voor Europese Zaken onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. Bij brief van 19 april 2013 heeft de vaste commissie voor Europese Zaken laten weten dat dit naar haar oordeel niet het geval is.

De commissie heeft voorts geconstateerd dat het burgerinitiatief ook aan de overige voorwaarden voldoet.

Zij stelt derhalve voor om het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren.

Behandelingsvoorstel

De commissie stelt voor om dit burgerinitiatief in handen te stellen van de vaste commissie voor Europese Zaken, teneinde, op de wijze die haar goeddunkt, een plenair debat voor te bereiden waarin zal blijken of de Kamer aan het verzoek van de indieners tegemoet wenst te komen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers

Naar boven