33 605 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 16 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitvoeringsorganisaties van het Rijk te maken hebben met een stapeling van financiële taakstellingen op de ambtelijke organisatie, die zijn opgenomen in achtereenvolgende coalitieakkoorden;

overwegende dat de Kamer geen inzicht heeft in de effecten van deze taakstellingen op de uitvoeringsorganisaties, de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan burgers en bedrijven;

verzoekt de regering om, bij de begroting voor 2014 inzicht te verschaffen in de toedeling van financiële taakstellingen uit de verschillende akkoorden aan de verschillende uitvoeringsorganisaties van het Rijk, de gevolgen voor de beleidsuitvoering en de apparaatskosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Van Veldhoven

Schouten

Naar boven