25 Stemming motie Afhandeling schade en versterkingsoperatie Groningen vanwege gaswinning

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning,

te weten:

  • -de motie-Van der Lee/Nijboer over voorbereidingen treffen voor een parlementaire enquête (33529, nr. 559).

(Zie vergadering van 16 januari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Van der Lee/Nijboer (33529, nr. 559) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Lee, Nijboer, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder, Sienot, Dik-Faber, Beckerman, Wassenberg, Kops, Van Rooijen, Stoffer, Öztürk en Baudet, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering over het jaar 2019 spreekt als "het jaar van de uitvoering" voor schadeafhandeling en versterking;

overwegende dat recht doen aan gedupeerden en herstel van vertrouwen ermee gediend zijn als er ook publieke verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt;

van mening dat een parlementaire enquête niet mag leiden tot vertraging in schadeherstel, versterking of vertraging in het tegengaan van risico's op verdere aardbevingen en mijnbouwschade;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen wenselijk is;

verzoekt het Presidium met een parlementaire enquête te starten op het moment dat de volgende gezamenlijke doelen van regio en Rijk in het kader van de versterkingsoperatie en schadeafhandeling behaald zijn:

  • -de beoogde uitvoeringsorganisaties — het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie — zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren;

  • -fysieke versterking van de meest risicovolle woningen is structureel op gang gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 584, was nr. 559 (33529).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. (33529, nr. 584, was nr. 559).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Daarmee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven