12 Stemmingen moties Mijnbouw

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Mijnbouw,

te weten:

 • -de motie-Beckerman c.s. over uitbreiding van de capaciteit voor de versterking in Groningen (32849, nr. 157);

 • -de motie-Beckerman c.s. over geen enkel winningsplan voor gas onder de Waddenzee goedkeuren (32849, nr. 158);

 • -de motie-Beckerman c.s. over verbetering van de monitoring van oude olie- en gaswinningsputten (32849, nr. 159);

 • -de motie-Beckerman/Wassenberg over maatregelen betreffende zoutwinningsbedrijven (32849, nr. 160);

 • -de motie-Wassenberg over het uitfaseren van corrosieremmers bij aardwarmteprojecten (32849, nr. 161);

 • -de motie-Wassenberg over geen aardwarmteprojecten rond waterreserves toestaan (32849, nr. 162);

 • -de motie-Wassenberg c.s. over bodemverontreiniging rondom opslagvaten van gaswinning (32849, nr. 163);

 • -de motie-Van der Lee c.s. over afzien van gaswinning onder het Waddengebied (32849, nr. 166);

 • -de motie-Nijboer c.s. over schadebehandeling bij één loket in gebieden met gestapelde mijnbouw (32849, nr. 168);

 • -de motie-Nijboer c.s. over inzage in de beoordeling van de inspectie (32849, nr. 169);

 • -de motie-Agnes Mulder/Sienot over uitbreiding van de capaciteit voor goedgekeurde versterkingsplannen (32849, nr. 170);

 • -de motie-Sienot c.s. over uitbreiding van het meetsysteem in Steenwijkerland (32849, nr. 171);

 • -de motie-Sienot c.s. over een spoedige afhandeling van schademeldingen (32849, nr. 172).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Wassenberg (32849, nr. 162) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de veiligheid van aardwarmteputten (geothermie) nog verbetering behoeft;

constaterende dat lekkende aardwarmteputten naast drinkwatergebieden een potentieel risico zijn voor onze drinkwatervoorziening, omdat eenmaal vervuilde waterputten nooit meer in gebruik kunnen worden genomen;

verzoekt de regering om geen aardwarmteprojecten toe te staan in drinkwatergebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 175, was nr. 174 (32849).

De voorzitter:

De motie-Nijboer c.s. (32849, nr. 168) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwerkbaar is dat mensen in gebieden waar zowel gas als zout wordt gewonnen bij afzonderlijke loketten met verschillende schaderegelingen hun schade moeten verhalen;

verzoekt de regering in deze gebieden met gestapelde mijnbouw de schadebehandeling door één organisatie (loket) te laten behandelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 176, was nr. 168 (32849).

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder/Sienot (32849, nr. 170) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Agnes Mulder, Sienot en Dik-Faber, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alles te doen wat in haar invloed ligt om de capaciteit op het gebied van beoordelingen en uitvoering van de door het SodM voorlopig goedgekeurde versterkingsplannen zodanig uit te breiden dat de gemeenten voor een langere periode aan de slag kunnen gaan, daarover duidelijkheid kunnen geven aan bewoners en aannemers hiervoor langjarig capaciteit vrij kunnen maken;

verzoekt de regering tevens samen met de gemeentes op basis van de door SodM voorlopig goedgekeurde plannen en de beschikbare capaciteit zo spoedig mogelijk te beginnen met opnames van woningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 177, was nr. 170 (32849).

De voorzitter:

De motie-Sienot c.s. (32849, nr. 171) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Sienot, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder, Van der Lee en Beckerman.

Zij krijgt nr. 178, was nr. 171 (32849).

De voorzitter:

De motie-Sienot c.s. (32849, nr. 172) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Sienot, Dik-Faber, Agnes Mulder, Yeşilgöz-Zegerius, Van der Lee en Beckerman.

Zij krijgt nr. 179, was nr. 172 (32849).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor zijn nader gewijzigde motie (32849, nr. 175, was nr. 174) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (32849, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (32849, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (32849, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman/Wassenberg (32849, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32849, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (32849, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Lee c.s. (32849, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nijboer c.s. (32849, nr. 176, was nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nijboer c.s. (32849, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder c.s. (32849, nr. 177, was nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sienot c.s. (32849, nr. 178, was nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sienot c.s. (32849, nr. 179, was nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven