20 Stemmingen moties Bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert,

te weten:

  • -de motie-Leijten over controle van alle risicovolle aangiften (31066, nr. 458);

  • -de motie-Edgar Mulder c.s. over de Belastingdienst aanwijzen als groot project (31066, nr. 459).

(Zie vergadering van 21 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor haar motie (31066, nr. 458) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Intussen is er, voor de stemmingen, ook nog een andere motie aangehouden.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder c.s. (31066, nr. 459).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven