31 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij - 35146

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 20 februari 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen - 35152

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 maart 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM) - 35148

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 februari 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) - 35151

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 februari 2019

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen - 19637-2473

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl (Kamerstuk 35000-VI-77) en toezegging aan het lid Van Toorenburg inzake dwangsommen - 19637-2474

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende bijdrage Namenmonument - 20454-143

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019 - 21501-02-1967

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019 - 21501-02-1968

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019 - 21501-02-1969

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 11 en 12 maart 2019 - 21501-07-1581

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 15 maart 2019 - 21501-31-507

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 28 januari 2019 (Beantwoording overige vragen) - 21501-32-1160

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad op 4 maart 2019 - 21501-33-751

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling over een sterkere internationale rol van de euro en aanbeveling over de internationale rol van de euro op het gebied van energie - 22112-2775

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van vragen van de delegatie naar de OVSE Parlementaire Assemblee over de implementatie van de VN-Veiligheidsraadresolutie 2396 inzake grensbewaking en informatiedeling - 22718-42

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van brexit voor Justitie en Veiligheid - 23987-319

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Van der Graaf en Omtzigt over het online plaatsen van alle beschikbare brexitplannen - 23987-321

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-322

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake de brexit en de Nederlandse voorbereidingen op het no-dealbrexitscenario - 23987-323

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over een samenhangende analyse van de belastingkloof - 25087-228

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over één kwaliteitssysteem (Kamerstuk 25242-449) - 25424-454

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over inzicht in de wijze waarop de wachtlijsten worden teruggedrongen, de motie van de leden De Lange en Van den Berg over physician assistants opnemen in het kwaliteitsstatuut ggz en de motie van het lid De Lange c.s. over een persoonsgerichte aanpak voor de 13.000 mensen die herhaaldelijk in de politiemeldingen voorkomen - 25424-455

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart - 25868-22

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Koninkrijk der Nederlanden als lid van de VN-Veiligheidsraad 2018 - 26150-180

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo) - 26485-304

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven - 26643-594

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitor Open Standaarden 2018 - 26643-595

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken thuiszitters - 26695-123

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig - 26695-124

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Samen in de keten - Verantwoordelijkheidsverdeling tussen LNV en VWS op het vlak van voedselveiligheid" - 26991-538

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkwijze en agenda van de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) vergaderingen over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en het voorgenomen standpunt van de Nederlandse delegatie over chloorprofam - 27858-442

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzoek tot tijdelijke vrijstelling van het gewasbeschermingsmiddel Cruiser SB - 27858-443

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 januari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht "Ouders Zaanse school pikken vierdaagse schoolweek niet meer" - 27923-358

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurders in de onderwijs-cao - 27923-359

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over het beleid van het kabinet ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer die als gevolg van een WOB-besluit openbaar zijn gemaakt (Kamerstuk 28362-18) - 28362-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 13 en 14 februari 2019 te Brussel - 28676-315

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen" - 29279-492

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Counseling als onderdeel van de keten van prenatale screening - 29323-123

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie instituten NWO en KNAW - 29338-187

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake de situatie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) - 29398-673

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

WODC-eindevaluatie weigerafdeling Pieter Baan Centrum - 29452-230

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanwijzing NZa voor een experiment anders verantwoorden - 29515-436

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan - 29521-375

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gesprek met de algemeen directeur en ondernemingsraad van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) - 29628-863

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Grenssluiting Venezuela en bijstand Aruba en Curaçao - 29653-47

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken containers MSC Zoe - 29684-166

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen over rapportages inzake contractering wijkverpleging - 29689-962

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Detentiefasering vanuit Terroristenafdeling - 29754-489

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 november 2018, over de aanpak van radicalisering in Arnhem - 29754-490

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49 - 29754-491

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Incidentenonderzoeken Kijfhoek 15 juni en 15 juli 2018 - 29893-237

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op aanvullende vragen naar aanleiding van het concept Programma van Eisen voor de treindienst Eindhoven-Düsseldorf - 29984-816

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake overzicht schaalgrootte problemen in verschillende gemeenten met verontreinigde grond - 30015-57

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Veteranenombudsman over de uitvoering van het militair invaliditeitspensioen (MIP) - 30139-209

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak controle roetfilters - 30175-328

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake wetsvoorstel differentiatie parkeertarieven - 30175-329

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg inzake energie van 13 februari 2019 - 30196-617

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2019, over het rapport "De kosten van het Energieakkoord" - 30196-618

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Preventie milieubelastende stoffen autobanden en rubbergranulaat - 30234-209

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Criteria en werkwijze beoordelingscommissie sportevenementen - 30234-210

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

NZa-advies over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap per 1 januari 2020 - 30597-492

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het onlangs door Stinapa voor de BES-eilanden ingediende verzoek inzake een natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland - 30825-218

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afval uit kunstgrasvelden - 30872-225

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mogelijkheden om reisbewegingen van veroordeelde zedendelinquenten te beperken - 31015-162

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "De financiële effecten van taakherschikking" - 31016-211

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding aangiftecampagne inkomstenbelasting - 31066-461

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 27 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verwerving technisch ontwerp programma "Grensverleggende IT" - 31125-101

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer - 31142-88

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Factsheet Rathenau Instituut over open access - 31288-692

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs - 31293-434

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 - 31322-390

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang maatregelen opleidingen in de creatieve sector - 31524-397

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Procedure tot herziening van de Grondwet - 31570-35

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de aanpassing van de indexeringsbepaling - 31753-176

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Insulinezaak" van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - 31765-367

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken ophogen EU-broeikasgasreductiedoel voor 2030 - 31793-186

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Memorandum of Understanding Teuge - 31936-578

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aankoop aandelen Air France-KLM - 31936-579

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) - 32127-233

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie Kansrijke Start naar aanleiding van het AO Zwangerschap en geboorte van 29 november 2018 - 32279-149

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 januari 2019, over steeds meer protesten bij abortusklinieken - 32279-150

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 te Brussel - 32317-542

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de informele JBZ-Raad van 7 en 8 februari 2019 te Boekarest - 32317-543

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse deelname G20 in 2019 - 32429-12

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan aan het lid Van Helvert tijdens het debat over "Nederlandse niet-letale steun aan de gewapende oppositie in Syrië" van 29 januari 2019 - 32623-255

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kerntaak en capaciteit Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) - 32637-356

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan het PBL over doorrekening financieringsfonds verduurzaming huishoudens - 32813-287

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoerbaarheid Klimaatakkoord en reactie op de motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem (Kamerstuk 32813-271) - 32813-288

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hervatten staatsexamens Nederlands als tweede taal - 32824-246

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet - 32847-470

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plastic Pact NL - 32852-77

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO) - 33136-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluitenlijst bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden - 33462-15

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Grondversnellingsmetingen Groningen gasveld - 33529-583

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag inzake kernwapenverbod (Kamerstuk 33694-31) - 33783-31

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 januari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Preferentie vordering kinderalimentatie - 33836-35

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 27 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de Orde van Register Adviseurs Nederland over structuurwijzigingen Accountancybestel - 33977-24

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens het algemeen overleg van 18 december 2018, over een overzicht van de governancemodellen van de twintig belangrijkste accountantsorganisaties - 33977-25

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het manifest van KansPlus met betrekking tot het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-66

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie Koninklijk Besluit voortzetting financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten - 34269-4

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede rapportage Renovatie Binnenhof - 34293-50

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Diertens over de tuchtrechtelijke vervolging van bij doping betrokken artsen (Kamerstuk 35000-XVI-108) - 34543-19

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers - 34755-7

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dodelijk ongeval hitteletsel KMar september 2016 - 34919-33

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationaal financieren in perspectief: kansen pakken, resultaten boeken - 34952-44

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 juni 2018, over de negatieve gevolgen van globalisering - 34952-45

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 27 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde Rapportage Rijkswegennet 2018 - 35000-A-85

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Staten Generaal (IIA) en Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) - 35000-IIA-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rectificatie Wijziging Besluit onderstand BES inzake toeslag alleenstaande AOV-gerechtigden - 35000-IV-44

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begrotingen van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds - 35000-IV-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige verplichtingenmutaties die zijn opgetreden na tweede suppletoire begrotingswet en na de zogenoemde Veegbrief op de begroting van het Ministerie van Financiën (IX) - 35000-IX-17

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoekscommissie naar aanleiding van een melding van een mogelijke misstand bij de IND - 35000-VI-93

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2018 - 35000-VI-94

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatierapport GRECO vijfde evaluatieronde - 35000-VII-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aangegane verplichtingen op artikelniveau in de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35000-VII-92

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2019, over de selectieprocedure van de Universiteit Utrecht - 35000-VIII-163

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs - 35000-VIII-164

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Beertema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat een meisje van 10 jaar spijbelt voor het klimaat - 35000-VIII-165

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 22 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift beleidsreactie OVV-rapport "Draadaanvaring Apache-helikopter tijdens nachtvliegen" - 35000-X-100

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere reactie op verzoek commissie over het bericht "Drentse Defensiefotograaf legt misdragingen van Nederlandse mariniers in Tsjaad vast op video" - 35000-X-101

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van de leden Von Martels en Amhaouch over de risico's van cyberaanvallen (Kamerstuk 34775-XII-28) - 35000-XII-74

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2018 - 35000-XII-75

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw - 35000-XIII-78

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2018 van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds - 35000-XIII-79

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 25 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 35000-XVI-121

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie Deloitte rapport grensoverschrijdend gedrag bij de VN - 35000-XVII-61

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook - 35078-26

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp Structuurvisie A67 Leenderheide - Zaarderheiken - 35147-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overboeking overbruggingskrediet luchthaven Sint Maarten (Princess Juliana International Airport) - 35151-3

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over toekomst in Nederland na brexit - 2019Z03056

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing wetsvoorstel strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (Kamerstuk 35125) - 2019Z03196

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van Katholieke Scholenstichting Utrecht over herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen - 2019Z03442

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 20 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Wit-Rusland - 2019Z03561

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 21 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief aan de gemeenteraad van Buren inzake veiligheid en overlast laagvliegroutes helikopters - 2019Z03601

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Gemeentenieuws van SZW 2019-1 - 2019Z03685

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 22 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief van een burger over vrijstellingen voor instellingsexamens in het mbo door middel van staatsexamencertificaten - 2019Z03715

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toezending afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake voortgangsbericht WRR-rapport "Weten is nog geen doen" - 2019Z03718

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname aan rondetafelgesprek over boa's op 7 maart 2019 - 2019Z03724

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op brieven van de heer J.H.T. M. m.b.t. verbetering Openbaar Bestuur en verkiezingen Sint Eustatius - 2019Z03776

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 februari 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Het volgende initiatief:

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie - 34904

Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 13 maart 2018

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie (34904);

- Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (35146).

Naar boven