17 Stemmingen Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010).

(Zie vergadering van 21 februari 2019.)

In stemming komt het amendement-Kwint (stuk nr. 10) tot het invoegen van de onderdelen a1, a2 en a3.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Kwint/Stoffer (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Kwint (stuk nr. 11, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. Met drie amendementen kan in ieder geval niemand zeggen dat we het niet geprobeerd hebben. Dit kabinet geeft 500 miljoen extra uit aan het kindgebonden budget. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar met dank aan permanent geschutter bij de Belastingdienst krijgt het kabinet het voor elkaar dat het straks een half miljard extra aan gezinnen geeft, maar dat bijvoorbeeld alleenstaande moeders of ouders met een kleine beurs er financieel alsnog op achteruitgaan. Deze mensen zouden nooit de rekening moeten betalen voor het geblunder van de overheid. Daarom zien wij ons gedwongen om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kwint.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven