19 Stemmingen moties Internationaal spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Internationaal spoor,

te weten:

  • -de motie-Schonis/Kröger over een eerlijke vergelijking tussen verschillende vervoersmogelijkheden (29984, nr. 817);

  • -de motie-Amhaouch over jaarlijks overleg met provincies over de voortgang van het internationale spoor (29984, nr. 818);

  • -de motie-Amhaouch c.s. over routevarianten voor het traject Amsterdam-Berlijn (29984, nr. 819);

  • -de motie-Kröger over het uitfaseren van de lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel (29984, nr. 820);

  • -de motie-Kröger/Schonis over onderzoek naar nieuwe internationale routes voor de nachttrein (29984, nr. 821).

(Zie vergadering van 21 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Kröger (29984, nr. 820) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de beschikbare slots op Schiphol schaars zijn en dat het een nationaal belang is dat deze verstandig en zo veel mogelijk voor onmisbare routes worden ingezet;

constaterende dat er nog meermaals dagelijks commercieel wordt gevlogen tussen Amsterdam en Brussel;

overwegende dat de trein op dit traject effectief vrijwel altijd sneller is en altijd beter voor het milieu;

verzoekt de regering om met alle hiervoor relevante partijen in overleg te treden met als inzet met hen afspraken te maken over het uitfaseren van de lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 824, was nr. 820 (29984).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Schonis/Kröger (29984, nr. 817).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch (29984, nr. 818).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch c.s. (29984, nr. 819).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kröger (29984, nr. 824, was nr. 820).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger/Schonis (29984, nr. 821).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Kröger.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 820 over het uitfaseren van de vluchten naar Brussel is aangenomen, zou ik heel graag een brief van het kabinet krijgen voor het algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart op 4 april.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven