16 Stemmingen overige moties Mogelijk verbod op pulsvisserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij,

te weten:

  • -de motie-Geurts c.s. over het voorkomen van een EU-verbod op de pulskorvisserij (32201, nr. 96);

  • -de motie-Geurts c.s. over de toegang tot wateren van andere lidstaten (32201, nr. 97);

  • -de motie-Wassenberg over het gebruik van de boomkor zo spoedig mogelijk uitfaseren (32201, nr. 99);

  • -de motie-Wassenberg over beschermde natuurgebieden in de Noordzee afsluiten voor bodemberoerende visserij (32201, nr. 100);

  • -de motie-Wassenberg over internationale verplichtingen nakomen om overbevissing te stoppen (32201, nr. 101);

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over een transitiepad uitwerken voor kotters voorzien van pulstuig (32201, nr. 103);

  • -de motie-Weverling c.s. over een toekomstperspectief voor de visserij op de Noordzee (32201, nr. 108);

  • -de motie-Weverling c.s. over het creëren van voldoende krediet in de visserijsector (32201, nr. 104);

  • -de motie-Bisschop over zich in EU-verband inzetten voor behoud van de pulsvisserij (32201, nr. 105);

  • -de motie-Baudet over permanente legalisatie van de pulsvisserij (32201, nr. 106).

(Zie vergadering van 21 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (32201, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (32201, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32201, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32201, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32201, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (32201, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (32201, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (32201, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (32201, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Baudet (32201, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Is dit de eerste motie van de heer Baudet die is aangenomen? Goed. Mevrouw Dik-Faber.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Mijn fractie heeft bij de stemmingen onder punt 11, over het geneesmiddelenbeleid, per ongeluk tegengestemd waar wij voor hadden willen stemmen, namelijk bij de motie-Van den Berg/Geleijnse op stuk nr. 551 over de verplichting voor apothekers om cashontvangsten mogelijk te maken. Wij zouden geacht willen worden daarvoor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dan zal dit in de Handelingen worden opgenomen.

Ik zie de heer Baudet naar de interruptiemicrofoon lopen. Ik had net niet zo'n opmerking moeten maken, hè? De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Nu deze motie is aangenomen, wil ik graag een brief van de regering waarin zij uitlegt hoe zij uitvoering gaat geven aan deze heden aangenomen motie.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven