18 Stemmingen moties Inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren,

te weten:

  • -de motie-Kwint c.s. over kinderbijslag en kindgebonden budget voor studenten die vroeger recht hadden op studiefinanciering (35010, nr. 12);

  • -de motie-Peters over herstel van de systeemfout bij de uitvoering van de wet (35010, nr. 13);

  • -de motie-Gijs van Dijk over een meldsysteem voor gedupeerde ouders (35010, nr. 14);

  • -de motie-Westerveld over geen negatieve effecten van de nabetaling op de hoogte van andere uitkeringen (35010, nr. 15).

(Zie vergadering van 21 februari 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kwint stel ik voor zijn motie (35010, nr. 12) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Peters (35010, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk (35010, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35010, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven