24 Stemming motie Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek,

te weten:

  • -de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget (31288, nr. 684).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld c.s. (31288, nr. 684) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Westerveld, Van Meenen, Bisschop, Van den Hul, Futselaar, Azarkan, Van Raan en Beertema, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het CHEPS-rapport concludeert dat "een groot aantal knelpunten in de bekostiging" te maken hebben met "de omvang van de beschikbare middelen";

constaterende dat de commissie-Van Rijn volledig buiten beschouwing laat of het onderwijsbudget toereikend is om alle ambities waar te maken;

constaterende dat de Onderwijsraad eerder al adviseerde om in alle onderwijssectoren "de toereikendheid van de bekostiging te evalueren" in relatie tot "de kwaliteit die onderwijsinstellingen met die bekostiging verondersteld worden te bereiken";

overwegende dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan naar de toereikendheid van de middelen in het p.o. en het vo en de doelmatigheid van de besteding;

verzoekt de regering om uitvoerig en onafhankelijk onderzoek te laten verrichten of het macrobudget voor het mbo, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek toereikend is in relatie tot de veronderstelde kwaliteit en of het macrobudget doelmatig wordt besteed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 694, was nr. 693 (31288).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Westerveld c.s. (31288, nr. 694, was nr. 693).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven