11 Stemmingen moties Staat financiële sector na financiële crisis

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de staat van de financiële sector tien jaar na de start van de financiële crisis,

te weten:

  • -de motie-Nijboer over een diversiteitsquotum voor de financiële sector (32013, nr. 202);

  • -de motie-Nijboer/Van der Linde over effectiever vervolgen van personen die de financiële stabiliteit in gevaar brengen (32013, nr. 203);

  • -de motie-Alkaya over handelshuizen en beursplatforms onder het beloningsbeleid financiële ondernemingen laten vallen (32013, nr. 204);

  • -de motie-Ronnes/Sneller over het toezicht op het noodzakelijke niveau krijgen (32013, nr. 205);

  • -de motie-Ronnes/Sneller over handhaven van bestaande regels bij de bankenunie (32013, nr. 206);

  • -de motie-Sneller over een eenduidige meetmethode voor de klimaatimpact van investeringen (32013, nr. 207);

  • -de motie-Sneller over een duurzame bijsluiter over de klimaatimpact van producten (32013, nr. 208).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

De voorzitter:

De motie-Alkaya (32013, nr. 204) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel beleggingsondernemingen, zoals handelshuizen en beursplatforms, door brexit naar Nederland komen;

constaterende dat bepaalde beleggingsondernemingen, zoals die met eigen kapitaal handelen, in Nederland zijn uitgezonderd van het bonusplafond conform de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen;

van mening dat financiële instellingen onder strenge beloningsregels moeten vallen om buitensporige beloningsprikkels in deze sector tegen te gaan;

verzoekt de regering om alle uitzonderingen van beleggingsondernemingen van het bonusplafond op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 210, was nr. 204 (32013).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Nijboer (32013, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Van der Linde (32013, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya (32013, nr. 210, was nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Sneller (32013, nr. 205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Sneller (32013, nr. 206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sneller (32013, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sneller (32013, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven