7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Özdil (32824, nr. 226), de aangehouden motie-Van der Staaij/Karabulut (29614 nr. 91), de aangehouden motie-Tellegen/Bergkamp (32279, nr. 137), de aangehouden motie-Westerveld c.s. (31288, nr. 684) en de aangehouden en gewijzigde motie-Van der Lee c.s. (33529, was nr. 559).

Dan geef ik nu het woord aan de heer Ronnes namens het CDA.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Het verzoek is om de stemmingen onder punt 3 en punt 4, over de Invoeringswet Omgevingswet, uit te stellen tot donderdag.

De voorzitter:

Heeft iemand er bezwaar tegen om de stemmingen over de Omgevingswet, agendapunten 3 en 4, uit te stellen? Niemand. Dank jullie wel.

Dan ga ik naar de heer Van Raan. Meneer Van Rooijen, u wilde ook wat zeggen?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ik zou graag onder punt 17, de stemmingen over moties ingediend bij het debat over het bericht dat de Belastingdienst duizenden risicovolle aangiften niet controleert, de motie op stuk nr. 460 (31066) aanhouden, om de Kamer meer tijd tot nadenken te geven over deze belangrijke motie, over een parlementair onderzoek naar de Belastingdienst.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (31066, nr. 460) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van Raan (PvdD):

Hetzelfde geldt voor de motie op stuk nr. 209 (32013) onder agendapunt 8, over de staat van de financiële sector tien jaar na de start van de financiële crisis: graag aanhouden. Dank u wel.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn motie (32013, nr. 209) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

De motie op stuk nr. 173 (27529) onder agendapunt 10, over gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming, zou ik ook graag willen aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van den Berg stel ik voor haar motie (27529, nr. 173) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven