27 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor:

 • -het debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten en het dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts samen te voegen;

 • -het debat over de Nashvilleverklaring toe te voegen aan het debat over de LHBTI-monitor 2018.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Van Kooten-Arissen tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Wassenberg;

 • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van Kooten-Arissen tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid het lid Van Kooten-Arissen tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van Kooten-Arissen tot lid in de bestaande vacature.

Op verzoek van de fractie van de PVV benoem ik:

 • -in de contactgroep Verenigde Staten het lid De Roon tot lid.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren:

29684-162; 22112-2768; 21501-07-1573; 21501-07-1571; 21501-07-1574; 21501-07-1576; 35082-(R2112)-2; 31066-456; 31066-453; 32201-88; 32201-89; 32201-90; 30196-608; 30196-607; 32847-429; 35000-VII-72; 31497-282; 31497-283; 31497-284; 35000-XVII-61; 26485-303; 2019Z02862; 32623-255; 35000-V-59; 32175-66; 34966-8; 25764-112; 25764-111; 34966-9; 26643-584; 2019Z02741; 35004-18; 32813-269; 30196-615; 31239-296; 32813-267; 20043-118; 2018Z24765; 33612-69; 31239-294; 31209-220; 29023-241; 30196-613; 30991-34; 34627-47; 35004-17; 21501-33-744; 33625-277; 21501-02-1957; 23987-313; 29653-46; 21501-02-1954; 21501-02-1956; 21501-02-1955; 32793-345; 29248-315; 35000-V-58; 2019Z02537; 29477-537; 29477-538; 29477-539; 22112-2747; 29862-33; 29521-325; 30010-28; 30010-26; 30196-543; 30010-33; 31271-25; 31271-23; 32623-179; 32623-168; 32429-4; 31510-62; 32623-183; 32735-169; 33694-11; 33694-9; 33783-23; 33783-24; 33783-25; 33783-26; 34102-12; 34419-19; 34300-V-70; 34300-V-74; 34300-V-76.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden:

35000-J-25; 35000-A-48; 35000-A-46; 35000-A-14; 35000-A-12; 32852-68; 28089-83; 25422-236; 23645-678; 23645-677; 23645-676; 35000-XVII-31; 35000-J-19; 35000-J-18; 35000-XVII-46; 34346-3; 32852-62; 32813-213; 32813-212; 31409-180; 30175-279; 28286-871; 25422-234; 25422-233; 25422-232; 33625-270; 31936-546; 31936-569; 31936-563; 31936-562; 34775-XIII-109.

Het is ontzettend onrustig in de zaal.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Energiebesparing/energieprestatie van gebouwen, met als eerste spreker de heer Smeulders namens GroenLinks;

 • -het VAO Onderwijs en zorg, met als eerste spreker de heer Rudmer Heerema namens de VVD;

 • -het VAO Desinformatie/digitale inmenging, met als eerste spreker de heer Asscher namens de PvdA;

 • -het VAO SUWI-onderwerpen, met als eerste spreker de heer Jasper van Dijk namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Anne Mulder namens de commissie Financiën.

De heer Anne Mulder (VVD):

Voorzitter, dank. Namens de commissie Financiën wil ik graag een debat aanvragen met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de aankoop van aandelen van KLM-Air France en over de bijbehorende incidentele suppletoire begroting. Het verzoek is om dat debat nog vandaag te houden.

De voorzitter:

Vandaag. En dat doet u namens de commissie?

De heer Anne Mulder (VVD):

Namens de commissie.

De voorzitter:

Waarom staat de heer Van Rooijen daar, net als de heer Van der Linde? Ik zie de heer Alkaya. Heeft u uw huiswerk goed gedaan, meneer Anne Mulder?

De heer Anne Mulder (VVD):

Ik heb mijn huiswerk goed gedaan, maar ik denk dat er aanvullingen komen.

De voorzitter:

Oké, dan mag het.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, een compliment aan onze voorzitter, maar ik wil graag wat extra spreektijd: zes minuten in plaats van vier.

De voorzitter:

Goed, dan ga ik naar de heer Van der Linde. U sluit zich erbij aan? Oké. Iemand die tegen het voorstel is van de heer Van Rooijen?

De heer Alkaya (SP):

Zeker niet. Maar even voor alle zekerheid: het gaat hier om begrotingswetgeving, dus dan hebben we toch onbeperkte spreektijd?

De voorzitter:

Nou, dat ook weer niet. Iedereen is het eens met het voorstel van de heer Anne Mulder om het debat vanavond te houden. Dan gaan we dat ook regelen.

Dan ga ik naar de heer Veldman namens de VVD, in zijn rol als voorzitter van de commissie Europese Zaken.

De heer Veldman (VVD):

Voorzitter. Namens de commissie Europese Zaken doe ik het verzoek om het debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de Europese top en de brexit te plannen nog voor de brexit, dus bij voorkeur op 27 of 28 maart. De commissie komt eventueel nog met aanvullende wensen om ook andere bewindspersonen aan het debat te laten deelnemen.

De voorzitter:

Daar zullen wij in de planning rekening mee houden.

Mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Meetfouten in Groningen door het KNMI, wellicht jarenlang. Onder andere de versterking van onveilige woningen en de schadeafhandeling kunnen hier mede door zijn beïnvloed. Groningen heeft al weinig tot geen vertrouwen. Dit is weer een klap voor het vertrouwen in Groningen.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik wil een debat met de bewindspersonen van EZK en IenW.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Het laatste waar Groningen behoefte aan heeft, is meer onzekerheid, in dit geval over de feiten.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek?

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik steun het van harte.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun. Ik zou het heel fijn vinden als we vooraf wat schriftelijke informatie krijgen over het hoe en waarom.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag zijn Kamervragen van onder andere mijn fractie aan de bewindspersonen van IenW en EZK beantwoord. Volgens mij hebben we binnenkort een algemeen overleg, in ieder geval met de minister van EZK over mijnbouw. We zouden dit heel goed daarbij kunnen betrekken en dan ook de staatssecretaris van IenW erbij kunnen uitnodigen. Dan hebben we het over een paar weken al op de agenda, want als we het nu toevoegen aan de lijst van plenaire debatten, duurt het gewoon te lang. Dit zou dus mijn praktische oplossing zijn.

Mevrouw Beckerman (SP):

Nou ja, het KLM-debat is ook net aangevraagd en wordt vanavond gehouden, dus ook dit kan snel.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman, u had niet het woord.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Het KNMI heeft gewoon een verschrikkelijke fout gemaakt en dat wordt de minister een beetje in de schoenen geschoven. Ik erger me daar kapot aan. Ik vind het belangrijk om het hier heel snel over te hebben. Ik denk dat de snelste mogelijkheid het algemeen overleg op 21 maart is; dan zijn we binnen twee weken daarover in gesprek. Ik zou er ook heel graag de staatssecretaris van IenW bij willen uitnodigen.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Daar kan ik me helemaal bij aansluiten, voorzitter.

De heer Sienot (D66):

Ik sluit me ook aan bij de woorden van mevrouw Dik van de ChristenUnie.

De heer Nijboer (PvdA):

Bewindslieden zijn verantwoordelijk, voorzitter, dus ik steun het verzoek van mevrouw Beckerman.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Beckerman (SP):

Nee, dat is erg pijnlijk, want ik wil graag een plenair debat. Dat kan ook snel. We zagen dat net met het KLM-debat; dat is net aangevraagd en wordt vanavond al gehouden. Ik wil het graag laten toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten.

De voorzitter:

Oké, dan doen we dat. Mevrouw Agnes Mulder heeft een korte reactie, zie ik aan haar gezicht.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, ik maak wel bezwaar tegen de wijze waarop mevrouw Beckerman dit doet. Er komt nog extra informatie voor dat algemeen overleg. Dat is toegezegd in de brief die wij net hebben ontvangen van de bewindspersoon. Het kan zijn dat mevrouw Beckerman die nog niet heeft gelezen, maar wij moeten wel echt de goede informatie hebben voor dat debat.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering ...

Mevrouw Beckerman (SP):

Daar heb ik helemaal niks over gezegd, voorzitter. We hebben inderdaad de goede informatie nodig, maar daar kan ook plenair over worden gedebatteerd.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Asscher namens de PvdA. Ik zie dat de heer Nijboer de heer Asscher vervangt bij deze regeling.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Uit NRC-onderzoek blijkt dat de doorrekening van een CO2-heffing helemaal niet op tafel heeft gelegen. Gegeven het grote belang daarvan willen wij een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De voorzitter:

Zo is dat: kort en krachtig. Dat kan dus wel en dat kunt u ook.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Kort en krachtig: steun.

De heer Sienot (D66):

Kort en krachtig: geen steun. Het kan prima worden betrokken bij het debat over het klimaatakkoord.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, mijn fractie wil het ook daarbij betrekken.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik ben het ermee eens om het bij het debat over het klimaatakkoord te betrekken. Het is een belangrijk onderwerp. Volgende week krijgen we misschien al de gegevens van het PBL, dus dan kunnen we daarna hopelijk vlot aan de gang.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat is niet genoeg, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter:

Nee. Dank u wel.

Dan gaan we naar mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. De Partij voor de Dieren waarschuwt al een hele poos, maar de vraag is waar de rest van de politiek zich door laat wakker schudden. Tijdens het reces verscheen er een studie van de Verenigde Naties waaruit blijkt dat de wereldvoedselvoorziening ernstig in gevaar komt doordat we aan de lopende band de belangrijke biodiversiteit verliezen die we nodig hebben voor onze voedselproductie. Het lijkt mij dus heel goed om hier een debat over te voeren met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van LNV.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Van Haga, VVD.

De heer Van Haga (VVD):

Het verbaast mij dat niemand anders hier iets van vindt. Wij vinden dit een ontzettend interessant onderwerp, maar we hebben geen steun.

De heer Futselaar (SP):

Wij hebben dezelfde logica, maar dan met de uitkomst: wél steun. Wij debatteren graag over dingen die we interessant vinden.

De heer Geurts (CDA):

Er zijn heel wat algemeen overleggen waar dit onderwerp aan de orde kan komen. Het lijkt mij om de plenaire agenda te ontlasten verstandig om het daar te doen. Daarom geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Als ik me niet vergis, hebben we ook al een plenair debat staan over biodiversiteit. Wellicht kunnen we een schriftelijke reactie van het kabinet vragen en dit dan toevoegen aan het plenaire debat dat al gepland staat, en misschien nog de spreektijd met een minuutje uitbreiden. Dan voorkomen we ook dat de agenda hier volloopt.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Mag ik daar een vraag over stellen? Want het debat waar mevrouw Dik-Faber het over heeft, daar is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ...

De voorzitter:

Nee. Ik ga er doorheen praten. De heer Bouali namens D66.

De heer Bouali (D66):

Voorzitter, geen steun hiervoor. Wel een brief. En we hebben natuurlijk met de minister ook een debat in april over klimaat. Daar kunnen we dit soort onderwerpen ook mooi in meenemen.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Ik vond het voorstel van de ChristenUnie een prima voorstel.

De heer Moorlag (PvdA):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. de PvdA steunt het voorstel van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Maar er is gewoon geen steun voor een debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik wil wel mee in het voorstel van de ChristenUnie.

De voorzitter:

Ja, maar dat is een nieuw voorstel. Is het een idee dat jullie dat even met elkaar afstemmen en morgen bij de regeling een voorstel doen?

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Volgens mij kunnen we het ook nu aftikken. Als de ChristenUnie zegt: we willen het bij het debat dat al gepland staat, dan moet de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking erbij. Of interesseert het de Kamer niet dat mensen in ontwikkelingslanden te maken krijgen met teruglopende voedselzekerheid? Dat kan, hè?

De voorzitter:

Dit wordt heel verwarrend, ook voor mij.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dit wordt helemaal niet verwarrend.

De voorzitter:

Ja, voor mij wel. Dus ga even met elkaar een kopje koffie drinken en kom morgen terug. Dank u wel, mevrouw Ouwehand.

Dan ga ik naar de heer Van Meenen namens D66.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Mag ik u vanaf deze plek, bij de interruptiemicrofoon, verzoeken ...

De voorzitter:

Dat is ook prima.

De heer Van Meenen (D66):

... om het debat over het toelatingsbeleid in het mbo te voegen bij dat over de JOB-monitor, en de spreektijd uit te breiden naar zes minuten?

De voorzitter:

Wie is hierop tegen? Niemand. De heer Kwint?

De heer Kwint (SP):

Nee, voorzitter. Alleen dit, als het gaat om het toelatingsbeleid mbo: ik heb hier ook gevraagd om een brief over de mogelijke gevolgen van een toelatingstoets rekenen op het mbo. Die brief heb ik hier gevraagd. Die is er nog niet tot mijn grote verbazing. Het lijkt mij verstandig om die ook te betrekken bij datzelfde debat.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Kooten-Arissen namens de Partij voor de Dieren. Er worden handen geschud.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter. De risico's van medicijnresten in het oppervlaktewater zijn zwaar onderschat, zo blijkt uit een studie van milieukundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het gaat om risico's op wereldschaal, een gevaar voor allerlei voedselkringlopen en waterzuiveringsinstallaties. De ecologische gevolgen kunnen groot zijn. Daarom wil de Partij voor de Dieren een debat met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en een brief van deze bewindspersonen over dit onderwerp.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Voorzitter. Dit is al drie jaar bekend bij mij. We kunnen het heel goed betrekken bij het algemeen overleg Water. Dat hebben we voor de zomer nog.

De heer De Groot (D66):

Daar sluit ik me bij aan.

De heer Laçin (SP):

Steun.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. We spreken hier al vele jaren over hier in de Kamer. In een algemeen overleg Water zouden we dit goed kunnen behandelen, dus geen steun voor dit plenaire debat.

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie vindt dit ook een heel belangrijk onderwerp, dus ik steun de brief van harte. Maar het lijkt me echt het snelste om dat dan te behandelen in het algemeen overleg.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voor 50PLUS is dit ook een heel aangelegen onderwerp, de ketenaanpak medicijnresten, dus wat ons betreft zeker steun.

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun, voorzitter.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ook steun vanuit GroenLinks.

De voorzitter:

Mevrouw Van Kooten-Arissen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Ik heb de steun van meer dan 30 leden.

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Ik weet dat de lijst lang is, maar ik wil het debat er toch op laten zetten.

De voorzitter:

Ja, dat doen we.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

En ik wil graag een brief.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer De Groot namens D66.

De heer De Groot (D66):

Dank u wel, voorzitter. Aan het begin van het reces was er een uitzending van De Monitor waaruit blijkt dat zeker een miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken als gevolg van te laag grondwater. Het gaat zelfs zo ver dat het absoluut niet duidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor het grondwater. Deze mevrouw moest zelf haar fundering met een gietertje water gaan geven. Dat lijkt mij toch niet de bedoeling. Daarom wil ik voorstellen om het reeds geplande debat over bodemdaling uit te breiden tot een echt debat en om het hierover met elkaar te hebben.

De voorzitter:

U wilt het dus uitbreiden tot een meerderheidsdebat, want een dertigledendebat is ook een echt debat.

De heer De Groot (D66):

Ja, maar een echt meerderheidsdebat zal toch hopelijk, ook gezien de problematiek, sneller worden ingepland.

De voorzitter:

Nou ... Dat is echt niet zo.

De heer Koerhuis (VVD):

Het gaat over een miljoen woningen. Het is zorgelijk. Steun voor een meerderheidsdebat, maar omdat het over woningen gaat, willen we het debat graag voeren met de minister van Wonen.

De heer Stoffer (SGP):

Daar kan ik me bij aansluiten.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. We hadden laatst een debat over droogte. Daar kwam het ook wel zijdelings aan de orde. Maar het voorstel dat de heer Koerhuis namens de VVD-fractie doet, kan ik steunen. Dus laten we dit debat dan voeren met de minister van Wonen. De rest van de bewindspersonen hoeft dan wat mij betreft niet te verschijnen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ik steun het voorstel om het debat uit te breiden en Wonen erbij te betrekken.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is een ernstig probleem dat veel impact heeft, dus steun voor het voorstel van de heer De Groot.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is inderdaad een groot probleem, een ruimtelijkeordeningsvraagstuk. Dus ik denk dat het goed is om het met de minister van BZK te behandelen. Steun voor het verzoek.

De heer Van Aalst (PVV):

Geen steun, voorzitter.

De heer Laçin (SP):

Steun voor het voorstel.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer De Groot. Was er ook om een brief gevraagd? Nee. Oké.

Dan ga ik naar mevrouw Van Brenk namens 50PLUS. De heer Geurts wil nog iets zeggen.

De heer Geurts (CDA):

Meestal concludeert u ook iets over de bewindspersonen. Ik zie dat er wel een meerderheid is voor het erbij betrekken van een bewindspersoon.

De voorzitter:

Ja, dat klopt. Binnenlandse Zaken.

De heer Geurts (CDA):

Mijn advies zou zijn om het door te geleiden naar het kabinet.

De voorzitter:

Ja, het staat in het stenogram. U heeft gelijk.

Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik zou graag een brief en een debat willen hebben over de controle op mensen met een uitkering. Als je de Achterhoekse sociale dienst achter je aan hebt, dan heeft die een heel bijzondere werkwijze die alle perken te buiten gaat: kijken in koelkasten, noteren hoelang mensen douchen. Mijn vraag is: is dit de bredere werkwijze in Nederland? Is dit gebruikelijk? Daar zouden wij graag een debat over willen, om daar duidelijkheid over te krijgen.

De heer Raemakers (D66):

Dat lijkt me een lokale kwestie voor de lokale politiek. Geen steun.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. De sociale dienst in de Achterhoek is getooid met de liefelijke naam Laborijn, maar gedraagt zich alles behalve netjes richting bijstandsgerechtigden. Steun voor het debat. We hebben als PvdA schriftelijke vragen hierover ingediend. Als die voor het debat kunnen worden beantwoord, is dat natuurlijk mooi.

De heer Van Kent (SP):

Voorzitter. Het zijn DDR-praktijken daar in de Achterhoek. Volop steun voor het debat namens de SP.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Geen steun.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Wel steun.

De heer Peters (CDA):

Geen steun. De gemeenteraad moet dat doen.

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Van Brenk, u heeft geen meerderheid.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Nee, maar ik zou het wel graag op de lijst van dertigledendebatten willen zetten.

De voorzitter:

Ja. Weet u het zeker?

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Heel zeker.

De voorzitter:

Goed. Dan doen we dat. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik zou graag een debat willen aanvragen over de Nederlandse rol in belastingontwijking. Ik doe dit naar aanleiding van het bericht van vorige week dat een Braziliaans bedrijf via Nederlandse bedrijven corruptie en witwassen gefaciliteerd heeft, maar ook naar aanleiding van het nieuws van gisteren over de Russische miljarden die door Nederland heen zoeven. Ik zou daar eigenlijk ook graag het net verschenen boek Moneyland bij betrekken.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Kuiken namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Van harte steun, voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Er is eind maart een algemeen overleg Belastingontwijking. Het lijkt me prima om het daarbij te betrekken.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik sluit me aan bij mevrouw De Vries.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou wel wat opheldering over elk van deze drie casussen willen hebben van de relevante ministers. Het zijn alle drie zeer ernstige casussen. Ik zou binnen twee weken over elk van die drie een brief willen hebben en dan wil ik kijken hoe we het beste kunnen handelen.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Graag een brief en daarna gaan we verder kijken.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun. We zouden graag in de brief waar de heer Omtzigt om gevraagd heeft, ook willen weten of er strafrechtelijke procedures gestart kunnen worden.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik ben me ervan bewust dat er een algemeen overleg gepland staat, maar dat gaat wel over iets anders. Als de brief waar de heer Omtzigt om heeft gevraagd er inderdaad binnen twee weken is, dan meld ik me op dat moment opnieuw, dan wel voor een debat hier, dan wel dat we het toevoegen aan het algemeen overleg. Dit kunnen we niet onbesproken laten.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel.

De heer Kwint namens de SP.

De heer Kwint (SP):

Dank. Vorige week liet Nieuwsuur op vrij duidelijke wijze zien dat kinderen in Nederland steeds vaker niet meer met elkaar naar school gaan. Ze komen elkaar op school niet meer tegen. De segregatie, vooral tussen rijk en arm, neemt steeds meer toe. Dat is maatschappelijk zeer onwenselijk. Het leidt tot steeds meer onbegrip tussen maatschappelijke groepen en daar zou de overheid iets aan moeten doen. Dat vindt niet alleen de SP, maar dat vinden ook de onderzoekers die in het item genoemd werden. Zij doen enkele goede suggesties. Over die suggesties zou ik heel graag in debat willen met minister Slob.

De heer Kuzu (DENK):

Dat vindt DENK ook. Steun

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun.

De heer Beertema (PVV):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun, voorzitter.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Geen steun.

De heer Van Meenen (D66):

Steun, belangrijk onderwerp.

De heer Rog (CDA):

Geen steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De voorzitter:

Ja, meneer Kwint, ik zie u tellen.

De heer Kwint (SP):

Ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op, als ik goed tel. Als u tot een andere conclusie komt, dan heeft u uiteraard gelijk.

De voorzitter:

Nee, een woordvoerder onderwijs moet kunnen rekenen.

De heer Kwint (SP):

Zeker, maar die hoopt ook altijd dat een docent, als hij een foutje maakt, niet betrapt wordt.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

De heer Kwint (SP):

Dan heeft de docent geen foutje gemaakt. Het is bizar op zo'n onderwerp, maar het zij zo.

De voorzitter:

Dank u wel.

Mevrouw Becker namens de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Op 27 februari viel in De Telegraaf te lezen dat Pieter-Jaap Aalbersberg, de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, waarschuwt voor het feit dat in de Nederland de haatpreek aan terrein wint en dat in steeds meer moskeeën maar ook online salafistische haatpredikers actief zijn. Ik zou hierover graag een debat willen met de minister van Integratie en de minister van Justitie en Veiligheid.

De heer De Graaf (PVV):

Dank voor de aanvraag. Dit is natuurlijk een belangrijk punt. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de islamisering. Dat is goed, maar er staat een debat van de heer Heerma van het CDA over een salafismestudie. Gezien de drukte van de agenda lijkt het mij handiger om het daaraan toe te voegen. Ik wil natuurlijk heel graag het debat voeren, maar dan is mijn voorstel aan mevrouw Becker dat het mij handiger lijkt om het bij het debat van de heer Heerma te voegen.

De voorzitter:

De heer De Graaf stelt voor om het te betrekken bij het debat van de heer Heerma. Zal ik u dan maar als eerste het woord geven, meneer Heerma? U bent de aanvrager van een soortgelijk debat.

De heer Pieter Heerma (CDA):

De heer De Graaf doet een voorstel dat ik ook had willen doen, dus ik steun het voorstel om die twee debatten samen te voegen.

De voorzitter:

Ja, maar toevoegen ... Er is nog geen meerderheid. Dan ga ik gewoon het rijtje af. De heer Stoffer namens de SGP.

De heer Stoffer (SGP):

Ik kan me daarin vinden.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Waar het debat wordt gevoerd, maakt me niet uit, maar het kabinet treedt hier niet effectief in op en laat steken vallen. Ik ben dus zeer voorstander van dit debat.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, steun. Maar dan is het inderdaad wel goed als we ook het punt van mevrouw Becker meenemen dat de bewindspersonen alle twee aanwezig moeten zijn.

De heer Van Raak (SP):

Er staat al een verzoek, dus als het daarbij kan aansluiten is dat prima.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter, ik ben tevreden. Ik denk dat we hiermee een breed debat kunnen krijgen over de toenemende invloed van salafisme in Nederland en een aanpak van beide bewindspersonen, dus dat is fijn. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Agema namens de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. U heeft op uw lijst waarschijnlijk gezien dat al een paar debatten aangevraagd zijn over de IJsselmeerziekenhuizen en de faillissementen, maar ik sta hier opnieuw om een debat aan te vragen omdat debatten steeds worden geblokkeerd. Ik kan er ook niet veel aan doen, voorzitter. U heeft ook in het mondelinge vragenuur kunnen horen dat de situatie steeds gekker wordt. De curator dwingt een arts zelfs om zijn broek naar beneden te doen en de minister plaatst zichzelf op het standpunt van de curator. Ik wil daarom opnieuw een debat aanvragen met de minister voor Medische Zorg over de gang van zaken rondom de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen. Ook hier is opnieuw de vertrouwensvraag aan de orde, want een minister die geen afstand neemt van de curator die een arts dwingt z'n broek te laten zakken ...

De voorzitter:

Helder, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

... die is eigenlijk hartstikke stuurloos.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, ik zou dat willen steunen en de inzet nadrukkelijk willen maken dat er weer een volledig volwaardig ziekenhuis in Lelystad komt, inclusief spoedeisende hulp en verloskunde.

De voorzitter:

Dat kunt u tijdens het debat inbrengen.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, van harte steun. En aangezien de vertrouwensvraag aan de orde is, neem ik aan dat we dat spoedig kunnen inplannen.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. De beantwoording van de minister tijdens het vragenuurtje was onbevredigend en ook wel zorgelijk, omdat de problemen niet serieus genomen worden. Ik vind het dus belangrijk om hier snel een debat over te kunnen voeren.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Van harte steun, voorzitter.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Van harte steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, steun. Ik zou in de brief ook graag willen zien dat de minister vertelt wat de patiënten mogen, hoe zij worden geïnformeerd en welke mogelijkheden zij hebben, want het lijkt er heel erg op dat hier de beleidsvrijheid, de keuze van de artsen, wordt ingeperkt.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Dat is de hele oppositie alvast, voorzitter.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. We hebben bij het mondelinge vragenuur ook aangegeven dat we ons hier veel zorgen over maken en dat dit toch weer wat chaotisch lijkt te verlopen. We willen dus graag eerst een antwoord op de brief hebben, met ook een antwoord op de opmerking die mevrouw Van Brenk net maakte, maar nu geen steun voor dit debat.

De heer Raemakers (D66):

Het lijkt me heel goed dat hier een uitgebreide brief over komt, maar geen steun voor dit debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook steun voor de brief, maar nog niet voor een debat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Van den Berg van het CDA.

De voorzitter:

De heer Kuzu, namens DENK. O, wacht, u bent al geweest!

De heer Kuzu (DENK):

Dat klopt, maar toch even een punt van orde. Volgens mij heeft mevrouw Agema de vertrouwensvraag neergelegd.

De voorzitter:

Dat heb ik ook gehoord.

Mevrouw Agema (PVV):

Het is de derde keer dat de coalitie ook dat blokkeert. Het is waanzin. Een arts moet zijn broek laten zakken van de curator, de minister stelt zich op het standpunt van de curator en de coalitie blokkeert hier een debat. Het is werkelijk waar van de zotte. Voor de derde keer, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Agema. Ook voor vertrouwensvragen heb je een meerderheid nodig, meneer Kuzu, dus in die zin ... Nee, mevrouw Agema, het is prima.

O nee, u heeft nog een verzoek! Het volgende verzoek van mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, voorzitter, nog zo'n verschrikkelijke schande, eigenlijk. Er lekt 1,2 miljard euro weg uit de zorg: door obscure bv's, door graaien ...

De voorzitter:

Het is ontzettend onrustig in de zaal!

Mevrouw Agema (PVV):

En ik zou graag een debat daarover willen aanvragen, voorzitter.

De voorzitter:

Ik heb u nauwelijks gehoord.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik vind het inmiddels ook heel vervelend, ja.

De voorzitter:

Ik wil iedereen toch verzoeken om de gesprekken buiten de zaal te voeren, als het niet nodig is om bij de regeling betrokken te zijn. Wat zei u ook alweer, mevrouw Agema? U mag het nog een keer herhalen.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik zei dat er 1,2 miljard euro in de zorg weglekt middels obscure bv's en dat niemand ze eigenlijk wil, maar dat er nog steeds heel veel mazen, gaatjes, in de wet zitten.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. 50PLUS steunt dit van harte en zou graag een brief hierover willen hebben, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de minister die gaten gaat dichten. We zien dat er heel veel creativiteit is om toch winst te kunnen maken binnen de zorg.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Wij vinden transparantie en een goede governance heel erg belangrijk, dus steun voor dit debat.

De voorzitter:

De heer ... Ik raak er bijna geëmotioneerd van. De heer Arno Rutte.

Mevrouw Agema (PVV):

Hij is net zo perplex als ik, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van den Berg voor uw steun.

De voorzitter:

Oké. Dan de heer Arno Rutte namens de VVD.

De heer Arno Rutte (VVD):

Laat één ding duidelijk zijn: de zorg is geen pinautomaat. Het is goed om dit debat te voeren. Het wel zo dat er een stuk wetgeving op ons afkomt dat hierover gaat. Wellicht is dat eerder, maar we moeten het debat sowieso voeren. Dus steun.

De heer Van Gerven (SP):

Steun natuurlijk voor dit debat, want dat moet niet kunnen. Maar we hebben inderdaad ook wetgeving, de Wet toelating zorgaanbieders, en die is er waarschijnlijk eerder. Wij zullen het ook daar agenderen, maar ook volop steun voor dit debat.

De heer Kerstens (PvdA):

Als je als minister de doorgeschoten marktwerking in de zorg wil aanpakken, heb je er hier een te pakken. Dus steun voor de debataanvraag.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek.

De heer Raemakers (D66):

Steun.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik schrik me een hoedje, met zo veel steun. Ik hoop dat u het spoedig in kunt plannen en dat deze 1,2 miljard euro niet meer in de zakken van die bestuurders verdwijnen.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan ga ik naar de heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Tijdens de grote Mars van Terugkeer in mei 2018 heeft het Israëlische leger met scherp geschoten op een groep betogers, waarbij honderden gewonden vielen en zelfs doden te betreuren waren. Toen heeft een grote meerderheid van de Kamer aangegeven dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen, dat het onderzocht moest worden. Dat onderzoek is er nu. De Verenigde Naties hebben er onderzoek naar gedaan en de resultaten daarvan zijn schokkend. Ik vraag van de minister van Buitenlandse Zaken een brief als reactie op het rapport en ik verzoek om spoedig een debat te houden over dit onderwerp.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Inderdaad een brief, en laten we het dan meteen volgende week bij het algemeen overleg RBZ betrekken. Dat is volgende week donderdag, zo snel mogelijk. Het lijkt me inderdaad zeer belangrijk dat we dit bespreken.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun voor het verzoek. Als het bij het AO kan, is dat prima. Maar als dat niet lukt, dan graag een apart debat. Het is een heel belangrijk onderwerp.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Het is inderdaad een vernietigend en zeer duidelijk rapport. Alle reden om een debat te steunen.

De heer Van Helvert (CDA):

Pittig rapport. Ik zou er ook zo snel mogelijk over willen spreken en dat kan volgens mij het beste volgende week bij het AO RBZ.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ja, voorzitter, en als dat dan niet naar onze zin is, kunnen we alsnog een debat aanvragen. Ik sluit mij dus in eerste instantie aan bij collega Sjoerdsma.

De voorzitter:

Meneer Kuzu, u heeft geen steun. Wacht, ik zie de heer Van Gent namens de VVD.

De heer Van Gent (VVD):

Wel een brief, geen steun voor het debat.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun.

De voorzitter:

Nee, hè? Inderdaad.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik wil in ieder geval dat het op de lijst van dertigledendebatten wordt gezet, maar ik vind het voorstel om het te betrekken bij het AO RBZ ook prima. Ik zal via de rondvraag vragen om uitbreiding van de spreektijd bij het AO RBZ.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mocht dit onderwerp bij dat AO aan de orde komen, verwacht ik dat u het debat van de lijst afvoert. Dat geldt trouwens niet alleen voor u, maar voor iedereen.

Mevrouw Ellemeet namens GroenLinks.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Soms lukt het niet om zwanger te worden. Dat kan een heel vervelende en verdrietige situatie zijn voor heel veel mensen. Maar gelukkig wonen wij in een land waar we goede medische zorg hebben en waarbij we het met kunstmatige inseminatie mogelijk hebben gemaakt om vrouwen toch zwanger te laten worden. Maar wat blijkt nu? Vrouwen die een relatie met een andere vrouw hebben of alleenstaand zijn, die ook een kinderwens kunnen hebben, krijgen op dit moment geen vergoeding meer voor kunstmatige inseminatie.

De voorzitter:

Ja. Dus u wilt een debat?

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Dat vind ik een onverkwikkelijke zaak. Dat kan niet. Dat is onacceptabel. Daarover wil ik een debat met de minister voor Medische Zorg en de minister van Emancipatie, mevrouw Van Engelshoven, want dit raakt aan discriminatie. Ik wil hen beiden hierover spreken. We moeten dit zo spoedig mogelijk veranderen.

De heer Raemakers (D66):

Dit voelt heel onrechtvaardig. Steun om een debat te houden. Het is volgens ons wel medische zorg, dus we zouden het graag met de minister voor Medische Zorg houden. Het kabinet gaat verder over zijn eigen afvaardiging.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Het vóélt niet onrechtvaardig, het ís onrechtvaardig. Ik steun het verzoek van mevrouw Ellemeet om met twee ministers hierover te spreken. Ik hoop dat we het debat zo snel mogelijk kunnen inplannen.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter. Het is inderdaad zeer onrechtvaardig. Daar sluit ik me van harte bij aan, dus ook van harte steun voor de aanvraag van dit debat.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Steun voor het debat en steun voor de opmerking van de heer Raemakers.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):

Van ons ook steun. Van mij hoeft minister Van Engelshoven er niet bij te zijn. Mij lijkt het wel goed als minister Bruins eerst een brief stuurt waarin hij onder andere aangeeft om hoeveel vrouwen het precies gaat, zodat we een goed vertrekpunt hebben voor het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun, voorzitter. Dit is natuurlijk naar aanleiding van een besluit van Bruins, maar ik denk dat er een nadere duiding nodig is. Nu wordt het gebracht alsof het gaat om lesbische vrouwen gaat, maar volgens mij gaat het om het ontbreken van een medische indicatie. Hij zal duidelijk moeten uitleggen dat het hier niet gaat om het discrimineren van lesbische vrouwen.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Wij hebben het verhaal van de minister gezien: een totaal gevoelloze stellingname.

De voorzitter:

Ja.

De heer Van Gerven (SP):

Ja, echt waar, mevrouw de voorzitter.

De voorzitter:

Dat weet ik, maar dat is niet van belang bij de regeling.

De heer Van Gerven (SP):

Het is een totaal gevoelloze stellingname van deze minister.

De voorzitter:

Dank u wel, dus u steunt het verzoek.

De heer Van Gerven (SP):

Dus van harte steun voor dit debat.

De voorzitter:

Mevrouw Ellemeet, u heeft gewoon een meerderheid. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Fijn, voorzitter. Het kabinet gaat inderdaad over wie zij bij het debat willen betrekken. Ik hoop dat het kabinet beslist om ook minister Van Engelshoven hierbij te betrekken.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Smeulders namens GroenLinks.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een debat met minister Koolmees van Sociale Zaken willen aanvragen over het bericht op de voorpagina van de Volkskrant van afgelopen vrijdag dat de ondernemingsraad van het UWV naar de rechter stapt vanwege een een half miljard kostend ICT-project dat gedoemd is te mislukken. Wij hebben twee weken geleden een AO met minister Koolmees gehad over het UWV. Hier is niks over gezegd, dus wij willen heel graag een debat hierover.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Het is inderdaad verbazingwekkend dat we daar toen niets over hoorden. Ik zou dan ook graag een brief van de minister willen ontvangen waarin hij misschien nog een keer kan duiden waarom hij nog steeds zo veel vertrouwen heeft in de positieve, transparante cultuur van het UWV. Wij steunen absoluut dit debat.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. Zorgelijk. UWV en ICT lijkt niet een heel lekkere combi. Ik wil graag een brief van de minister. Geen steun voor het debat. Ik zou wel willen verzoeken aan het kabinet die brief nog te sturen voor het VAO dat wij volgende week hebben over het UWV. Er komt ook nog een brief van het kabinet, dus dit kan daar mooi bij wat mij betreft.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Langs die lijn zat ik ook te denken. Er komt nog een brief. Het VAO wacht op de brief die we krijgen. Volgens mij kan dit prima betrokken worden bij de brief die al is toegezegd in het AO. Dan kan het gewoon meegenomen worden in het VAO, dus geen steun voor het debat.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik sluit me aan bij de twee vorige sprekers.

De heer Van Kent (SP):

Een ernstig probleem. Steun voor het verzoek, maar ook de vraag om even te kijken of er misschien andere mogelijkheden zijn om sneller over dit onderwerp in de Kamer te spreken.

De heer Kuzu (DENK):

Steun.

De heer Stoffer (SGP):

Eerst een brief en dan eventueel een debat.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Wij moeten het hier zo snel mogelijk over hebben, dus graag betrekken bij het VAO. Graag een brief voor het VAO en dan kunnen we die daar bespreken.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De voorzitter:

Even kijken ...

De heer Smeulders (GroenLinks):

Ik vraag geen dertigledendebat aan.

De voorzitter:

Ik ben trots op u.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Onze fractievoorzitter heeft ons boos toegesproken.

De voorzitter:

Heel goed. Dat was ook de bedoeling. Dank u wel, meneer Smeulders. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Een heuglijke dag, want minister De Jonge heeft het licht gezien, hij vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Wij zagen dit al veel eerder, maar wij juichen dit moment toe. Wij willen graag precies weten wat hij nou voor ogen heeft: is dat nou een inperking van de keuzevrijheid of terugdringing van de markt? Graag een brief en daarna een debat hierover met minister De Jonge.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Minister De Jonge maakt het nog bonter. Hij heeft nu niet alleen de eerste plannen naar de media gestuurd, maar ook nog helemaal geen plannen naar de Kamer gestuurd. Ik verwacht natuurlijk dat hij de Wmo, de thuiszorg naar de gemeenten, terugdraait en de thuiszorg naar de zorgverzekeraars terugdraait. Ik wacht met smart op zijn wet, voorzitter. Ik steun dit ook, want de minister gaat in verkiezingstijd lekker mooie sier maken, terwijl wij hier weer lekker zitten te wachten op al die stukken. Dus heel graag heel snel een debat.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Mooie woorden van de minister, maar ook hele vage woorden. Het is dus de hoogste tijd om hier snel over te spreken. Wat bedoelt hij nu precies? Gaan we inderdaad stappen zetten, of was het alleen een campagnestunt?

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Ik ben inderdaad benieuwd of het meer was dan een verkiezingspraatje. Komt er boter bij de vis? Steun dus voor de aanvraag om er snel met de minister over te debatteren.

De heer Raemakers (D66):

Het lijkt me goed als er heel snel een brief komt over de vraag welke concrete oplossingen de minister gaat voorstellen, want die hebben we inderdaad gemist. En steun voor een debat daarna.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook steun voor de brief en voor het debat.

De heer Kuzu (DENK):

Eindelijk een stelseldiscussie, voorzitter. Steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Steun voor de aanvraag, voor de brief en ook om het snel in te plannen.

De heer Slootweg (CDA):

Ik las in het interview niets nieuws. Volgens mij zijn het plannen die al eerder zijn ingediend. Maar steun voor een debat en steun voor de brief.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De heer Van Gerven (SP):

Inderdaad, het licht wordt door velen gezien nu. Ik hoop niet alleen voor de verkiezingen, maar ook daarna. Want de zorg is geen markt. Wij zouden bij dat debat naast De Jonge ook wel minister Bruins willen zien, want die zweert bij hoog en bij laag dat er geen enkele stelselwijziging mag komen — want de zorg is wel een markt volgens hem — terwijl De Jonge nu juist het tegenovergestelde zegt. Laat ze dus beiden maar opdraven in een zo spoedig mogelijk te houden plenair debat.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Ik ben benieuwd naar de brief van de minister. Het mag duidelijk zijn dat ik ook graag een debat wil voeren met de minister die het interview heeft gegeven.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik ben heel blij met de collega's. Het zal vast een heel mooi debat worden.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Er gaapt een groot gat in de mondzorg, echt waar. Het feit doet zich voor dat we al tien jaar lang minder tandartsen opleiden dan we nodig hebben. Dat weten al die VVD-ministers die aan het bewind zijn geweest ...

De voorzitter:

Dus u wilt een debat daarover?

De heer Van Gerven (SP):

... maar zij weigeren gewoon de opleidingscapaciteit in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoefte. Het voorstel is om een debat te houden. We hebben een brief gekregen van de minister. Hij is met de minister van Onderwijs in overleg om de capaciteit uit te breiden, maar er is geen zicht op een toezegging, want het zijn ordinaire rekenmeesters, om het zo te zeggen, in plaats van ...

De voorzitter:

U heeft alles al gezegd, hè?

De heer Van Gerven (SP):

Dat heb ik niet gezegd, van die rekenmeesters. Dat zeg ik nu en in het debat ga ik nog veel meer zeggen. Maar het is duidelijk dat ik een debat wil met de minister ...

De voorzitter:

Het is helder.

De heer Van Gerven (SP):

... en ook met de minister van Onderwijs, dus minister Bruins en ...

De voorzitter:

Punt.

De heer Van Gerven (SP):

... minister Van Engelshoven.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Wij hebben vorig jaar uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het capaciteitsprobleem. De cijfers zijn nu bekend. We hebben volgende week een algemeen overleg Arbeidsmarkt. We denken dat we het daarin heel goed kunnen bespreken.

De heer Raemakers (D66):

Eens met het CDA. Geen steun.

De heer De Lange (VVD):

Geen steun voor het debat. Laten we het doen in het algemeen overleg.

De heer Kerstens (PvdA):

Steun voor het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Graag betrekken bij het algemeen overleg.

De heer Kuzu (DENK):

Gewoon bij een AO, voorzitter.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. Ik denk dat het het snelste is om het zo te doen, maar we willen van tevoren een brief van de minister hebben met uitleg over dit nieuws.

De voorzitter:

Meneer Van Gerven ...

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, haal ik de 30 leden nog? Zelfs dat niet, hè?

De voorzitter:

Nee, u heeft als een leeuw gevochten, maar het heeft niet mogen baten.

De heer Van Gerven (SP):

We hebben ons best gedaan, maar we zetten de strijd gewoon voort. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Diks, namens GroenLinks.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Lopen en praten gaat nog niet zo, maar ik doe een poging, voorzitter.

BuzzFeed heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar misstanden bij de activiteiten van het Wereld Natuur Fonds, of beter gezegd het WWF, de moederorganisatie van het Wereld Natuur Fonds. De conclusies zijn schokkend. Door het Wereld Natuur Fonds gefinancierde organisaties die stroperij zouden moeten tegengaan, maken gebruik van foltering en seksueel misbruik. GroenLinks wil hierover graag een debat met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voorafgegaan door een brief, ... en dan moet ik weer even ademhalen ...

De voorzitter:

Doe rustig aan.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

... waarin zij de Kamer een reactie geeft op dit bericht en informeert over de vraag of Nederlands subsidiegeld direct of indirect is ingezet voor dit soort praktijken.

De voorzitter:

Wie hierover? De heer Bouali, namens D66.

De heer Bouali (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad schokkend nieuws. Het is belangrijk dat we hier in de Kamer aandacht aan dit soort zaken besteden. We hebben vorige week met de minister afgesproken dat zij regulier naar de Kamer komt om dit te behandelen. Dus voor nu geen steun hiervoor, maar wel voor een brief. We zullen inderdaad regulier met de minister over dit onderwerp spreken.

De heer Van Haga (VVD):

Allereerst zijn we natuurlijk blij dat mevrouw Diks weer terug is. Het is een belangrijk onderwerp, maar voor de rest sluit ik mij aan bij de heer Bouali. Geen steun voor dit moment.

Mevrouw Kuik (CDA):

Steun voor een brief, niet voor het debat, en dat zeg ik namens de SGP. En natuurlijk namens het CDA!

De voorzitter:

Dat spreekt voor zich.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Diks, u heeft geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Ik wacht de brief even af en dan kunnen we naar aanleiding daarvan altijd nog een debat aanvragen. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Agnes Mulder, namens het CDA.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter, dank u wel. We hebben gisteren een brandbrief ontvangen van het Groninger Gasberaad, LTO Noord en andere belangenorganisaties van agrarische ondernemers in Groningen. We willen eigenlijk weten waarom de afspraak met hen, het Rijk, de provincie en de lokale overheden niet is doorgegaan. Het komt gewoon heel vreemd over dat die zomaar is afgezegd. Wij willen graag weten of die binnenkort wel weer doorgaat. We willen graag een debat met de minister daarover en een brief.

Mevrouw Beckerman (SP):

Het is een belangrijk onderwerp. Ik vind dit wel opmerkelijk. Toen ik net een debat over de gaswinning aanvroeg, werd door mevrouw Mulder gezegd: dat kan sneller bij een AO. Maar ik zie wel het belang van een plenair debat, dus ik steun dit, ondanks dat eenzelfde soort verzoek helaas net niet werd gesteund door mevrouw Mulder.

De heer Sienot (D66):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou zeggen: ga voor een consistente lijn en betrek dit bij het AO Mijnbouw op 21 maart, alstublieft. Geen steun dus voor dit debat, maar wel steun om dit bij het AO Mijnbouw te betrekken.

De heer Kuzu (DENK):

Ik sluit mij aan bij de heer Sienot.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik kan mij voorstellen dat er een schriftelijke toelichting komt van de minister. Ik wil het debatverzoek ook wel steunen, maar ik kan me voorstellen dat het het snelste is om dit in het algemeen overleg over een aantal weken te bespreken. Het zou fijn zijn als we het daarbij kunnen betrekken.

De voorzitter:

Maar u steunt het verzoek.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun voor brief en debat, voorzitter.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Steun voor de brief, maar het kan wat ons betreft in een AO. Geen steun voor dit debat.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik snap de opmerking best wel goed, hoor. Ik heb net richting collega Beckerman gezegd: zou het betrokken kunnen worden bij het AO? Laten we kijken of dat daarin voldoende uit de verf komt. We weten niet wanneer die afspraak is, dus ik houd het debat nog even staande. Volgens mij is er best wel steun voor het debat.

De voorzitter:

Nee.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Misschien is er geen meerderheid ...

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

... maar wel is er steun voor een dertigledendebat. Die druk houd ik er dan nog maar even op.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Snels namens GroenLinks.

De heer Snels (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Voor het reces hebben we afgesproken snel een debat te voeren over de stijgende energierekening. Daar was, als ik het mij goed herinner, Kamerbrede steun voor. Er was ook steun voor om dat debat snel te voeren. We hebben even gewacht op de brief van het kabinet en we hebben nu ook de CPB-cijfers. Ik ga ervan uit dat we dat debat kunnen inplannen. Als dat niet deze week kan, dan toch volgende week.

De heer Kops (PVV):

Steun.

De voorzitter:

De heer Sienot, D66. Het gaat om het snel plannen, hè?

De heer Sienot (D66):

Geen steun. Betrekken bij het klimaatakkoord.

De voorzitter:

Ik heb het even niet gehoord. Pardon.

De heer Sienot (D66):

Geen steun. Betrekken bij het debat over het klimaatakkoord.

De heer Nijboer (PvdA):

We willen hier graag over debatteren, voorzitter. Steun.

De voorzitter:

Even voor de helderheid: het debat staat al op de lijst; het gaat erom dat het snel wordt gepland. Daarvoor heb je een meerderheid nodig. Wat de heer Snels betreft wordt het deze week of volgende week ingepland. Dat is het verzoek.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Het verzoek was helder, maar het lijkt ons goed om dit onderwerp inderdaad bij het debat over het klimaatakkoord te bespreken. Dan kan het zo snel mogelijk.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Daar sluit ik mij helemaal bij aan.

De heer Kuzu (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Van Gerven (SP):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Meneer Snels, u heeft geen meerderheid om dit debat zo snel mogelijk te plannen. Dus dan blijft het op de lijst staan.

De heer Snels (GroenLinks):

Ik merk het, voorzitter. Tegelijkertijd is het wel merkwaardig dat de coalitie blijkbaar gedraaid is, want zij wilde nou juist dit debat apart ...

De voorzitter:

Nee ...

De heer Snels (GroenLinks):

... voeren en niet betrekken bij het debat over het klimaatakkoord. Ik kan deze draai niet helemaal plaatsen.

De voorzitter:

Goed. Dan ga ik naar de heer Voordewind namens de ChristenUnie. Volgens mij is hij de laatste. De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een interpellatiedebat willen aanvragen gezien het feit dat een Bahreinse asielzoeker hier afgelopen najaar, eind vorig jaar, is uitgezet en onlangs tot levenslang is veroordeeld. Ik zou graag die vragen willen stellen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Ik begrijp dat je voor een interpellatie van tevoren een aantal vragen kunt indienen, dus dat zal ik dan ook gaan doen.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Ik wil graag een meerderheidsdebat over dit onderwerp steunen, maar geen interpellatie.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Kent (SP):

Steun voor het verzoek.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter. Ik steun het verzoek van de heer Voordewind.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen steun, voorzitter.

Mevrouw Becker (VVD):

Ook geen steun, voorzitter.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Er is steun voor een interpellatiedebat.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Dank aan de collega's.

De voorzitter:

Zo'n debat heeft een beetje dezelfde status als een dertigledendebat. Dank u wel. Er is niet om een brief gevraagd.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Tellegen

Naar boven