8 Stemmingen moties Defensie Industrie Strategie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de nota Defensie Industrie Strategie,

te weten:

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over accommoderen van de ontwikkeling van onderzeeboten binnen de gouden driehoek (31125, nr. 96);

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over een ethisch en juridisch kader voor human enhancement (31125, nr. 97);

  • -de motie-Belhaj c.s. over aanvullende voorstellen uit het plan van aanpak Defensie Operationele Energiestrategie (31125, nr. 98);

  • -de motie-Bosman c.s. over maximaal benutten van het Europees Defensiefonds (31125, nr. 99).

(Zie notaoverleg van 18 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (31125, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot c.s. (31125, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. (31125, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (31125, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven