Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932201 nr. 108

32 201 Herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Nr. 108 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S.

Voorgesteld 21 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat naast het pulsverbod de visserij verder onder druk komt te staan door onder andere de invoering van de aanlandplicht en het plaatsen van windmolens;

verzoekt de regering om, met de kottersector en wetenschappelijke organisaties een toekomstperspectief uit te werken voor visserij op de Noordzee, en daarmee ook gevolg te geven aan het advies van de heer Wallage, en tevens hiervoor nauw aan te sluiten bij het proces op weg naar een Noordzeeakkoord waarover voor de zomer uitsluitsel moet zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

De Groot

Geurts

Dik-Faber