30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 433 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het klimaatakkoord is vastgelegd dat de opwarming van de aarde in 2100 beperkt moet zijn tot ruim beneden de 2°C en dat gestreefd wordt naar een temperatuurstijging van maximaal 1,5°C;

overwegende dat het emissiehandelssysteem (ETS) hervormd moet worden om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen terug te dringen;

verzoekt de regering, het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt te nemen bij de hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS),

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Naar boven