Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 18

18 Stemmingen moties Energie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over energie, 

te weten: 

 • -de motie-Dik-Faber over naar een minimumprijs voor CO2 (30196, nr. 432); 

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt (30196, nr. 433); 

 • -de motie-Dik-Faber over aanpassing van het Bouwbesluit in verband met nul-op-de-meterwoningen (30196, nr. 434); 

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over geen onnodige verlenging van de levensduur van kolencentrales (30196, nr. 435); 

 • -de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over de beoordeling van het intensiveringspakket (30196, nr. 436); 

 • -de motie-Van Veldhoven c.s. over transparant maken van de compensatiekosten (30196, nr. 437); 

 • -de motie-Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren (30196, nr. 438); 

 • -de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over een helder besluitvormingsmoment voor PALLAS (30196, nr. 439); 

 • -de motie-Van Tongeren over meer laadpalen voor elektrische auto's (30196, nr. 440); 

 • -de motie-Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (30196, nr. 441); 

 • -de motie-Wassenberg over energieakkoord laten evalueren door een onafhankelijke instantie (30196, nr. 442); 

 • -de motie-Wassenberg over sluiting van de kerncentrale Borssele (30196, nr. 443); 

 • -de motie-Smaling over een energieakkoord versie 2.0 (30196, nr. 444); 

 • -de motie-Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (30196, nr. 445); 

 • -de motie-Smaling over mkba energie uit zon en wind (30196, nr. 446). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar moties (30196, nrs. 433 en 434) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Jan Vos c.s. (30196, nr. 441) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jan Vos, Van Veldhoven, Van Tongeren, Dik-Faber, Wassenberg en Klein, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende: 

 • -dat het mogelijk is om met auto's te rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten; 

 • -dat dit type auto's in prijs snel goedkoper zal worden en dat de actieradius steeds groter zal worden en dat dit proces sneller verloopt wanneer emissieloos vervoer de standaard wordt; 

 • -dat ook andere landen (Noorwegen, VS) beleid ontwikkelen voor emissieloos vervoer; 

spreekt uit dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto's in 2025, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 449, was nr. 448 (30196). 

De voorzitter:

De motie-Smaling (30196, nr. 444) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 450, was nr. 444 (30196). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het energieakkoord gericht is op technische oplossingen, uitgedrukt in megawatts, petajoules en percentages; 

van mening dat een energieakkoord, mede gezien de subsidies die ermee gemoeid zijn, van alle mensen moet zijn; 

verzoekt de regering, bij de evaluatie van het energieakkoord te komen tot een versie 2.0 die er een socialer akkoord van maakt waarin lusten en lasten fair worden verdeeld en meer ruimte ontstaat voor lokale innovatie en participatie, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

De motie-Smaling (30196, nr. 446) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Smaling, Van Veldhoven en Agnes Mulder, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de kosten en baten van opwekking en gebruik van duurzame energie permanent in beweging zijn; 

constaterende dat wind nu nog een lagere per-unit-kostprijs lijkt te hebben dan zon, maar dat de laatste aan een inhaalslag bezig lijkt als gevolg van enerzijds massaproductie en anderzijds verwachte rendementsstijgingen; 

van mening dat keuzes voor technologieontwikkeling gericht moeten zijn op de toekomst; 

verzoekt de regering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar de huidige en verwachte ontwikkelingen van energieopwekking uit zon en wind op land, en het resultaat mee te wegen bij investeringsbeslissingen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 452, was nr. 451 (30196). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (30196, nr. 432). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (30196, nr. 435). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren (30196, nr. 436). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (30196, nr. 437). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (30196, nr. 438). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Dik-Faber (30196, nr. 439). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (30196, nr. 440). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Jan Vos c.s. (30196, nr. 449, was nr. 448). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (30196, nr. 442). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (30196, nr. 443). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling (30196, nr. 450, was nr. 444). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (30196, nr. 445). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Smaling c.s. (30196, nr. 452, was nr. 451). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.