Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 14

14 Stemmingen moties Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag, 

te weten: 

  • -de motie-Bashir over een landelijk buurtverbeteringsfonds (34314, nr. 14); 

  • -de motie-Madlener over alternatieve woonruimte voor overlastgevers (34314, nr. 16); 

  • -de motie-Albert de Vries over een nieuw investeringsbudget stedelijke vernieuwing (34314, nr. 17); 

  • -de motie-Albert de Vries over kosten vog voor rekening van de gemeente of verhuurder laten komen (34314, nr. 18). 

(Zie vergadering van 22 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Madlener (34314, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 25, was nr. 16 (34314). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het weren van overlastgevers uit slechte wijken de problemen verspreidt over andere wijken; 

overwegende dat de kwetsbare, maar nog relatief leefbare wijken hierdoor dreigen te verloederen; 

overwegende dat in Denemarken de zogenaamde Skaeve Huse een beproefde aanpak bieden voor overlastgevers; 

verzoekt de regering om gemeenten die gebruik willen maken van selectieve woningtoewijzing in verband met ernstig en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, te verplichten om in de aanvraag tot het aanwijzen van een complex, straat of gebied voor selectieve woningtoewijzing op te nemen dat ze hebben overwogen om alternatieve woonruimte aan te bieden op plekken waar dit niet tot overlast zal leiden, zoals Skaeve Huse, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Bashir (34314, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Madlener (34314, nr. 25, was nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Van Vliet, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (34314, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (34314, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.