Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 26

26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34200-VI-12; 34047-13; 32735-133. 

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

29544-613; 33602-6; 34362-2; 30517-28; 29754-342; 32317-373; 2015Z23716; 34300-65; 31109-19; 33033-17;33033-16; 2015Z23873; 29628-597; 33199-13; 2015Z23752; 34300-VI-71; 33552-16; 30806-34; 34362-5; 34362-3; 34362-1; 26643-383; 22112-2039; 32317-378; 32317-376; 32317-375; 22112-2036; 33602-7; 32317-377; 32317-380; 33997-59; 33997-57; 2016Z00752; 22112-2046; 22112-047; 2016Z00040; 29628-602; 31753-111; 34300-VI-73; 34200-19; 22112-2030; 22112-2017; 31865-69; 21501-07-1330; 29515-369; 32013-106; 31865-74; 2015Z23893; 21501-08-596; 27565-139; 2015Z24293; 33977-11; 33949-21; 21501-08-595; 34052-17; 34300-IX-15; 19637-2118; 34373-30; 34373-50; 33997-65; 33997-58; 33997-62; 34302-106; 34302-105; 28676-237; 32623-162; 32824-115; 32040-25; 31089-118; 31089-117; 31089-114; 31089-115. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Wadden, met als eerste spreker het lid Van Tongeren namens GroenLinks. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Raak namens de SP-fractie. 

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Op 6 april hebben wij een referendum over het verdrag met Oekraïne. De datum … 

De voorzitter:

Heel even, mijnheer Van Raak. Het moet echt stil zijn in de zaal. Het is voor degenen die hier staan echt bijna niet te doen. 

De heer Van Raak (SP):

Dank u, voorzitter. Op 6 april is er een referendum over het verdrag met Oekraïne. De stempassen hadden allang bij de burgers moeten liggen. Dat is lang niet altijd het geval. Stembureaus zijn nog lang niet ingericht, terwijl gemeenten geld bedoeld voor het referendum in hun eigen zak steken en voor andere dingen gebruiken. Nu blijkt ook dat bij het versturen van stempassen in een aantal gemeenten een folder is bijgevoegd met daarin een wel heel tendentieuze samenvatting van het verdrag en een verkapt stemadvies. Eerder zei de minister tijdens het vragenuurtje dat deze tekst een politieke duiding en een verkapt stemadvies was door de burgemeesters. Dat vond ik al heel opmerkelijk. 

De voorzitter:

En nu? 

De heer Van Raak (SP):

Maar nu blijkt dat deze politieke propaganda is geschreven door PostNL, dat daar door de gemeenten ook nog flink voor is betaald. Het referendum is een rommeltje … 

De voorzitter:

U hebt alles al gezegd! 

De heer Van Raak (SP):

... en daarom wil ik graag een debat met de minister van Binnenlandse Zaken, nog deze week te houden, om ervoor te zorgen dat mensen op 6 april fatsoenlijk de kans hebben om te stemmen in een fatsoenlijk georganiseerd referendum. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek en ook voor het deze week laten plaatsvinden, dus voor de verkiezingen. 

De heer Beertema (PVV):

Steun. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik kan me voorstellen dat het deze week lastig is voor de plenaire agenda, maar misschien is het een idee om er een algemeen overleg over te houden. 

De heer Taverne (VVD):

We hebben het goede gebruik om na verkiezingen een evaluatieoverleg met de minister te houden. Dat lijkt me hierbij niet anders. Daarin kan dit worden besproken. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

De heer Taverne (VVD):

Geen steun. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

De heer Van Raak heeft nogal wat vragen gesteld. Misschien kan er eerst een brief komen en kan er dan een AO worden gehouden, want ik denk niet dat het deze week plenair lukt. 

De heer Amhaouch (CDA):

Wij gaan ook voor een schriftelijke reactie van de minister. Dat steunen we. 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Een brief lijkt me heel goed, en het lijkt me inderdaad ook het snelst om het bij een AO te betrekken. 

Mevrouw Fokke (PvdA):

Geen steun. Wij hebben inderdaad het goede gebruik om te evalueren. En wat betreft PostNL: we hebben het goede gebruik dat de lokale volksvertegenwoordiging haar werk doet als er op dat punt iets mis is. 

De voorzitter:

Mijnheer Van Raak, u hebt geen meerderheid. 

De heer Van Raak (SP):

Nee, ook niet voor een algemeen overleg. Dat is toch heel opmerkelijk. We zien nu namelijk al dat het een rommeltje is. De minister heeft beloofd dat hij het goed zou organiseren. We zien nu dat dat niet gebeurt. Dan hoort deze Kamer haar verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat het wel gebeurt. Dus een evaluatie achteraf is niet voldoende om problemen nu te voorkomen. 

De voorzitter:

Dat is helder, maar u hebt toch geen meerderheid. Ik zou toch proberen om via de procedurevergadering alsnog steun te krijgen voor het houden van een algemeen overleg. 

De heer Van Raak (SP):

Ik ga het proberen, voorzitter. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Rudmer Heerema namens de VVD. 

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. We hebben afgelopen woensdag een algemeen overleg gehad over natuurbeleid en de ecologische hoofdstructuur. Het VAO is nu al ingepland, terwijl we nog op wat antwoorden van het ministerie wachten. Ook hebben we aangegeven dat we over een aantal zaken goed willen nadenken om tot motieafstemming te komen. Mijn verzoek is dus om dat VAO uit te stellen, in ieder geval een week. Of misschien is twee weken handig, maar het VAO van morgen komt even te vroeg. 

De heer Graus (PVV):

Steun voor het verzoek van de heer Heerema. 

De heer Leenders (PvdA):

Steun. 

De heer Geurts (CDA):

Steun, twee weken. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, drie weken. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor het verzoek. Een week is prima. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook steun, prima. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Zo veel bijzonders was er nou ook weer niet aan de hand met dat AO, maar met een weekje uitstel van het VAO kan ik akkoord gaan. Maar anders wordt het een soort vertragingstactiek. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Potters namens de VVD. 

De heer Potters (VVD):

Voorzitter. Vandaag stond in het Algemeen Dagblad dat patiënten somber zijn over de maatwerkvoorzieningen in de zorg. Ik zou hierover graag een debat aanvragen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als wij vinden dat gemeenten deze taak serieus moeten opnemen en maatwerk de norm zou moeten zijn, is het jammer dat mensen daar somber over zijn. Ik vind dat we daar een goede discussie met elkaar over moeten voeren. Dat is de reden voor deze debataanvraag. En dat ik zo'n hijgerige stem heb, komt omdat ik hier snel naartoe ben gerend. 

De voorzitter:

Geeft niet. 

Mevrouw Agema (PVV):

De VVD heeft de zorg tot bloedens toe kapotgeslagen en wil nu een debat over een bezuiniging op de huishoudelijke hulp die gehalveerd is, terwijl de VVD die helemaal wilde afschaffen. 

De voorzitter:

U steunt het verzoek dus? 

Mevrouw Agema (PVV):

Natuurlijk, voorzitter, want ik zou het graag terug willen draaien. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik steun het verzoek ook. Ik zou ook willen voorstellen dat we het debat deze week of volgende week houden. Dan kan mijn debat over TSN en de gevolgen daarvan meteen daarbij meegenomen worden. Dan kunnen we wellicht ook allerlei debatten die nog op de lijst staan, samenvoegen. Dan mag de heer Potters als eerste spreker en stel ik voor dat we vijf minuten spreektijd nemen voor al die aanvragen op dit onderwerp die de VVD niet heeft gesteund. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks ziet ook veel kansen in dit debatverzoek. Ik steun het dus. We zouden het debat niet deze week willen houden, maar volgende week of de week erna. 

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Steun. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Steun. 

De voorzitter:

Mijnheer Potters, u hebt steun van een grote meerderheid, maar niet om het deze week nog te houden. 

Mevrouw Agema (PVV):

Ik steun het verzoek om het volgende week te houden. 

De heer Potters (VVD):

Ik heb niet het verzoek gedaan om het per se volgende week te houden. Ik wil er een goed debat over voeren. Het gaat met name om de maatwerkvoorziening. Volgens mij is het goed dat we dat zorgvuldig doen. Ik ben blij met de brede steun van de Kamer. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Knops namens het CDA. 

De heer Knops (CDA):

Voorzitter. De NAVO heeft Nederland op de vingers getikt vanwege het feit dat we te weinig investeringen doen en inspanningen plegen om onze Defensie-uitgaven en de krijgsmacht op peil te houden. Mijn collega Keijzer heeft vorige week donderdag een soortgelijk debatverzoek gedaan. Dat kon toen niet rekenen op een meerderheid in de Kamer. Een dertigledendebat heb ik dus al, maar gezien het belang van het onderwerp wil ik mijn verzoek om een regulier debat herhalen. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Dit is zeer hard nodig. We hebben het verzoek vorige week gesteund en steunen het deze week weer. Hopelijk hoeven we het volgende week niet nog een keer te steunen omdat er gewoon een meerderheid is. 

De heer Vuijk (VVD):

Wij steunen het verzoek om een debat. 

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Wederom steun. Ik heb nog wel een vraag. Bij de brief van de minister van vorige week is alleen het hoofdstuk over Nederland meegestuurd. Ik zou het verzoek willen doen om waar mogelijk vergelijkingen met andere landen te sturen, zodat we een breder debat kunnen voeren. De NAVO bestaat uit 28 lidstaten en niet alleen uit Nederland. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor het debat. 

De voorzitter:

Mijnheer Knops, er is een meerderheid voor uw verzoek. 

De heer Knops (CDA):

De suggestie van mevrouw Eijsink kan ik van harte ondersteunen. Laten we die meteen meenemen en proberen om het debat uiterlijk in april in te plannen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef tot slot het woord aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Op 10 maart was er een AO over dierziekten en antibiotica. In verband met voorbereidingen op het VAO zou ik willen vragen om dat een week uit te stellen. 

De heer Geurts (CDA):

Steun. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun. 

De heer Graus (PVV):

Steun. 

De heer Van Dekken (PvdA):

Steun. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun. 

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook steun. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik had eigenlijk de vraag willen stellen waarom uitstel noodzakelijk is, maar volgens mij is er brede steun. 

De voorzitter:

We zullen het VAO van de agenda af halen. 

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt van 15.57 uur tot 16.30 uur geschorst. 

Voorzitter: Voordewind