Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 24

24 Stemming moties Burgerinitiatief Ons Geld

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over het burgerinitiatief Ons Geld, 

te weten: 

  • -de motie-Grashoff over onderzoek naar mogelijk andere rechtsvormen dan banken (34346, nr. 11); 

  • -de gewijzigde motie-Omtzigt over advies van de WRR over de werking van het geldstelsel (34346, nr. 18, was nr. 15). 

(Zie vergadering van 16 maart 2016.) 

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Omtzigt (34346, nr. 18, was nr. 15) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Omtzigt en Merkies, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 19, was nr. 18 (34346). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en functies van banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is; 

overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico's voor spaarders en de belastingbetaler; 

verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen om een advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel inclusief alle vormen van geldschepping door banken en hierbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping en de omvang van de geldscheppingswinst, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Klein (Klein):

Voorzitter. In de samenleving leeft de wens om het geldstelsel en de geldschepping kritisch te bekijken. Mensen denken hier actief over, zoals blijkt uit het burgerinitiatief Ons Geld. Onderzoek hiernaar doen is goed; daar ben ik ook voorstander van. Het voorstel in de gewijzigde motie-Omtzigt/Merkies om weer vanuit de gevestigde orde, zoals de WRR, onderzoek te doen naar het geldstelsel, houdt echter het risico in dat de aloude en bekende bevindingen herhaald worden. Om meer vrijzinnige ideeën in het onderzoek toe te laten, is het belangrijk dat de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Ons Geld bij het onderzoek betrokken worden. Vanuit een positieve inzet stem ik voor de motie, maar wel met de aantekening dat zij incompleet is. Het betrekken van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Ons Geld is een essentiële toevoeging aan het onderzoek naar het geldstelsel. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34346, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Omtzigt/Merkies (34346, nr. 19, was nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.