Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 21

21 Stemmingen moties Wet werk en zekerheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Wet werk en zekerheid, 

te weten: 

  • -de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over de verkenner opdracht geven voor het aandragen van oplossingen voor seizoensarbeid (34351, nr. 4); 

  • -de motie-Voortman c.s. over het op korte termijn mogelijk maken van het tweede meerjarig contract (34351, nr. 5); 

  • -de motie-Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit (34351, nr. 7); 

  • -de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het oplossen van knelpunten in de Wet werk en zekerheid (34351, nr. 8); 

  • -de motie-Klein over het afschaffen van hoger beroep na een kantonrechtersprocedure (34351, nr. 9); 

  • -de motie-Klein over het buiten de ketenbepaling van de Wwz houden van het primair onderwijs (34351, nr. 10); 

  • -de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over het aanpassen van het dagloonbesluit (34351, nr. 11); 

  • -de motie-Van 't Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz (34351, nr. 12). 

(Zie vergadering van 24 maart 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn motie (34351, nr. 9) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar motie (34351, nr. 5) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Klein (34351, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 13, was nr. 10 (34351). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het primair onderwijs gericht is op het belang van het kind en dat kinderen nooit de dupe van starre regelgeving mogen worden; 

overwegende dat dit wel het geval kan zijn doordat tijdelijke vervanging van leerkrachten ernstig beperkt wordt; 

verzoekt de regering, de Wet werk en zekerheid zo aan te passen, indien het gesprek tussen de sociale partners geen oplossing biedt, dat het primair onderwijs buiten de knellende nieuwe regelgeving met betrekking tot de ketenbepaling valt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg (34351, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vermeij (34351, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma (34351, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Klein (34351, nr. 13, was nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg (34351, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van 't Wout (34351, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.