Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit - 34432 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 23 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten) - 34434 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen - 34435 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) - 34436 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Aanbieding rapport IGZ-onderzoek naar de medische zorg voor asielzoekers - 19637-2174 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Algemene Zaken van 15 maart 2016 - 21501-02-1597 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 7 en 8 maart 2016 te Brussel - 21501-07-1350 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een kabinetsappreciatie inzake het visumliberalisatie van Turkije - 21501-20-1113 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse reactie op EU consultatie monitorings- en rapportagebepalingen EU milieuregelgeving - 22112-2101 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag - 22112-2102 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling EU Strategie betreffende verwarming en koeling - 22112-2103 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Wijziging detacheringsrichtlijn - 22112-2104 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Interimregeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) - 25424-307 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB" - 26448-562 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over aanbieding evaluatierapport "DMP bij de tijd" - 27830-169 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding RIVM-rapport over de gevolgen van de emissie van PFOA - 28089-32 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijzigen terugkeerondersteuning voor Oekraïners - 29344-129 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met het vaststellen van regels inzake de speed-pedelec - 29398-499 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen - 29477-367 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 29754-363 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2016, over de aanslag in Brussel/Zaventem en de gevolgen voor de veiligheidssituatie in Nederland - 29754-364 

minister-president, M. (Mark) Rutte - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat een van de plegers van de aanslagen in Brussel naar Nederland is uitgezet - 29754-365 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding CTIVD Toezichtsrapport nr. 47 inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD in de periode juni 2013 tot en met juni 2015 - 29924-139 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Werkzaamheden aan de sporen op en rond Utrecht Centraal - 29984-658 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpregeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie - 30196-447 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 maart 2016, over hoge uitstoot stikstofoxiden bij dieselvoertuigen - 31209-180 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toelichting onderliggende cijfers Masterplan Friesland (CJIB) inzake ontwikkeling rijkswerkgelegenheid per provincie - 31490-199 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg over nadere invulling risicokader staatsschuld 2016-2019 en beantwoording openstaande vragen over de beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld - 31935-28 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorziening DNB - 32013-124 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van een schriftelijk overleg betreffende de evaluatie van de Wet bankenbelasting - 32545-48 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van het stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid - 32620-167 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over incidenten met kerncentrales in België - 32645-65 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen - 32757-131 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Beoordelingskamer Vaccins - 32793-212 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het artikel "Het einde van de woningbouwvereniging" - 32847-219 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Group of Personalities rapport - 33279-17 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht onderzoeken op het gebied van scheidingen en reactie op e-mail Stichting Passage i.o. - 33836-15 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Klein c.s. inzake constitutionele toetsing door wetgever - 34300-VII-62 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ministeriële verantwoordelijkheid in het kader van de Participatiewet - 34352-12 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Begrotingsreserves, het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument - 2016Z06142 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag 2015 van de Algemene Rekenkamer - 2016Z06143 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Trendrapport open data 2016 - 2016Z06145 

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overig: 

Verslag interparlementaire commissievergadering vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de Europese Unie op 3 maart 2016 te Brussel - 19637-2175 

Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg (VVD) - 25 maart 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34432); 

- Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (34435); 

b. de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst: 

- Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten) (34434); 

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (34436).