Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 8

8 Stemmingen moties Private equity

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen, 

te weten: 

  • -de motie-Groot over informatie- en adviesrecht van de ondernemingsraad over de beloningsstructuur (34267, nr. 4); 

  • -de motie-Groot over de effecten op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij overgenomen bedrijven (34267, nr. 5); 

  • -de motie-Schouten over het aantrekkelijker maken van op de lange termijn gerichte investeringen (34267, nr. 6). 

(Zie notaoverleg van 21 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Groot (34267, nr. 5) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Groot en Tanamal, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 8, was nr. 5 (34267). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het kabinet gaat onderzoeken of een versterking van de bevoegdheden van de ondernemingsraad gewenst is bij de besluitvorming over de overname van bedrijven door private-equitypartijen; 

overwegende dat de wijze van beloning van het management na de overname van grote invloed is op de toekomst van de onderneming en de sociale verhoudingen binnen de onderneming; 

verzoekt de regering, ook te onderzoeken of een uitgebreid informatie- en adviesrecht van de ondernemingsraad wenselijk is ter zake van de beloningsstructuur van het ondernemingsbestuur, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Aangezien de motie-Schouten (34267, nr. 6) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Groot (34267, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Groot/Tanamal (34267, nr. 8, was nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.