Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 22

22 Stemmingen moties Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kinderopvang, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman over actieve openbaarmaking van risicoprofielen (31322, nr. 291); 

  • -de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over de Belastingdienst de bevoegdheid geven om maatwerk te bieden in schrijnende gevallen (31322, nr. 292); 

  • -de motie-Yücel c.s. over de verdere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (31322, nr. 293); 

  • -de motie-Yücel/Van 't Wout over ouders openbaarheid en inzicht bieden over kwaliteit en risico's kinderopvang (31322, nr. 294); 

  • -de motie-Ulenbelt/Siderius over het frauduleus handelen van kinderopvangorganisatie De Parel (31322, nr. 295); 

  • -de motie-Ulenbelt/Siderius over opschorten van terugvordering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst (31322, nr. 296). 

(Zie vergadering van 24 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Voortman (31322, nr. 291) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Voortman en Yücel, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 297, was nr. 291 (31322). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in het kader van Het Nieuwe Toezicht gewerkt wordt aan een openbaar kwaliteitsoordeel van de toezichthouder met betrekking tot aanbieders van kinderopvang; 

overwegende dat op gemeentelijk niveau voor iedere kinderopvanglocatie reeds een risicoprofiel beschikbaar is in de vorm van een kleurcode en dat deze kleurcode een indicatie is van het risico op toekomstige overtredingen op een specifieke kinderopvanglocatie, aan de hand van het door GGD GHOR verstrekt landelijk model; 

constaterende dat steeds meer toezichthouders in aanverwante sectoren hun data en inspectieresultaten publiceren; 

van mening dat actieve openbaarmaking van deze risicoprofielen de aandacht voor en dialoog rondom risico's en kwaliteit bevordert en daarmee aanbieders aanspoort tot verbeteringen, ouders voor het kiezen van de opvang meer informatie geeft over risico's en kwaliteit en dat het bijdraagt aan duidelijkheid over de werkwijze van toezichthouders en de manier waarop zij conclusies trekken over risico's en kwaliteit; 

verzoekt de regering om te onderzoeken: 

  • -hoe richting ouders inzicht kan worden geboden in de kwaliteit en eventuele risico's van kinderopvanginstellingen; 

  • -bij dit onderzoek ook te kijken naar hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om reeds bestaande gegevens over de kwaliteit en risico' van kinderopvanginstellingen openbaar te maken, bijvoorbeeld via een (landelijke) database; 

  • -en de Kamer hierover voor 1 september 2016 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Op verzoek van mevrouw Yücel stel ik voor, haar motie (31322, nr. 294) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De fractie van de SP verzoekt om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 296 alvorens te stemmen over de motie op stuk nr. 295. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman/Yücel (31322, nr. 297, was nr. 291). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma (31322, nr. 292). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (31322, nr. 293). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Siderius (31322, nr. 296). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Siderius (31322, nr. 295). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.