Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 10

10 Stemmingen moties Dierproeven

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Dierproeven, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over een stappenplan om te komen tot proefdiervrije methoden (32336, nr. 47); 

  • -de motie-Graus over het aan opvangcentra overdragen van op voorraad verblijvende proefapen (32336, nr. 49); 

  • -de motie-Graus over een plan van aanpak voor de afbouw van het aantal aapjes in het BPRC (32336, nr. 50); 

  • -de motie-Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP (32336, nr. 51); 

  • -de motie-Wassenberg over het bevorderen van de validatie van alternatieven voor dierproeven (32336, nr. 52); 

  • -de motie-Wassenberg over een extra investering ten behoeve van onderzoek naar en validatie van alternatieven voor dierproeven (32336, nr. 53); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over een taskforce proefdierreductie (32336, nr. 54); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over een voorstel voor een heffing op proefdieren (32336, nr. 55); 

  • -de motie-Van Dekken/Rudmer Heerema over onderzoek naar afbouw naar nul van proeven op niet-humane primaten in het BPRC (32336, nr. 56). 

(Zie vergadering van 22 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Van Dekken/Rudmer Heerema (32336, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 57, was nr. 56 (32336). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat proeven met niet-humane primaten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen en de bestrijding van ernstige ziekten; 

overwegende dat met het oog op dierenwelzijn proeven met niet-humane primaten zo veel mogelijk beperkt dienen te worden tot onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen; 

verzoekt de regering, door een onafhankelijke commissie te laten onderzoeken hoe er zo snel mogelijk gekomen kan worden tot een afbouw van proeven op niet-humane primaten naar nul in het BPRC en andere onderzoekscentra, zonder dat dit gevolgen heeft voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen; 

verzoekt de regering tevens, op basis van dit onderzoek een plan van aanpak op te stellen en dit te voorzien van een tijdpad met daarin meetbare doelen, en deze voor de behandeling van de begroting voor 2017 met de Kamer te delen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. De PvdA en de VVD vragen in de motie op stuk nr. 56 om een onafhankelijke commissie die een afbouw van proeven in het BPRC gaat bekijken en een tijdpad daarvoor gaat opstellen. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor sluiting van het apenproefdiercentrum. Maar de PvdA en de VVD gaan er in hun overwegingen bij de motie ten onrechte van uit dat proeven met niet-humane primaten een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen en de bestrijding van ernstige ziekten. Die claim is ongegrond en zorgt al jaren voor vertraging in de afbouw van proeven op dieren. We hechten er waarde aan om dat gemarkeerd te hebben en zullen met deze aantekening de motie steunen. Het allerbelangrijkst is immers de doelstelling van de motie, die toewerkt naar het afbouwen van het BPRC. 

In stemming komt de motie-Graus (32336, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Graus (32336, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (32336, nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (32336, nr. 51). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik zou graag een brief van het kabinet ontvangen over de uitvoering van de aangenomen motie op stuk nr. 51. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (32336, nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Wassenberg (32336, nr. 53). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32336, nr. 54). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (32336, nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dekken/Rudmer Heerema (32336, nr. 57, was nr. 56). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.