Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 70, item 17

17 Stemmingen moties Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Spoor, 

te weten: 

  • -de motie-De Boer/Van Helvert over flexibele veiligheidsteams inzetbaar krijgen in het gehele openbaar vervoer (28642, nr. 78); 

  • -de motie-Van Helvert/De Boer over onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid & Service van de NS (28642, nr. 79); 

  • -de gewijzigde motie-Houwers over in samenwerking met lagere overheden streven naar vergroten van de sociale veiligheid op het regionale spoor (28642, nr. 81, was nr. 80). 

(Zie vergadering van 23 maart 2016.) 

De voorzitter:

De motie-De Boer/Van Helvert (28642, nr. 78) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 82, was nr. 78 (28642). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de agressie en het geweld tegen personeel in het openbaar vervoer onacceptabel is, waartegen krachtig moet worden opgetreden; 

constaterende dat de regering heeft besloten om eenmalig 10 miljoen aan de NS uit te keren ten behoeve van met name de uitbreiding van hun flexibele veiligheidsteams; 

overwegende dat het personeel in het regionale en grensoverschrijdende openbaar vervoer ook te kampen heeft met agressie en geweld; 

van mening dat het wenselijk is dat de flexibele veiligheidsteams inzetbaar moeten zijn in het hele openbaar vervoer; 

verzoekt de regering, de flexibele veiligheidsteams inzetbaar te krijgen in het gehele openbaar vervoer en in gesprek te gaan met de regionale concessiehouders, waarvan in dezen ook een bijdrage mag worden verwacht, en afspraken met hen te maken over maatregelen ter bescherming van het openbaarvervoerpersoneel, en de Kamer voor 1 mei a.s. over de uitkomsten te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de gewijzigde motie-De Boer/Van Helvert (28642, nr. 82, was nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/De Boer (28642, nr. 79). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Houwers (28642, nr. 81, was nr. 80). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Van Helvert (CDA):

Nu de motie op stuk nr. 79 is aangenomen, zou ik graag binnen twee weken een brief ontvangen van de bewindspersoon van Veiligheid en Justitie en die van Infrastructuur en Milieu over hoe zij deze motie gaan uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.