33 605 Financieel jaarverslag van het Rijk 2012

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2013

Op 11 maart 2013 heeft het Algemeen Dagblad met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om verstrekking van het jaarplan 2013 van de Auditdienst Rijk en een overzicht van de onderzoeken die de Auditdienst Rijk in 2012 heeft uitgevoerd. Deze stukken zijn op 1 mei 2013 aan het Algemeen Dagblad verstrekt. Ik hecht eraan uw Kamer hiervan in kennis te stellen. Ik stuur u daarom bijgaand het jaarplan 2013 van de Auditdienst Rijk alsmede het overzicht van in 2012 door de Auditdienst Rijk uitgevoerde onderzoeken bij de diverse ministeries1.

Eventuele verstrekking van rapporten aan de pers en de Staten-Generaal alsmede de beantwoording van vragen daarover behoort tot de verantwoordelijkheid van de desbetreffende vakminister.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven