Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 78, item 9

9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 17 april 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31353, 32666, 32667, 32712, 32795, 32895 en 33095 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 april 2012 – 21501-02-1145

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 april 2012 – 21501-02-1146

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Europese transparantie en betere uitwisseling informatie over onbevoegde zorgverleners – 21501-31-275

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda Informele Energieraad, 19-20 april 2012, Horsens (Denemarken) – 21501-33-366

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 11 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de kritiek van Michael Geist op de ACTA en over de bredere visie van het kabinet op het gebied van internetvrijheid – 21501-33-367

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en wijziging Richtlijn betreffende handelsverkeer en de invoer van o.a. honden, katten en fretten – 22112-1393

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieumaatregelen – 22112-1394

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening uitoefening recht op collectieve actie in relatie tot de vrijheden van vestiging en dienstverlening – 22112-1395

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn handhaving detacheringsrichtlijn – 22112-1396

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Rijksvaccinatieprogramma (RVP) – 22894-310

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen t.a.v. het rentebeleid van aanbieders van hypothecair krediet – 24036-395

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Modernisering penitentiaire arbeid, Samenplaatsing (levens)langgestraften – 24587-464

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State betreffende de waterkrachtcentrale bij Borgharen – 27625-259

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 12 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Bel-me-niet Register – 27879-42

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties – 28345-122

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over berichtgeving over declaraties van bewindspersonen en topambtenaren – 28479-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geval van hondsdolheid bij geïmporteerde jonge hond in Amsterdam en de maatregelen die daarna zijn getroffen – 29683-122

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending van modelgaranties voor het in ons land organiseren van (grote) internationale sportevenementen – 30234-66

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke Commissie Vergoedingsregeling persoonlijke zorg – 30597-249

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het WODC-rapport "Pardon? Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet" – 31018-58

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 17 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de agenda van de mogelijke bezoeken van de Mensenrechtenambassadeur aan Pakistan, Nigeria, Indonesië, Rusland, China en Colombia. – 31263-48

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Studenten en kinderopvangtoeslag – 31322-187

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het artikel 'Belonen voor kwaliteit verbetert zorg niet' – 31765-65

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 – 31930-92

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 11 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van moties m.b.t. de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken en Governance Principes Verzekeraars (ook wel bekend als de bankierseed) – 31980-63

minister van Financiën, J.C. de Jager – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Besluit tot beperking van bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen – 32043-108

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Voortman op acute verloskunde in Meppel – 32279-33

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Hervormingsbeleid op de speerpunten en de regionale benadering – 32605-89

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over water in de context van het Midden-Oosten Vredesproces – 32605-90

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut voor de zorg – 32620-59

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek – 32637-33

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Natuurherstel Westerschelde – 32670-54

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Congestiemanagement elektriciteit en voorrang voor duurzaam – 32774-4

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet social media bij bevorderen gezonde leefstijl jeugd – 32793-51

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Situatie van de Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten – 33000-IV-68

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertraging openbaarmaking rapport onderzoekscommissie COA – 33042-9

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) – 33121-12

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de nota naar aanleiding van het verslag over de Invoeringswet Wet werken naar vermogen – 33161-39

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 13 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel erfgoed – 33206-(R1979)-2

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 12 april 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht teneinde de groepsaansprakelijkheid met betrekking tot openbare geweldpleging te introduceren – 33234

Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder – 17 april 2012

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

De volgende brieven

Reactie op de brief van de Stichting Marijke inzake de visienota 'Zeldzame ziekten in Nederland, een andere aanpak, een andere weg' – 2012Z07382

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake energiebesparing bij veehouderijen (sts ELI) – 2012Z07439

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Erkenning van ME als invaliderende biomedische ziekte – 2012Z07478

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op de brief m.b.t. de beroepsgroep medisch pedicure. – 2012Z07480

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over provinciaal beleid rondom grootschalige (intensieve) veehouderij en rol transitie (sts ELI) – 2012Z07484

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Gesprekken naar aanleiding van de berichtgeving over castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten en de wens van de cie V & J om te spreken met een (afvaardiging van) het College van procureurs-generaal – 2012Z07557

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Stichting Veilig Onderwijs met betrekking tot de landelijke klachtencommissies voor po en vo – 2012Z07759

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 12 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Deelname genodigden voor het rondetafelgesprek inzake consumentenvuurwerk op 18 april 2012 – 2012Z07898

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake een onderzoek in Noorwegen over behandeling ME/CVS – 2012Z07899

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming voor deelname aan een technische briefing door ambtenaren op 18 april 2012 over de situatie in Cyprus en Kroatië – 2012Z07923

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de antwoorden op de vragen van vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer naar aanleiding van de beleidsagenda voor de versterking van de ontwikkelingsdimensie van internationale publieke goederen (IPG's) – 2012Z07945

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 13 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)