16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de derde roamingverordening – 33282

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – 33286

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 4 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) – 33287

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 4 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord – 33288

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 4 juni 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende voorstellen van wet

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-F

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-I

minister-president, M. Rutte – 31 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-III

minister-president, M. Rutte – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-IXA

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-IXB

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-V

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-X

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-XIII

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 33280-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 mei 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op verzoek Van Dam om een reactie op de uitspraken van de Kinderombudsman – 19637-1537

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dijksma over de wens van de minister om soepeler te kunnen omgaan met individuele asielaanvragen – 19637-1540

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Algemene Zaken (RAZ) d.d. 29 mei 2012/geannoteerde agenda informele RAZ 10-11 juni a.s./stand van onderhandelingen MFK – 21501-02-1157

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 mei 2012 – 21501-04-143

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-raad van 14 en 15 mei 2012 te Brussel – 21501-07-918

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem – 21501-08-426

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek inzake een Kabinetsreactie aangaande landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland – 21501-20-638

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zwerfdieren in Oekraïne – 21501-32-599

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 mei 2012 – 21501-32-600

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 7 juni 2012 – 21501-33-374

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van BEREC, "A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europa- Findings from BEREC's and the European Commission's joint investigation" – 21501-33-375

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "Naar een banenrijk herstel" – 22112-1423

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening aanpassing bepaalde vangstmogelijkheden van vis alsmede de bescherming van de reuzenmanta – 22112-1424

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake afspraken van de Nederlandse regering met de Israëlische regering over versterking van de betrekkingen tussen beide landen, waarin ook de aanbiedingsbrief van de minister is opgenomen over het bezoek van Nederlandse kabinetsleden aan Israël – 23432-333

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen – 26396-92

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Dertiende jaarrapportage "Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR" – 26396-93

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake Evaluatie project Fennek MRAT/AD (26396, nr. 90) – 26396-94

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rampenbestrijding en crisisbeheersing – 26956-126

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Van Gerven (26991, nr. 296) over diertransporten – 28286-563

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koortsbesmetting in Winssen – 28286-564

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugvorderingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door de Europese Commissie – 28625-150

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse exporten van kip richting Ghana – 28625-151

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de expertbijeenkomst over het betreffende vogelgrieponderzoek – 28807-144

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de controle van het vervoersverbod in verband met vogelgriep in Kelpen Oler (L) – 28807-145

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013 – 29383-198

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Woningcorporatie Vestia – 29453-249

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkenning of er voor de stimulering van Euro VI vrachtauto's geen alternatieven zijn, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg inzake Luchtkwaliteit op 29 februari jl. – 30175-148

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief – 30184-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de recente publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een samenvatting van het rapport "Roads from Rio+20, pathways to achieve global sustainability goals by 2050" en beantwoording van openstaande vragen over de kabinetsinzet voor de VN Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (Rio+20 20 t/m 22 juni 2012, Rio de Janeiro) – 30196-176

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van de leden Van Gent, Dijkstra en Marcouch over bloeddonatie MSM (mannen die seks hebben met mannen) – 30420-173

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden Rapport "Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving" – 31015-80

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Contouren leveranciersverplichting hernieuwbare energie – 31239-136

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mogelijkheden voor import van hernieuwbare energie – 31239-137

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken monitoring inzake de slaag/zakregeling – 31289-125

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ouderbetrokkenheid en VVE-programma's (programma's voor voor- en vroegschoolse educatie) vanuit het integratieperspectief – 31293-142

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit experiment integraal dagarrangement – 31322-188

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging – 31347-14

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een reactie op een brief die de commissie heeft ontvangen van het College van Bestuur van de Aeres Groep met betrekking tot de mbo-4 opleiding Biologisch Dynamisch en de exameneis Nederlands – 31524-136

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Op het goede spoor" van de Adviesgroep Beroepsethiek en Tuchtrecht in het kader van het Actieplan Professionalisering in de jeugdzorg – 31839-206

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de hoofdlijnennota inzake de herziening van het financieel toetsingskader voor aanvullende pensioenen – 32043-111

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen – 32043-113

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Huwelijksdwang en achterlating – 32175-30

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) – 32176-16

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage over de stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) – 32201-45

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7-8 juni 2012 en halfjaarlijks rapport van de Commissie over het functioneren van de Schengenruimte – 32317-121

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toepassing instrument beschikbaarheidbijdrage WMG – 32393-15

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg – 32393-16

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen – 32393-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – 32393-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg – 32393-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Koser Kaya/Van Hijum 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren' – 32550-28

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 4 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie-Heijnen over bezoldiging van bestuurders van koepelorganisaties (32600, nr. 38), de motie Heijnen over onderzoek mogelijke normering topinkomens in de sector kinderopvang (32600, nr. 37) en verzoek vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 15 december 2011 – 32600-45

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informeren over de stand van zaken van het proces tegen mevrouw Victoire Ingabire zoals toegezegd tijdens het AO Meerjarige Strategische Plannen 2012–2015 van 18 april – 32605-96

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek toetredingsdrempels zorgverzekeringsmarkt – 32620-62

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie buitenlandtaak CVZ – 32620-63

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de situatie in Syrië en de inspanningen van de internationale gemeenschap, waaronder de Nederlandse inzet. – 32623-66

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkelingen en voorgenomen acties ten aanzien van bedrijfsfinanciering – 32637-34

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken voornemens kernenergie – 32645-38

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen – 32793-53

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie Arib (32805, nr. 11) over hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg – 32805-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Programma Ondernemerschap Cultuur schets voor de periode 2013–2016 – 32820-57

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake publiek-private samenwerking op mediagebied – 32827-33

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief inzake aansluitplicht warmteprojecten – 32839-10

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veiligheidszones rond mijnbouwinstallaties – 32849-17

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag bij de Studiegroep Begrotingsruimte – 33000-65

minister van Financiën, J.C. de Jager – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van de motie van het lid De Rouwe inzake het achterstallig onderhoud van de Fries-Groningse kanalen (32 123 A, nr. 125) – 33000-A-67

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Publieksrapportage Rijkswegennet – 33000-A-68

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 1 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op het advies No. 21 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over het UNESCO-Verdrag inzake cultureel erfgoed onder water – 33000-V-147

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over rapportage stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen – 33000-V-148

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar archieven Openbaar Ministerie om meer inzicht in de wijze waarop het OM in het verleden is omgegaan met misbruikzaken binnen de rooms-katholieke Kerk – 33000-VI-98

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zevende openbaar bericht van de Commissie Samson – 33000-VI-99

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Berndsen over de stand van zaken van het onderzoek naar sektes in Nederland en het meldpunt sektes – 33000-VI-100

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar zowel de relatie tussen kerkelijke en religieuze bestuurders enerzijds en psychiatrie en later centra voor bezinning en hulpverlening anderzijds, als een breed onderzoek naar de juridische, medisch-ethische, religieus-historische en gezondheidsrechtelijke en beleidsmatige aspecten van onvruchtbaarmaking en de invloed daarop van rooms-katholieke zijde – 33000-VI-101

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief beleidsreactie advies Onderwijsraad over burgerschapsonderwijs – 33000-VIII-198

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten extern onderzoek n.a.v. een rapport van de Nationale ombudsman aangaande de behandeling van een officier van het Commando landstrijdkrachten – 33000-X-89

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport "Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V." – 33000-XII-133

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over de bevindingen van DNB over de effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening – 33121-31

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en overzicht voorstellen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord en overige voorstellen – 33212-7

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Oprichting Stichting Depositogarantiefonds (Kamerstuk 33227, nrs. 1 t/m 3) – 33227-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorjaarsnota 2012, budgettaire kerngegevens, begrotingsakkoord 2013 (lenteakkoord), budgettaire interventies financiële sector, risicomanagement staatsschuld en verticale toelichting – 33280

minister van Financiën, J.C. de Jager – 25 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de CPB-notitie "CPB Risicorapportage Financiële Markten" conform een aanbeveling van Commissie-De Wit inzake informatie over nationale en internationale economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector. – 33283-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure instellen baten-lastendienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (sts ELI) – 33289

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding; Toets op de berekening – 30597-251

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 31 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Initiatiefnota van de leden De Mos, Van Dekken en Çörüz over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33281).

Naar boven