Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2008 (31200 I), te weten:

- de motie-Van Raak c.s. over specificatie van de uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis (31200 I, nr. 4);

- de motie-Brinkman over publieke uitspraken over politiek gevoelige kwesties door leden van het Koninklijk Huis (31200 I, nr. 5);

- de motie-Ouwehand over het opschorten van betalingen voor mogelijke jachtactiviteiten van het Koninklijk Huis (31200 I, nr. 6);

- de motie-Ouwehand over het geven van inzicht in de rijksuitgaven aan het Koninklijk Jachtdepartement (31200 I, nr. 7).

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar moties (31200-I, nrs. 6 en 7) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Raak c.s. (31200-I, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-I, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven