Agenda opgesteld 15 april 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 april

14.00 uur

Woensdag 20 april

10.15 uur

Donderdag 21 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Rog over tussenschoolse opvang

De Voorzitter: mw. Siderius wenst haar motie op stuk nr. 5 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 312, nr. 4

– de motie-Siderius over jaarlijks indexeren van de vrijwilligersvergoeding

34 312, nr. 5 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Siderius/Yücel over een vergoeding aan ouders voor de kosten van de tussenschoolse opvang

34 312, nr. 6

– de motie-Van Helvert over een nieuw standpunt ten aanzien van de maximale hoogte van het uurloon

34 312, nr. 7

– de motie-Van Helvert over vrijwilligers in de tussenschoolse opvang opnemen in een personenregister

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 191

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

De Voorzitter: de fractie van D66 verzoekt eerst te stemmen over de ingediende moties bij punt 5 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

Stemverklaring: mw. Bergkamp

34 191 (bijgewerkt t/m amendement nr. 33)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikelen I en II

– artikel III, onderdelen A t/m G

* – nader gewijzigd amendement Bergkamp/Van der Burg (32)

* – gewijzigd amendement Keijzer/Bergkamp (29,I)

– onderdeel H

– onderdeel I

* – gewijzigd amendement Bergkamp (33) (invoegen onderdeel Ia)

– onderdelen J t/m O

– artikel III

– artikelen IV t/m VIII

– artikel IX, aanhef

– amendement Voortman/Keijzer (22) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdelen A t/m D

* – amendement Bergkamp/Otwin van Dijk (30,I) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m Q

– artikel IX

– artikel X

– artikel XI, aanhef

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,IV)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,V)

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel XI

– artikelen XII t/m XV

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VI)

– artikel XVI

– artikel XVII

– artikel XVIII, onderdelen A t/m E

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VII)

– onderdeel F

– onderdeel G

– artikel XVIII

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,VIII)

– artikel XIX

– artikelen XX en XXI

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,IX)

– artikel XXII

– artikelen XXIII t/m XXXII

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,X)

– artikel XXXIII

– artikelen XXXIV t/m XXXVIIIB

* – amendement Bergkamp/Otwin van Dijk (30,II)

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,XI)

* – gewijzigd amendement Keijzer/Bergkamp (29,II)

– artikel XXXIX

– artikel XXXX

– gewijzigd amendement van Gerven/Leijten (28,I en II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

* De Voorzitter: De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de onderdelen van de wet te hebben gestemd die betrekking hebben op het opheffen van het College bouw zorginstellingen.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2016

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 191, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Ypma over een alternatief voor de diagnosegegevens

34 191, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het opschorten van de vernietiging van jeugdzorgdossiers

34 191, nr. 25

– de motie-Keijzer/Bergkamp over medische gegevens alleen uitwisselen in het licht van de ondertoezichtstelling

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

31 066, nr. 263

– de motie-Bashir over structureel verruimen van de aangiftetermijn

31 066, nr. 264 (overgenomen)

– de motie-Van Vliet over uitgebreide toelichting op de eigen woning in het aangifteprogramma

31 066, nr. 265

– de motie-Omtzigt over een offline aangifteprogramma in 2017

31 066, nr. 266

– de motie-Omtzigt over alle berichten van de Belastingdienst de komende drie jaar ook op papier

31 066, nr. 267

– de motie-Omtzigt over vooraf informeren over een voorlopige aanslag en betaling in termijnen

31 066, nr. 268

– de motie-Groot/Omtzigt over een oplossing voor het probleem dat ontstaat bij het omzetten van een lening voor zzp'ers in een gift

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vervallen vpb- vrijstelling zeehaven

De Voorzitter: dhr. Van Vliet wenst zijn motie op stuk nr. 20 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 003, nr. 18

– de motie-Belhaj/Van Vliet over een onderscheid tussen publieke taken en taken van havenbeheerders

34 003, nr. 19

– de motie-Aukje de Vries c.s. over spoedige invoering van de havenverordening

34 003, nr. 20 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Vliet over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

34 003, nr. 21

– de motie-Bashir over een gelijk speelveld in alle lidstaten

34 003, nr. 22

– de motie-Omtzigt over een gelijktijdige inwerkingtreding van de maatregelen in de verschillende lidstaten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Evaluatie bankenbelasting

32 545, nr. 49

– de motie-Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

32 545, nr. 50

– de motie-Merkies over een verhoging van de bankenbelasting

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitstoot van dieselauto’s

31 209, nr. 181

– de motie-Van Veldhoven/Hoogland over volledige openbaarheid van testresultaten

31 209, nr. 182

– de motie-Van Veldhoven c.s. over adequaat Europees toezicht op uitstoot

31 209, nr. 183

– de motie-Van Veldhoven over een RDE-test voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik

31 209, nr. 184

– de motie-Hoogland/Van Tongeren over het toegankelijk maken van software in auto's

31 209, nr. 185

– de motie-Hoogland/Van Veldhoven over een sterktezwakteanalyse van de RDE-test

31 209, nr. 186

– de motie-Van Tongeren over het verplicht beschikbaar stellen van praktijkinformatie over brandstofgebruik

31 209, nr. 187

– de motie-Van Tongeren over terugbetaalde milieusubsidies inzetten voor schoon vervoer

31 209, nr. 188

– de motie-Van Tongeren over een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van schoon vervoer

31 209, nr. 189

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over geen vrijstelling van mrb en bpm voor de politie

31 209, nr. 190

– de motie-Dik-Faber over aansluiting van auto-importeurs bij testen op CO2 in de praktijk

31 209, nr. 191

– de motie-Dik-Faber over verlaging van de conformiteitsfactor voor NOx

31 209, nr. 192

– de motie-Geurts/Van Veldhoven over controle op de technische oplossing voor manipulatie-instrumenten

31 209, nr. 193

– de motie-Smaling over het weren van vervuilende auto's van de Nederlandse markt

31 209, nr. 194

– de motie-Visser over eventuele lacunes inzichtelijk maken

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 328

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)

De Voorzitter: de fractie van de VVD verzoekt om eerst te stemmen over de ingediende moties op nrs. 29 en 30 bij punt 11 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

33 328 (bijgewerkt t/m amendement nr. 28)

– artikel 1.1

– amendement Veldman/Bisschop (24,I)

– amendement Veldman/Bisschop (26,I)

– amendement Veldman/Bisschop (23,I)

– artikel 2.1

– amendement Veldman/Bisschop (23,II)

– artikel 2.2

– amendement Veldman/Bisschop (23,III)

– artikel 2.3

– artikelen 2.4 t/m 3.2

– amendement Veldman/Bisschop (23,IV)

– artikel 3.3

– artikelen 3.4 t/m 4.1

– amendement Veldman/Bisschop (23,V)

– artikel 4.2

– artikelen 4.3 t/m 4.6

– amendement Veldman/Bisschop (25,I)

– amendement Segers/Veldman (22)

– artikel 5.1

– amendement Veldman/Bisschop (24,II)

– artikel 5.2

– artikel 5.3

– amendement Veldman/Bisschop (23,VI)

– artikel 5.4

– amendement Veldman/Bisschop (23,VII)

  • Indien 23 verworpen

  • amendement Segers/Oosenbrug (28)

– artikel 5.4a

– amendement Veldman/Bisschop (25,II)

– artikel 5.5

– artikelen 5.6 en 5.7

– amendement Veldman/Bisschop (26,II)

– artikelen 7.1 t/m 7.6

– artikelen 8.2 en 8.3

– amendement Oosenbrug/Fokke (21) (invoegen artikel 8.3a)

– artikel 8.4

– amendement Veldman/Bisschop (23,VIII)

– artikel 8.5

– artikelen 8.6 t/m 8.8

– amendement Veldman/Bisschop (26,III)

– artikel 8.9

– amendement Veldman/Bisschop (26,IV)

– artikel 9.1

– amendement Veldman/Bisschop (23,IX)

– artikel 9.2

– amendement Veldman/Bisschop (26,V)

– amendement Veldman/Bisschop (23,X)

– artikel 9.3

– artikelen 9.4 t/m 9.6

– amendement Veldman/Bisschop (23,XI)

– artikel 9.7

– artikel 9.7a

– amendement Veldman/Bisschop (25,III)

– artikel 9.8

– artikel 9.13

– amendement Veldman/Bisschop (25,IV)

– artikel 9.14

– artikelen 9.15 en 9.16

– amendement Veldman/Bisschop (24,III)

– artikel 9.17

– amendement Veldman/Bisschop (25,V)

– artikel 9.18

– artikelen 9.19 en 9.20

– amendement Veldman/Bisschop (25,VI)

– artikel 9.21

– artikelen 9.22 t/m 9.26

– amendement Veldman/Bisschop (25,VII)

– artikel 9.29

– amendement Veldman/Bisschop (25,VIII)

– artikel 9.30

– artikelen 9.31 t/m 9.42

– amendement Veldman/Bisschop (25,IX)

– artikel 9.43

– artikelen 9.44 t/m 9.51

– amendement Veldman/Bisschop (25,X)

– artikel 9.52

– artikelen 9.53 t/m 10.2

– amendement Veldman/Bisschop (26,VI)

– artikel 10.3

– artikel 10.4

– amendement Veldman/Bisschop (23,XII)

– bijlage

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet open overheid

33 328, nr. 29

– de motie-Veldman c.s. over de gevolgen van de Wet open overheid voor de regeldruk

33 328, nr. 30

– de motie-Veldman c.s. over onderzoek naar de kosten van de Wet open overheid

33 328, nr. 31

– de motie-Sjoerdsma over actief voorlichting geven aan bestuursorganen

33 328, nr. 32

– de motie-Oosenbrug/Bruins over experimenteren met een informatieregister door twee of meer bestuursorganen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

21 501-20, nr. 1116

– de motie-Klaver/Pechtold over een waarnemingsmissie naar Turkije en Griekenland

21 501-20, nr. 1117

– de motie-Van Haersma Buma/Bisschop over het agenderen van de aanpassing van internationale verdragen

21 501-20, nr. 1118

– de motie-Voordewind c.s. over toezicht van de UNHCR op de naleving van het Vluchtelingenverdrag

21 501-20, nr. 1119

– de motie-Fritsma over het sluiten van de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers

21 501-20, nr. 1120

– de motie-Bontes over distantiëren van de Turkse pogingen om de vrijheid van meningsuiting te beknotten

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 439, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Herziening detacheringsrichtlijn (COM (2016) 128)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

14. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne

34 270, nr. 11

– de motie-Van Bommel c.s. over zo spoedig mogelijk indienen van een intrekkingswet

34 270, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Ten Broeke over bij de EU kenbaar maken tegen een Oekraïens lidmaatschap te zijn

34 270, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Ten Broeke over de financiële consequenties van het associatieverdrag met Oekraïne

34 270, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Ten Broeke over de militaire samenwerking in het associatieverdrag met Oekraïne

34 270, nr. 16

– de motie-Thieme over beëindigen van de voorlopige inwerkingtreding van het associatieakkoord

34 270, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Thieme over een referendum over TTIP

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Huuraangelegenheden

27 926, nr. 254

– de motie-Ronnes over verder ontwikkelen van de monitoring van woonvisies en prestatieafspraken

27 926, nr. 255

– de motie-Ronnes/Keijzer over de toewijzing van woningen aan mensen met een Wlz-indicatie

27 926, nr. 258 (gewijzigd, was nr. 256)

– de gewijzigde motie-Van Vliet over een langetermijnvisie op het instrument huurtoeslag

27 926, nr. 257

– de motie-Bashir over afzien van extra punten binnen het woningwaarderingsstelsel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid/EHS

33 576, nr. 65 (aangehouden)

– de motie-Thieme/Wassenberg over een plan van aanpak voor toezicht op afschot van in het wild levende dieren

33 576, nr. 66

– de motie-Thieme/Wassenberg over tegengaan van de verpretparking van de natuur

33 576, nr. 78 (gewijzigd, was nr. 67)

– de gewijzigde motie-Geurts/Dijkgraaf over het invullen van kennislacunes

33 576, nr. 68

– de motie-Grashoff/Smaling over het aanstellen van meer groene boa's

33 576, nr. 69

– de motie-Grashoff over het aanwijzen van rijksnatuurmonumenten als bijzondere nationale natuurgebieden

33 576, nr. 79 (gewijzigd, was nr. 70)

– de gewijzigde motie-Grashoff over onderzoeken op welke termijn zeereservaten kunnen worden ingesteld

33 576, nr. 80 (gewijzigd, was nr. 71 en overgenomen)

– de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Geurts over nadere prioriteitstelling ten aanzien van de instandhoudingsdoelen

33 576, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Dijkgraaf/Geurts over een omwisselbesluit voor de bufferzone bij Egbertsdijksvenen

33 576, nr. 73

– de motie-Smaling/Grashoff over doorrekenen door de Rekenkamer van het natuurbeleid vanaf 2007

33 576, nr. 74

– de motie-Smaling over het behoud van bestaande natuurgebieden binnen het Nationaal Natuurnetwerk

33 576, nr. 75

– de motie-Smaling over de concrete invulling en uitwerking van de adviezen van de commissie-Van Vollenhoven

33 576, nr. 81 (gewijzigd, was nr. 76)

– de motie-Leenders over de integratie van natuurinclusieve landbouw in de agrarische bedrijfsvoering

33 576, nr. 77

– de motie-Leenders over het toegankelijk maken van succesvolle initiatieven op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 211 te wijzigen en dhr. Graus zijn moties op stuk nrs. 213 en 214. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 683, nr. 209

– de motie-Smaling over het exclusief voor mensen reserveren van nieuwe antibiotica

29 683, nr. 210

– de motie-Smaling over 90% reductie van antibioticagebruik in de veehouderij

29 683, nr. 211 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling over een protocol voor preventieve MKZ-inenting

29 683, nr. 212 (aangehouden)

– de motie-Graus over vergroting van de epidemiologische bedrijfseenheid

29 683, nr. 213 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Graus over controle en handhaving bij overdraagbare dierziekten

29 683, nr. 214 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Graus over bekendmaking van bedrijven die besmet zijn met op de mens overdraagbare dierziekten

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de situatie in de melkveehouderij

33 979, nr. 110

– de motie-Smaling c.s. over een regeling voor nieuwe biologische melkveebedrijven

33 979, nr. 111

– de motie-Smaling/Grashoff over grondgebonden bedrijven volledig compenseren voor kortingen op fosfaatrechten

33 979, nr. 112 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de mogelijkheid om varkensrechten van de hand te doen als melkveefosfaatrechten

33 979, nr. 113

– de motie-Geurts c.s. over de overdracht van fosfaatrechten binnen de familie tot in de derde graad niet afromen

33 979, nr. 114

– de motie-Geurts/Dik-Faber over aan de hand van het Zesde Actieprogramma de generieke korting van fosfaatrechten bepalen

33 979, nr. 115

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over voorkomen van onnodig afromen van fosfaatrechten

33 979, nr. 116

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over voorstellen voor flankerend beleid

33 979, nr. 117

– de motie-Dik-Faber/Koşer Kaya over volledig compenseren van grondgebonden melkveebedrijven met latente plaatsingsruimte voor de generieke korting

33 979, nr. 118

– de motie-Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten

33 979, nr. 119

– de motie-Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank

33 979, nr. 120

– de motie-Dik-Faber over het stapsgewijs verhogen van het afromingspercentage

33 979, nr. 121

– de motie-Grashoff over onafhankelijk onderzoek naar grondgebonden dierrechten

33 979, nr. 122 (overgenomen)

– de motie-Grashoff/Koşer Kaya over compensatie van extensieve grondgebonden melkveebedrijven

33 979, nr. 123

– de motie-Grashoff/Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond

33 979, nr. 124 (ingetrokken)

– de motie-Grashoff/Thieme over het al dan niet schrappen of verhogen van het nationale fosfaatproductieplafond

33 979, nr. 125

– de motie-Grashoff/Thieme over een ex-ante-evaluatie van de effecten van het stelsel van fosfaatrechten

33 979, nr. 126

– de motie-Koser Kaya/Grashoff over regelgeving voor het koppelen van fosfaatrechten aan grond

33 979, nr. 127

– de motie-Koser Kaya/Thieme over omschakeling naar biologische landbouw

33 979, nr. 128

– de motie-Dijkgraaf over fosfaatexport naar landen met fosfaattekorten

33 979, nr. 129

– de motie-Dijkgraaf over een beslissing over het doorzetten van een fosfaatrechtenregeling

33 979, nr. 130

– de motie-Dijkgraaf c.s. over de keuze voor een referentieperiode

33 979, nr. 131

– de motie-Dijkgraaf c.s. over in de wet opnemen van een evaluatiemoment en einddatum voor het fosfaatrechtenstelsel

33 979, nr. 132

– de motie-Dijkgraaf c.s. over de effecten van een generieke korting op melkveebedrijven

33 979, nr. 133

– de motie-Dijkgraaf over meer fosfaatruimte voor de melkveehouderij

33 979, nr. 134

– de motie-Lodders c.s. over het aandeel stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater van andere bronnen dan de landbouw

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo

26 695, nr. 111

– de motie-Siderius over verzwaring van de taken van de regionale meld- en coördinatiefunctie

26 695, nr. 112

– de motie-Siderius over individuele begeleiding van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

26 695, nr. 113

– de motie-Siderius over een entreeopleiding om de kloof tussen vmbo en mbo te overbruggen

26 695, nr. 114

– de motie-Grashoff over het afzien van beoordelen op studiewaarde

26 695, nr. 115

– de motie-Van Meenen over het verminderen van het aantal financiële prikkels in het mbo-stelsel

Stemming

20. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal

28 760, nr. 55 (overgenomen)

– de motie-Straus over meten van het taalniveau van leerlingen aan het eind van de basisschool

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij het VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen

34 407, nr. 3 (aangehouden)

– de motie-Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

33 987

Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

33 987 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikel I, aanhef

– amendement Segers c.s.(19,I) (invoegen onderdelen 00A en 0A)

– amendement Segers c.s.(19,II)

– onderdeel A

– amendement Segers c.s.(19,III) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Segers c.s.(19,IV)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– amendement Van Nispen c.s.(14) (invoegen onderdeel F)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Van Nispen (18) (toevoegen onderdeel G)

– artikel I

– artikel II

– amendement Segers c.s.(19,V)

– artikel III

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

33 987, nr. 20

– de motie-Van Nispen c.s. over voorstellen inzake koude uitsluiting

33 987, nr. 21

– de motie-Van Nispen over een billijkheidscorrectie door de rechter bij ongehuwd samenwonenden

33 987, nr. 22

– de motie-Van Nispen over aanpassing van de artikelen 63 en 22 van de Faillissementswet

33 987, nr. 23

– de motie-Bergkamp/Yücel over een geïntegreerde aanpak voor neutrale leefvormvoorlichting

Stemming

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO milieuen transportraad d.d. 14 en 15 april 2016

De Voorzitter: dhr. Hoogland wenst zijn motie op stuk nr. 581 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-33, nr. 581 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hoogland/Van Veldhoven over bepleiten van eigenstandig Europees toezicht, handhaving en sanctionering

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Milieuraad d.d. 4 maart 2016

21 501-08, nr. 617

– de motie-Van Tongeren over versterkt Europees toezicht op nationale goedkeuringsautoriteiten

26. Aanbieding van het jaarverslag 2015 van de Nationale ombudsman

27. Beëdiging van mevrouw prof. dr. mr. M.E. Kalverboer tot Kinderombudsman

21 501-07, nrs. 1351 en 1352

28. Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

29. Debat over het dubbele schooladvies met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. Debat over de Commissie toekomst veehouderij met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

33. VAO Onderwijshuisvesting po en vo (AO d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Economische missies en handelsbevordering (AO d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Kinderporno (AO d.d. 13/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 30/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 228, nr. 17

37. VSO ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Hoofdlijnen herziening pensioenstelsel (AO d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 17/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 424, nr. 308

41. VSO inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 689, nr. 691

42. VSO over de inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake «Vrije prijzen logopedie» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 922

43. Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

34 403

44. Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

34 363

45. Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

34 289

46. Regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (Wet precursoren voor explosieven)

26, 27, 28 april (week 17)

– VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03)

– VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 13/04)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

34 379 (Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 408 (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten)

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

34 287 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 358-(R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

34 359 (Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding))

34 356- (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg)

34 396 (Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete)

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 197 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

7, 8 en 9 juni (week 23)

34 224 (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

14, 15 en 16 juni (week 24)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (tweede termijn)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

18. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

19. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

20. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

21. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

22. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

23. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

24. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

25. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

26. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

27. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

30. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

31. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

32. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

33. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

34. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

35. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

36. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

37. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

38. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

39. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

40. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

42. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

43. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

44. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

45. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

46. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

47. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

48. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

49. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

50. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

51. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

52. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

53. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

54. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

55. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

56. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

57. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

58. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

60. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

61. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

62. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

63. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

64. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

65. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

66. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

8. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

10. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

12. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

16. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

17. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

21. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

22. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

27. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

28. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven