Agenda opgesteld 25 maart 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 maart

14.00 uur

Woensdag 30 maart

10.15 uur

Donderdag 31 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 236

Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

34 236 (bijgewerkt t/m amendement nr.14)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Van Tongeren (5)

– amendement Swinkels (14)

– artikel I, onderdeel B

– artikel I, onderdelen C t/m I

– amendement Van Toorenburg (10) (toevoegen onderdeel Ia)

– artikel I, onderdelen J t/m N

– amendement Van Oosten en Recourt (13) (toevoegen onderdeel O)

– amendement Van Toorenburg (12) (toevoegen onderdeel O)

– artikel I

– amendement Van Toorenburg (11)

– artikel II

– artikelen III t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

34 236, nr. 15

– de motie-Kooiman/Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

34 236, nr. 16

– de motie-Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

34 236, nr. 17

– de motie-Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

(aangehouden)

34 236, nr. 18

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen

34 267, nr. 4

– de motie-Groot over informatie- en adviesrecht van de ondernemingsraad over de beloningsstructuur

34 267, nr. 5

– de motie-Groot over de effecten op de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij overgenomen bedrijven

34 267, nr. 6

– de motie-Schouten over het aantrekkelijker maken van op de lange termijn gerichte investeringen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken

22 112, nr. 2082

– de motie-Merkies over de opbrengsten van de bestrijding van belastingontwijking

22 112, nr. 2083

– de motie-Merkies/Van Weyenberg over publieke country-by-country reporting voor multinationals

22 112, nr. 2084

– de motie-Merkies over een zwarte lijst van belastingparadijzen opstellen

22 112, nr. 2085

– de motie-Grashoff/Merkies over verdere beperking van de renteaftrek

22 112, nr. 2086

– de motie-Neppérus c.s. over het blokkeren van voorstellen die nog niet besproken zijn met de Kamer

22 112, nr. 2087

– de motie-Neppérus c.s. over de aanpak van belastingontwijking en een goed fiscaal vestigingsklimaat

22 112, nr. 2088

– de motie-Van Weyenberg over alternatieven voor de vormgeving van de switch-overbepaling

22 112, nr. 2089

– de motie-Van Weyenberg over het multilateraal tegengaan van hybride mismatches

22 112, nr. 2090

– de motie-Van Weyenberg over de budgettaire opbrengst van de EU-maatregelen tegen belastingontwijking

22 112, nr. 2091

– de motie-Van Vliet over het unanimiteitvereiste bij EU-besluiten over fiscale kwesties

22 112, nr. 2092

– de motie-Van Vliet over niet instemmen met de voorgestelde inperking van de deelnemingsvrijstelling

22 112, nr. 2093

– de motie-Groot over een eenduidige Europese zwarte lijst van belastingparadijzen

22 112, nr. 2094

– de motie-Groot over opbrengsten van de maatregelen aan iedereen ten goede laten komen

22 112, nr. 2095

– de motie-Groot over publieke cbc-reporting voor een betere belastingmoraal bij bedrijven

22 112, nr. 2096

– de motie-Groot/Grashoff over snelle implementatie van de BEPS-voorstellen door alle ondertekenaars, inclusief de VS

22 112, nr. 2097

– de motie-Omtzigt over expliciete standpunten over het Anti Tax Avoidance Package en de IORP-herziening

22 112, nr. 2098

– de motie-Omtzigt over het opsplitsen van het Anti Tax Avoidance Package

22 112, nr. 2099

– de motie-Neppérus over van tevoren impactassessments aanvragen bij ingrijpende fiscale voorstellen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven

32 336, nr. 47

– de motie-Graus over een stappenplan om te komen tot proefdiervrije methoden

32 336, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Graus over het alleen bij medische noodzaak couperen van lichaamsdelen van proefdieren

32 336, nr. 49

– de motie-Graus over het aan opvangcentra overdragen van op voorraad verblijvende proefapen

32 336, nr. 50

– de motie-Graus over een plan van aanpak voor de afbouw van het aantal aapjes in het BPRC

32 336, nr. 51

– de motie-Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

32 336, nr. 52

– de motie-Wassenberg over het bevorderen van de validatie van alternatieven voor dierproeven

32 336, nr. 53

– de motie-Wassenberg over een extra investering ten behoeve van onderzoek naar en validatie van alternatieven voor dierproeven

32 336, nr. 54

– de motie-Jasper van Dijk over een taskforce proefdierreductie

32 336, nr. 55

– de motie-Jasper van Dijk over een voorstel voor een heffing op proefdieren

32 336, nr. 56

– de motie-Van Dekken/Rudmer Heerema over onderzoek naar afbouw naar nul van proeven op niet-humane primaten in het BPRC

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

28 286, nr. 832

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 144 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 664, nr. 136

– de motie-Koser Kaya/Van Gerven over geen empirisch onderzoek met flyshootvisserij in het gesloten deel van de Doggersbank

29 664, nr. 137

– de motie-Koser Kaya over geen flyshootvisserij in het beschermde deel van de Doggersbank

29 664, nr. 138

– de motie-Wassenberg over uitbreiding van beschermingsmaatregelen voor paling

29 664, nr. 139

– de motie-Wassenberg over geen experimenten met flyshoot in de Doggersbank

29 664, nr. 140

– de motie-Wassenberg over regelgeving voor het doden van vissen

29 664, nr. 141

– de motie-Wassenberg over meer onderzoek naar de vangst en dodingsmethoden van pelagische vissoorten

29 664, nr. 142

– de motie-Van Gerven over stoppen met de uitgifte van viskweeksubsidies

29 664, nr. 143

– de motie-Geurts c.s. over het toelaten van langere visserijschepen in de proef met doorvaart door windmolenparken

29 664, nr. 144 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts c.s. over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij

29 664, nr. 145

– de motie-Graus c.s. over slecht uitvoerbare EU-verplichtingen in kaart brengen

29 664, nr. 146

– de motie-Dijkgraaf c.s. over starten met de pilot wolhandkrab

29 664, nr. 147

– de motie-Visser c.s. over rapporteren over de voortgang van de implementatie van de aanlandplicht

29 664, nr. 148

– de motie-Visser c.s. over starten met de pilot doorvaart door windmolenparken op zee door de visserij

29 664, nr. 149

– de motie-Visser c.s. over een gelijk speelveld met betrekking tot de aalbeheerplannen

29 664, nr. 150

– de motie-Jacobi c.s. over de kosten van de onderzoeksontheffing

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 314

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

34 314 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I, aanhef

– amendement Albert de Vries en Van der Linde (10,I)

– onderdeel A

– amendement Bashir (9,I)

  • Indien 9 verworpen:

  • – amendement Albert de Vries (12,I)

– onderdeel B

– amendement Bashir (9,II)

– amendement Van der Linde/Ronnes (19)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m Db

– amendement Bashir (9,III t/m V)

  • Indien 9 verworpen:

  • N.B.: Indien zowel amendement 21 als 12 wordt aangenomen, wordt in het door amendementsonderdeel 21,I ingevoegde lid 6a «Het college van burgemeester en wethouders» vervangen door «De burgemeester» en «haar» vervangen door: hem.

– amendement Bashir (9,VI)

  • Indien 9 verworpen:

– onderdeel E

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Albert de Vries (11) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Albert de Vries en Van der Linde (10,II)

– onderdeel B

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

De Voorzitter: dhr. Madlener wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 314, nr. 14

– de motie-Bashir over een landelijk buurtverbeteringsfonds

34 314, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Bashir over een sluitende aanpak om overlast te minimaliseren

34 314, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Madlener over alternatieve woonruimte voor overlastgevers

34 314, nr. 17

– de motie-Albert de Vries over een nieuw investeringsbudget stedelijke vernieuwing

34 314, nr. 18

– de motie-Albert de Vries over kosten vog voor rekening van de gemeente of verhuurder laten komen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid

32 757, nr. 122

– de motie-Krol over verplicht plaatsen van een rookmelder in woningen gebouwd voor 2003

32 757, nr. 123

– de motie-Krol over aanpassen van de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit aan seniorencomplexen

32 757, nr. 124

– de motie-Krol over de regie bij het beleid rondom brandveilig zelfstandig kunnen wonen van ouderen

32 757, nr. 125

– de motie-Bashir/Albert de Vries over periodieke keuring van wooninstallaties

32 757, nr. 126

– de motie-Van der Linde over geen verplichtingen opleggen die discriminerend zijn op grond van leeftijd

32 757, nr. 127

– de motie-Koolmees/Bergkamp over expliciet opnemen van brandveiligheid in de stimulerende maatregelen voor domotica

32 757, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Bergkamp over alle huisaansluitingen binnen vijf jaar opnemen in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

32 757, nr. 129

– de motie-Ronnes over vrijwillige keuring van ouderenwoningen en -complexen op brandveiligheid

32 757, nr. 130

– de motie-Ronnes over bespreken van de

brandveiligheidsvoorschriften in het nieuwe Bbl

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Participatiewet

De Voorzitter: dhr. Pieter Heerma wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 352, nr. 4

– de motie-Schouten c.s. over overheidsonderdelen die nu achterlopen, aansporen tot verbetering

34 352, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Schouten/Pieter Heerma over invoeren van een praktijkroute voor bepaling van verminderde loonwaarde

34 352, nr. 6

– de motie-Voortman/Karabulut over informatie over de voortgang van de banenafspraak binnen de overheid

34 352, nr. 7 (ingetrokken)

– de motie-Voortman over inzichtelijk maken hoe gemeenten met kwetsbare jongeren omgaan

34 352, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Koşer Kaya over de concept-AMvB over experimenten in de bijstand van gemeenten

34 352, nr. 9

– de motie-Kerstens/Karabulut over het creëren van voldoende beschutte werkplekken

34 352, nr. 10

– de motie-Pieter Heerma/Schouten over overdraagbaar maken van de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder

34 352, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Pieter Heerma/Schouten over directe toegang van werkgevers tot de profielen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Spoor

De Voorzitter: mw. De Boer wenst haar motie op stuk nr. 78 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 642, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Bruins over zonder ontheffing aanbieden van busvervoer door houders van spoorconcessies

28 642, nr. 75 (ingetrokken)

– de motie-Hoogland/De Boer over beperken van de geluidshinder door treinen in Oost-Nederland

28 642, nr. 76 (ingetrokken)

– de motie-Madlener over structureel maken van de investering van 10 miljoen voor de sociale veiligheid

28 642, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Hoogland over betrokken blijven bij fietsenstallingen bij stations

28 642, nr. 78 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Boer/Van Helvert over flexibele veiligheidsteams inzetbaar krijgen in het gehele openbaar vervoer

28 642, nr. 79

– de motie-Van Helvert/De Boer over onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid & Service van de NS

28 642, nr. 81 (gewijzigd, was nr. 80)

– de gewijzigde motie-Houwers over in samenwerking met lagere overheden streven naar vergroten van de sociale veiligheid op het regionale spoor

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over energie

De Voorzitter: dhr. Jan Vos wenst zijn motie op stuk nr. 441 te wijzigen en dhr. Smaling zijn motie op stuk nr. 446. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 432

– de motie-Dik-Faber over naar een minimumprijs voor CO2

30 196, nr. 433

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt

30 196, nr. 434

– de motie-Dik-Faber over aanpassing van het Bouwbesluit in verband met nul-op-de-meterwoningen

30 196, nr. 435

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over geen onnodige verlenging van de levensduur van kolencentrales

30 196, nr. 436

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over de beoordeling van het intensiveringspakket

30 196, nr. 437

– de motie-Van Veldhoven c.s. over transparant maken van de compensatiekosten

30 196, nr. 438

– de motie-Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren

30 196, nr. 439

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over een helder besluitvormingsmoment voor PALLAS

30 196, nr. 440

– de motie-Van Tongeren over meer laadpalen voor elektrische auto's

30 196, nr. 441 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025

30 196, nr. 442

– de motie-Wassenberg over energieakkoord laten evalueren door een onafhankelijke instantie

30 196, nr. 443

– de motie-Wassenberg over sluiting van de kerncentrale Borssele

30 196, nr. 444

– de motie-Smaling over een energieakkoord versie 2.0

30 196, nr. 445

– de motie-Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW

30 196, nr. 446 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling/Van Veldhoven over mkba energie uit zon en wind

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 345

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de strafmaxima voor mensensmokkel

34 345, nr. 7

– de motie-Gesthuizen over verhogen van de pakkans en bieden van legale mogelijkheden

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 279

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

34 279 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Leijten (18) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Otwin van Dijk (13)

– gewijzigd amendement Bergkamp (14)

  • Indien 14 verworpen:

  • – amendement Keijzer (11)

– amendement Keijzer (10)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m G

– gewijzigd amendement Potters/Otwin van Dijk (9)

– onderdeel H

– onderdelen Ha t/m I

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

34 279, nr. 15

– de motie-Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen

34 279, nr. 16

– de motie-Leijten over toetsbare criteria voor het begrip «redelijke afstand»

34 279, nr. 17

– de motie-Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

34 279, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over de inkoop van zorg voor jongeren met een dubbelproblematiek

34 279, nr. 20 (overgenomen)

– de motie-Otwin van Dijk/Van Weyenberg over onderzoek naar de overheveling van woningaanpassingen, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet werk en zekerheid

34 351, nr. 4

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over de verkenner opdracht geven voor het aandragen van oplossingen voor seizoensarbeid

34 351, nr. 5

– de motie-Voortman c.s. over het op korte termijn mogelijk maken van het tweede meerjarig contract

34 351, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Schouten/Van Weyenberg over de problemen met invalkrachten in het onderwijs

34 351, nr. 7

– de motie-Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit

34 351, nr. 8

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het oplossen van knelpunten in de Wet werk en zekerheid

34 351, nr. 9

– de motie-Klein over het afschaffen van hoger beroep na een kantonrechtersprocedure

34 351, nr. 10

– de motie-Klein over het buiten de ketenbepaling van de Wwz houden van het primair onderwijs

34 351, nr. 11

– de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over het aanpassen van het dagloonbesluit

34 351, nr. 12

– de motie-Van 't Wout over meer meetbare doelstellingen bij de evaluatie van de Wwz

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 332, nr. 291

– de motie-Voortman over actieve openbaarmaking van risicoprofielen

31 332, nr. 292

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over de Belastingdienst de bevoegdheid geven om maatwerk te bieden in schrijnende gevallen

31 332, nr. 293

– de motie-Yücel c.s. over de verdere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

31 332, nr. 294

– de motie-Yücel/Van 't Wout over ouders openbaarheid en inzicht bieden over kwaliteit en risico's kinderopvang

31 332, nr. 295

– de motie-Ulenbelt/Siderius over het frauduleus handelen van kinderopvangorganisatie De Parel

31 332, nr. 296

– de motie-Ulenbelt/Siderius over opschorten van terugvordering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst

22. Debat over de aanslagen in Brussel met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

23. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO Fraude (AO d.d. 17/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Natuurbeleid/EHS (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 273 en 274

28. VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Arbeidsmarktkansen ho en selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Inclusieve ontwikkeling in Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 09/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Post (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Visie toekomst onderzeedienst (AO d.d. 23/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Onderwijs op andere locatie dan school (AO d.d. 16/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 289, nr. 287

34. VSO over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 506

35. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting)

34 391

36. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

33 328

37. Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (antwoord 1e termijn)

34 307, nrs. 14, 15 en 16

38. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

5 en 7 april (week 14)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/02)

– VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 23/03)

– VSO inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (34 407, nr. 2)

– VSO over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (28 760, nr. 54)

– Debat over de uitkomsten van de Europese Top van 17 en 18 maart 2016

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 291 (voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten))

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

34 191 (Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016))

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (voortzetting))

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

12, 13, 14 april (week 15)

– VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 17/03)

34 433, nr. 1 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

19, 20, 21 april (week 16)

– Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman (20 april)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

26, 27, 28 april (week 17)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2015

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

24, 25 en 26 mei (week 21)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

7, 8 en 9 juni (week 23)

34 224 (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 419, nr. 1 (Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»)

34 363 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

18. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

19. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

20. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

21. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

22. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

23. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

24. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

25. Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto’s (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

27. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

28. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

30. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

33. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

34. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

35. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

36. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

37. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

38. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

39. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

41. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

42. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

43. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

44. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

46. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

47. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

48. Debat over de Commissie toekomst veehouderij (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

49. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

50. Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

51. Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

52. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

53. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

54. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

55. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

56. Debat over onnodige risico’s met vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor (Remco Dijkstra) (Staatssecretaris I&M)

57. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

58. Debat over het faillissement van TSN (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

60. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (Staatssecretaris OCW)

61. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

62. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

63. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

5. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

13. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

18. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

20. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

22. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

23. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

24. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

25. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

26. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

28. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie (Knops) (Minister Defensie)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 25 april 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer: «Opgroeien met opa en oma»; Omgang in het belang van kleinkind en grootouders (Kamerstuk 34 168)

Maandag 25 april 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» (Kamerstuk 34 398)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Recesperiodes

Geen vergadering op woensdag 6 april 2016 i.v.m. het raadgevend referendum over het samenwerkingsakkoord met Oekraïne

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven