Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 29 januari 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 februari

14.00 uur

Woensdag 3 februari

11.00 uur

Donderdag 4 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het notaoverleg over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum

De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr. 162 te wijzigen en dhr. Van Meenen zijn motie op stuk nr. 168.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570 VIII, nr. 158

– de motie-Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona

35 570 VIII, nr. 160

– de motie-Van den Hul/Van Raan over de financiering van de plannen tegen achterstanden

35 570 VIII, nr. 161

– de motie-Van den Hul/Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort

35 570 VIII, nr. 162 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hul/Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid

35 570 VIII, nr. 163

– de motie-Van den Hul/Westerveld over de toegang van gebarentolken tot het regulier onderwijs

35 570 VIII, nr. 164

– de motie-Kwint c.s. over het dichten van de loonkloof

35 570 VIII, nr. 165

– de motie-Kwint c.s. over registratie van het actuele lerarentekort

35 570 VIII, nr. 166

– de motie-Kwint/Rudmer Heerema over de inzet van studenten voor thuisonderwijs

35 570 VIII, nr. 167

– de motie-Van Meenen over een wekelijks OMT-advies over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven

35 570 VIII, nr. 168 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen/Van Raan over aangepaste examens in het vso

35 570 VIII, nr. 169

– de motie-Van Meenen over het officieel erkennen van het LBVSO

35 570 VIII, nr. 170

– de motie-Westerveld/Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken

35 570 VIII, nr. 171

– de motie-Westerveld c.s. over een stabiele wifiverbinding en voldoende devices voor vluchtelingenkinderen

35 570 VIII, nr. 172

– de motie-Van der Molen/Van Meenen over een extra herkansingsmogelijkheid

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen

35 285, nr. 4

– de motie-Van den Berge/Van Beukering-Huijbregts over een goede balans tussen preventie en repressie van grensoverschrijdend gedrag

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 528

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

35 528 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– amendement Helder (10) over een uitzondering voor een veroordeling zonder strafoplegging

– amendement Van der Graaf c.s. (16) over naast een taakstraf ook een voorwaardelijke straf kunnen opleggen

– amendement Van Wijngaarden (8) over dat particuliere beveiligers onder de reikwijdte van het taakstrafverbod vallen

– gewijzigd amendement Van Wijngaarden (15) over journalisten en publicisten onder de reikwijdte brengen van het taakstrafverbod

  • NB. Indien zowel 16 als 8 en/of 15 worden aangenomen, worden 8 en 15 verwerkt in artikel I, eerste onderdeel (nieuw).

– amendement Bisschop (11,II) over het onder het taakstrafverbod brengen van het vernielen van goederen van hulpverleners

– gewijzigd amendement Helder (12) over het openlijk in vereniging plegen van geweld onder de werking van het taakstrafverbod brengen

  • NB. Indien zowel 16 als 11 en/of 12 worden aangenomen, worden 11,II en 12 verwerkt in artikel I, eerste onderdeel (nieuw).

  • NB. Indien 10 wordt aangenomen en één of meer van de amendementen 16, 8, 15, 11 en 12, worden de teksten van die laatst genoemde amendementen verwerkt in artikel I, onderdeel B (nieuw), met uitzondering van 11,I.

– amendement Helder (14) over een minimum gevangenisstraf van vijf jaar

  • NB. Indien zowel 10 als 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt en wordt geen uitvoering gegeven aan 14, onderdeel 1.

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement Bisschop (11,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet uitbreiding taakstrafverbod

35 528, nr. 17

– de motie-Van Nispen over voorstellen voor het voorkomen van herhaling, beschermen van de samenleving en steun voor het slachtoffer

35 528, nr. 18

– de motie-Van Dam/Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het Akkoord voor de Noordzee

De Voorzitter: dhr. Van Aalst wenst zijn motie op stuk nr. 108 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 450, nr. 108 (gewijzigd, was nr. 95 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Aalst over de Nederlandse visserij geen duurzaamheidsverplichtingen opleggen

33 450, nr. 96

– de motie-Van Aalst over geen windmolens in de Noordzee

33 450, nr. 97

– de motie-De Groot over de uitvoering van het Noordzeeakkoord met spoed ter hand nemen

33 450, nr. 98

– de motie-Moorlag over de buizen- en leidingentracés zo veel mogelijk bundelen

33 450, nr. 99

– de motie-Moorlag over eilanden op de Noordzee multifunctioneel ontwerpen

33 450, nr. 100

– de motie-Moorlag over een visie op de duurzame winning van voedsel uit zee

33 450, nr. 101

– de motie-Agnes Mulder c.s. over perspectief voor de visserijsector op het gebied van innovatie

33 450, nr. 102

– de motie-Agnes Mulder/Remco Dijkstra over de effecten van windparken op natuur en visserij

33 450, nr. 103

– de motie-Stoffer/Remco Dijkstra over minder gebiedssluitingen voor de visserij

33 450, nr. 104

– de motie-Remco Dijkstra/Agnes Mulder over het inventariseren van knelpunten wat betreft de visgronden

33 450, nr. 105

– de motie-Remco Dijkstra/Stoffer over het bewaken van de maritieme belangen en de defensiebelangen

33 450, nr. 106

– de motie-Remco Dijkstra over besluitvorming over intrekking van de anbi-status van Greenpeace

33 450, nr. 107

– de motie-Remco Dijkstra/De Groot over rapporteren over het Noordzeeoverleg

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters «Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening»

35 644, nr. 4

– de motie-Van Kent/Slootweg over steun voor de nota Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf

35 644, nr. 5

– de motie-Van Kent over financiële afhankelijkheid van productiewerk in re-integratietrajecten

35 644, nr. 6

– de motie-Slootweg/Van Kent over middelen om de tekorten bij sw-bedrijven eenmalig aan te vullen

35 644, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk over een sociaal reddingsplan voor mensen met een arbeidsbeperking

35 644, nr. 8

– de motie-Bruins over opties uitwerken voor een begeleidingsbonus

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. F.R. Salomons

2. dhr. mr. G.C. Makkink

3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. G.C. Makkink

2. dhr. mr. F.R. Salomons

3. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 717, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. prof. mr. T. Kooijmans

2. dhr. mr. G.C. Makkink

3. dhr. mr. F.R. Salomons

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 718

De lijst van controversiële onderwerpen

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 3)

– Onderdelen A t/m C

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

– voorstel van de vaste commissie voor Defensie (3) (vervallen enkele brieven)

– Onderdelen D t/m F

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel G:

– voorstel van de fractie van de SP(2) (toevoegen enkele brieven)

– Onderdelen G t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 669

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

35 669, nr. 5

– de motie-Gijs van Dijk over alle kwetsbare jongeren in de bijstand een leer-werkaanbod aanbieden

35 669, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk over steun voor kleine ondernemers

35 669, nr. 7

– de motie-Gijs van Dijk over steun voor grensondernemers

35 669, nr. 8

– de motie-Smeulders over een mentaal steunpakket

35 669, nr. 9

– de motie-Smeulders/Van Weyenberg over een coronaverlofregeling voor werkende ouders

35 669, nr. 10

– de motie-Smeulders/Aartsen over huurverlaging voor bedrijven die zijn gesloten vanwege coronamaatregelen

35 669, nr. 11

– de motie-Van Kent c.s. over de partnertoets bij de Tozo-regeling laten vervallen

35 669, nr. 12

– de motie-Van Kent c.s. over sectorspecifieke voorstellen om ondernemers te compenseren

35 669, nr. 13

– de motie-Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen

35 669, nr. 14

– de motie-Van Kent/Aartsen over steun voor festivals en evenementen met minder dan 3.000 bezoekers

35 669, nr. 15

– de motie-Aartsen c.s. over ondernemers die buiten de boot vallen onder de startersregeling laten vallen

35 669, nr. 16

– de motie-Aartsen c.s. over de groep ondernemers in kaart brengen die buiten de TVL valt

35 669, nr. 17

– de motie-Aartsen c.s. over met het nieuwe steunpakket ook de sportbonden ondersteunen

35 669, nr. 18

– de motie-Amhaouch c.s. over een tegemoetkoming voor de reisbranche

35 669, nr. 19

– de motie-Amhaouch c.s. over een oplossing voor schrijnende gevallen die buiten de TVL vallen

35 669, nr. 20

– de motie-Amhaouch/Palland over dynamische evenementenvergunningen

35 669, nr. 21

– de motie-Amhaouch c.s. over een subsidieregeling om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren

35 669, nr. 22

– de motie-Van Brenk over verruiming van de steunmaatregelen ter borging van de solvabiliteit

35 669, nr. 23

– de motie-Van Brenk over het eerder inzetten van de startersregeling

35 669, nr. 24

– de motie-Stoffer c.s. over kopen op afspraak en een afhaalfunctie voor bestellingen mogelijk maken

35 669, nr. 25

– de motie-Stoffer over een maatwerkoplossing voor de kalverhouderij

35 669, nr. 26

– de motie-Stoffer/Van Haga over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches

35 669, nr. 27

– de motie-Van Haga/Baudet over bij de partnertoets beide inkomens salderen

35 669, nr. 28

– de motie-Van Haga/Stoffer over de kwalificerende toets in de TVL schrappen

35 669, nr. 29

– de motie-Van Haga over de caps op de TVL en de OVG schrappen

35 669, nr. 30

– de motie-Van Haga/Baudet over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

35 669, nr. 31

– de motie-Van Haga over een hardheidsclausule in de TVL-regeling

35 669, nr. 32

– de motie-Van Haga/Baudet over bedrijven open met goede luchtbehandelingssystemen

35 669, nr. 33

– de motie-Van Haga/Baudet over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen

35 669, nr. 35

– de motie-Van Weyenberg c.s. over de TONK breed onder de aandacht brengen bij ondernemers

35 669, nr. 34

– de motie-Van Weyenberg c.s. over voldoende middelen om de TONK ruimhartig uit te voeren

35 669, nr. 36

– de motie-Van Weyenberg/Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

35 669, nr. 37

– de motie-Tony van Dijck over zzp'ers gebruik laten maken van de Tozo-regeling zonder partnertoets

35 669, nr. 38

– de motie-Tony van Dijck over getroffen sectoren voor 100% compenseren

35 669, nr. 39

– de motie-Bruins c.s. over de opslag op de TVL niet beperken tot het eerste kwartaal van 2021

35 669, nr. 40

– de motie-Azarkan over een huurverlaging voor getroffen ondernemers

35 669, nr. 41

– de motie-Azarkan over een regeling voor maatschappelijke organisaties

35 669, nr. 42

– de motie-Azarkan over de steunregelingen ook voor kappers en rijschoolhouders laten gelden

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de relatie met Suriname

De Voorzitter: mw. Van den Hul wenst haar motie op stuk nr. 187 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

20 361, nr. 185

– de motie-Karabulut c.s. over toegang tot de archieven over de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname in de jaren tachtig

20 361, nr. 186

– de motie-Belhaj c.s. over excuses van Nederland over het slavernijverleden

20 361, nr. 187 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Hul/Belhaj over een extra impuls aan culturele samenwerking met Suriname

20 361, nr. 188

– de motie-Kuzu over een staatsbezoek aan Suriname

20 361, nr. 189

– de motie-Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom

16. Debat over een privacylek in de systemen van de GGD met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 157

18. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (1e termijn Kamer)

35 488

19. Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (voortzetting)

35 257

20. Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (derde termijn)

35 634

21. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 683

22. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 656

23. Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

35 599

24. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars)

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 februari (week 6)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

– VAO Medisch specialistische zorg/ ziekenhuiszorg/ patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12)

– VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

– VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10/12)

– VAO Cybersecurity (AO d.d. 09/12)

– VSO Toekomst transgenderzorg (31 016, nr. 295)

– VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

– VAO Maritiem (AO d.d. 03/12)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

– VSO Ouderschap en adoptie (31 265, nr. 75)

– VSO Maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (29 544, nr. 1032)

– VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet (29 628, nr. 994)

– VSO Stand van zaken Leesoffensief (28 760, nr. 107)

– VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29 398, nr. 889)

– VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28 089, nr. 182)

– VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

– VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33 118, nr. 172)

– VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

– VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde) (voortzetting)

-35 552 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)) (voortzetting)

35 603 (Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen)

35 619 (Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden)

35 620 (Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis)

35 621 (Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk)

35 622 (Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend)

35 623 (Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

12 februari t/m 22 maart (week 7 t/m 11)

Verkiezingsreces (verkiezingen 17 maart 2021)

23, 24 en 25 maart (week 12)

nader te bepalen

30, 31 maart, 1 april 2021 (week 13)

nader te bepalen

6, 7 en 8 april 2021 (week 14)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

13, 14 en 15 april 2021 (week 15)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 527 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel))

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

35 613 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof))

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

5. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

6. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

7. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

9. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

10. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

11. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

12. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

13. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

14. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

16. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

19. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

21. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

22. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

23. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

24. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

25. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

26. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

27. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

29. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

30. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

31. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

32. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

33. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

34. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

35. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

36. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

37. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

38. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

39. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

40. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

41. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

42. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

43. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

44. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

45. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

46. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

47. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

48. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

49. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

50. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

52. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

53. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

54. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

55. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

57. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

58. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

59. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

60. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

62. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

63. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

64. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

65. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

66. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

67. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

68. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

69. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

70. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

71. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

72. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

73. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

74. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

75. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

76. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

77. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

78. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

79. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

80. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

81. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

82. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

83. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

84. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

85. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

86. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

87. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

88. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

89. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

90. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

91. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

92. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

93. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

94. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

95. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

96. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

97. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

98. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 februari van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee) (35 092)

Maandag 1 februari van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Maandag 1 februari van 13.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Preventie

Maandag 1 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst

Dinsdag 2 februari van 17.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Woensdag 3 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Materieel defensie

Woensdag 3 februari van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (35 653)

Woensdag 3 februari van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Politie

Donderdag 4 februari van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Paternotte «Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit» (35 475)

Donderdag 4 februari van 14.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35 383)

Maandag 8 februari van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet) (35 535)

Maandag 8 februari van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35 394)

Maandag 8 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

Maandag 8 februari van 17.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid Von Martels «Weidse blik op de weidevogels» (35 616)

Maandag 8 februari van 18.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl (35 655)

Dinsdag 9 februari van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591) (voortzetting)

Woensdag 10 februari van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (35 628)

Woensdag 10 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 11 februari van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Veldman over structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd (35 537)

Donderdag 11 februari van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Donderdag 22 april van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder: Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer (35 630)

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de jaarverslagen 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Recesperiodes

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021 (verkiezingen 17 maart 2021)

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022