Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 11 november 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 november

14.00 uur

Woensdag 16 november

10.15 uur

Donderdag 17 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar aangehouden motie op stuk nr. 12 alsnog in stemming te brengen.

34 550-XVII, nr. 9

– de motie-Smaling c.s. over de formulering van de indicatoren en streefwaarden

34 550-XVII, nr. 10

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een overzicht van de relevante aanbevelingen uit beleidsdoorlichtingen

34 550-XVII, nr. 11

– de motie-Van Veldhoven c.s. over werken met een nulmeting

34 550-XVII, nr. 12

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over middelen voor opvang in de regio

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over overheveling van delen van KLM naar Frankrijk

31 936, nr. 358

– de motie-Graus over een plan van aanpak ter borging van de nationale belangen van KLM

31 936, nr. 359

– de motie-Graus over voorkomen van overhevelingen van KLM-delen naar de Air France-KLM holding

31 936, nr. 360

– de motie-Graus over het nemen van een even groot belang in KLM-Air France als de Franse staat

31 936, nr. 361

– de motie-Graus over de mogelijke gevolgen van het programma Trust Together

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum

21 501–20, nr. 1165

– de motie-Jasper van Dijk/Thieme over een intrekkingswet inzake de goedkeuring van het associatieverdrag

21 501–20, nr. 1166

– de motie-Verhoeven/Sjoerdsma over EU-sancties tegen Rusland

21 501–20, nr. 1167

– de motie-Klein over uitvoering geven aan artikel 11 van de Wet raadgevend referendum

Stemmingen

6. Stemmingen

34 604, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor alle voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid

22 054, nr. 281

– de motie-De Roon over geen export en doorvoer van wapens en munitie naar OIC-landen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kleuteronderwijs

31 293, nr. 340

– de motie-Van Gerven/Jasper van Dijk over het besluit over de overstap van groep 2 naar groep 3 overlaten aan de kleuterjuf of -meester

31 293, nr. 341 (overgenomen)

– de motie-Van Gerven/Siderius over samengestelde groepen 2 en 3

31 293, nr. 342 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Rog over aparte opleidingen voor het jonge en het oudere kind op de pabo

31 293, nr. 343

– de motie-Rog c.s. over niet meer hanteren van de doelstelling betreffende zittenblijvende kleuters

31 293, nr. 344 (overgenomen)

– de motie-Ypma over versoepelen van de overgang van groep 2 naar groep 3 en 4

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

34 550-X, nr. 16

– de motie-Belhaj over een externe toezichthouder voor DMP-projecten van meer dan 100 miljoen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

34 550-X, nr. 17

– de motie-Jasper Van Dijk/Belhaj over onderzoek naar de misstanden op vliegbasis Eindhoven door de Onderzoeksraad Integriteit Overheid

34 550-X, nr. 18

– de motie-Belhaj over langer doorwerken door medewerkers van Defensie

34 550-X, nr. 19

– de motie-Belhaj over een actieplan voor meer vrouwen bij Defensie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 68 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-XVI, nr. 38

– de motie-Van Gerven/Leijten over zware paracetamol, mineralen en vitamines niet uit het basispakket halen

34 550-XVI, nr. 39

– de motie-Van Gerven/Leijten over het stoppen met geheime onderhandelingen over geneesmiddelen

34 550-XVI, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Leijten over de vergoeding van borstprotheses voor transgenders

34 550-XVI, nr. 41

– de motie-Van Gerven/Leijten over uitgaven aan adviseurs en consultants inzichtelijk maken

34 550-XVI, nr. 43

– de motie-Van Gerven/Leijten over het verbieden van indicaties op basis van uren en minuten

34 550-XVI, nr. 44

– de motie-Bruins Slot/Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

34 550-XVI, nr. 45

– de motie-Bruins Slot/Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg

34 550-XVI, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Dik-Faber over structurele financiering voor zingevingsvraagstukken in de zorg

34 550-XVI, nr. 48

– de motie-Bruins Slot over een spelverdeler in de ggz

34 550-XVI, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Keijzer c.s. over aanpassen van de concept-AMvB bij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

34 550-XVI, nr. 50

– de motie-Keijzer over het schrappen van door het veld aangedragen regels

34 550-XVI, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Keijzer/Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

34 550-XVI, nr. 52 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over het naar voren halen van het onderzoek naar de vervoerstarieven

34 550-XVI, nr. 53

– de motie-Bouwmeester/Rutte over de toegang tot compensatie van het eigen risico

34 550-XVI, nr. 54

– de motie-Bouwmeester over de inkoop van medische hulpmiddelen door zorgverzekeraars

34 550-XVI, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Volp c.s. over een norm voor algemene toegankelijkheid

34 550-XVI, nr. 56

– de motie-Klever over het voorkómen dat spoedeisendehulpposten gesloten worden

34 550-XVI, nr. 57

– de motie-Klever over een gebundelde informatiekaart met de scores per indicator

34 550-XVI, nr. 58

– de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp over het aanbod van medicinale cannabis

34 550-XVI, nr. 59

– de motie-Bergkamp/Agema over de zorgplanbespreking in het Besluit langdurige zorg

34 550-XVI, nr. 61 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp/Volp over het vervoer naar de dagbesteding voor rolstoelgebonden cliënten en kinderen

34 550-XVI, nr. 62

– de motie-Bergkamp/Voortman over de maximale eigen bijdragen voor alleenstaande chronisch zieken onder de AOW-leeftijd

34 550-XVI, nr. 63

– de motie-Dik-Faber/Voortman over de bekostiging van lactatiekundige zorg

34 550-XVI, nr. 64

– de motie-Dik-Faber/Volp over een displayban voor tabaksproducten

34 550-XVI, nr. 65 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Bruins Slot over geestelijke verzorging in de palliatieve fase

34 550-XVI, nr. 66

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over de financiering van Fiom en Siriz vanaf 2018

34 550-XVI, nr. 67

– de motie-Voortman over medisch specialisten verplichten tot loondienst

34 550-XVI, nr. 68 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman/Bergkamp over de oorzaken waardoor gemeenten 1,2 miljard zorggeld overhielden

34 550-XVI, nr. 69

– de motie-Voortman c.s. over abortus uit de taboesfeer halen

34 550-XVI, nr. 70

– de motie-Van der Staaij/Voortman over de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap

34 550-XVI, nr. 71

– de motie-Van der Staaij/Tanamal over het op maat ondersteunen van mantelzorgers

34 550-XVI, nr. 72

– de motie-Krol over de vergoeding van personenalarmering

34 550-XVI, nr. 73

– de motie-Krol over medicatiebeoordeling voor ouderen

34 550-XVI, nr. 74

– de motie-Krol/Bergkamp over de negatieve beeldvorming rond het beroep van verpleegkundige

34 550-XVI, nr. 75

– de motie-Kuzu over een adequaat aanbod van cultuursensitieve zorg

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Grashoff wenst zijn motie op stuk nr. 32 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-XVII, nr. 21

– de motie-Smaling/Voordewind over binnen deze kabinetsperiode tot tien substantiële imvo-convenanten komen

34 550-XVII, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Smaling over inzicht in belastingontwijking in partnerlanden

34 550-XVII, nr. 23

– de motie-Taverne over de keuzevrijheid van vrouwen in Afrika om al dan niet kinderen te krijgen

34 550-XVII, nr. 24

– de motie-Agnes Mulder/Smaling over hergebruik van medische apparatuur in ontwikkelingslanden

34 550-XVII, nr. 25

– de motie-Van Laar c.s. over verlenging van het noodhulpfonds in 2017

34 550-XVII, nr. 26

– de motie-Van Laar/Voordewind over een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid

34 550-XVII, nr. 27

– de motie-Martin Bosma over spijt betuigen voor steun aan zogenaamde bevrijdingsbewegingen

34 550-XVII, nr. 28

– de motie-Martin Bosma over per onmiddellijk stoppen met ontwikkelingshulp

34 550-XVII, nr. 29

– de motie-Van Veldhoven/Van Laar over het verhogen van de bijdrage aan het Global Fund met 10 miljoen euro

34 550-XVII, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over inzicht in de wijze van verwezenlijking van de werelddoelen

34 550-XVII, nr. 31

– de motie-Voordewind c.s. over het bedrag voor de Dutch Relief Alliance voor 2017

34 550-XVII, nr. 32 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Grashoff c.s. over 0,7% van het bnp als budget voor officiële ontwikkelingshulp

34 550-XVII, nr. 33

– de motie-Grashoff over het staken van de onderhandelingen over het TTIP-verdrag

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Noodhulp

32 605, nr. 186

– de motie-Voordewind over de kosten voor eerstejaarsopvang in tijden van verhoogde asielinstroom

14. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Voorziening AOW-gat (AO d.d. 02/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Vastgoed Defensie (AO d.d. 03/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 494

18. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

19. Pakket Belastingplan 2017

34 552

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

34 553

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34 554

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2017)

34 555

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen)

34 556

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)

34 545

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting)

34 527

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings)

34 550-X

20. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

34 414

21. Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (1e termijn Kamer)

34 473- (R2069)

22. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

34 497

23. Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

34 417- (R2068)

24. Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162)

Langetermijnagenda

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

– VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 774)

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

– VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen) (voortzetting)

34 512 (Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool))

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

– VSO over het ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (25 422, nr. 154)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

13, 14 en 15 december (week 50)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

34 548 (Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2016

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

24, 25 en 26 januari (week 4)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) + 34 532 (Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

23. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

24. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

27. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

30. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

36. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

37. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

38. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

40. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

41. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

42. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

43. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

44. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

45. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

46. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

47. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

48. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

49. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

50. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

51. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

53. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

54. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

55. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

56. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

57. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

58. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

60. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

61. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

62. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

63. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

64. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

65. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

66. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

67. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

68. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

69. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

71. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

72. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

73. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

74. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

75. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

76. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

77. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

78. Debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (Minister EZ)

79. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

80. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

81. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

82. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

83. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

84. Debat over de uitwerking van de Wet DBA (Omtzigt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

85. Debat over de mogelijke overname van PostNL door Bpost (Gesthuizen) (Minister EZ)

86. Debat over gebrek aan veiligheidscontroles in de Rotterdamse haven (Kooiman) (Minister V&J, Staatssecretaris van Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Woensdag 16 november 2016 van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december 2016 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468) en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstuk 34 434)

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

11 november 2016)

VVD:

219

minuten

PvdA:

178

minuten

SP:

117

minuten

CDA:

108

minuten

PVV:

109

minuten

D66:

100

minuten

ChristenUnie:

66

minuten

GroenLinks:

58

minuten

SGP:

68

minuten

PvdD:

73

minuten

50PLUS:

80

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

34

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

50

minuten

Houwers:

15

minuten

Klein:

30

minuten

Monasch:

12

minuten

Van Vliet:

5

minuten