34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal vluchtelingen en ontheemden toeneemt en hoger is dan ooit, en dat het voor effectieve, doelgerichte en preventieve hulp van groot belang is tijdig voldoende middelen te hebben;

constaterende dat de in 2016 beschikbaar gestelde middelen voor opvang in de regio niet voldoende doorlopen in 2017;

verzoekt de regering, uit de eventuele onderuitputting van de middelen voor 2016 wederom middelen ter beschikking te stellen voor opvang in de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Naar boven