34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN LAAR C.S.

Voorgesteld 10 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de instroom van asielzoekers in Nederland fors afneemt en veel lager is dan begroot;

constaterende dat dit mogelijk leidt tot extra besteedbare middelen voor ODA;

overwegende dat voldoende en goede noodhulp in de regio van groot belang is en de budgetten hiervoor dalen;

verzoekt de regering, bij de Najaarsnota een substantieel deel van het overschot aan middelen voor de opvang van asielzoekers aan te wenden voor een verlenging van het noodhulpfonds in 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Laar

Voordewind

Taverne

Smaling

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Dijkgraaf

Grashoff

Naar boven