34 550 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2017 voor de eerste keer indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen;

van mening dat nog niet voldoende duidelijk is waarom deze indicatoren en streefwaarden zijn gekozen en welke relatie ze hebben met de gestelde ontwikkelingsdoelen;

van mening dat de relatie tussen doel, activiteiten, middelen en resultaten langjarig ondersteund moet worden door robuuste indicatoren en streefwaarden;

verzoekt de regering, deze verbanden smart en consistent te formuleren en te garanderen dat de indicatoren en streefwaarden langjarig relevant blijven en aansluiten bij internationaal geaccepteerde systemen voor monitoring en evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Van Veldhoven

Taverne

Van Laar

Agnes Mulder

Dijkgraaf

Naar boven