Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 30 januari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 februari

14.00 uur

Woensdag 4 februari

10.15 uur

Donderdag 5 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanpassing van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 17 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 882, nr. 17

– de motie-Helder over schrappen van het woord «ernstige» uit artikel 172a Gemeentewet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 882

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

33 882 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Oskam c.s. (16)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Helder (14)

– gewijzigd amendement Oskam/Helder (15)

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 18 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 882, nr. 18 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen/Berndsen-Jansen over het opleggen van agressietherapie of verslavingsbehandeling

33 882, nr. 19

– de motie-Berndsen-Jansen/Oskam over het voetbalgerelateerde geweld via het strafrecht behandelen

33 882, nr. 20

– de motie-Van Dekken/Dijkhoff over een meer open en publieksvriendelijk voetbal

6. Stemmingen in verband met:

34 050, nr. 2

Brief van de tijdelijke commissie Benoeming Nationale ombudsman over de benoeming van een Nationale ombudsman

De Voorzitter: ik stel voor om, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de heer R.F.B. van Zutphen conform de voordracht van de tijdelijke commissie Benoeming Nationale ombudsman te benoemen tot Nationale ombudsman.

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de intensieve veehouderij in Nederland

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 148 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 973, nr. 148 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling over noodwetgeving waardoor grondloze groei niet mogelijk is

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst

28 973, nr. 154

– de motie-Van Bommel over tegenhouden van de gigastal in Grubbenvorst

28 973, nr. 155

– de motie-Van Bommel over mestverwerking en grondgebondenheid

28 973, nr. 156

– de motie-Thieme/Van Bommel over een moratorium op megastallen

28 973, nr. 157

– de motie-Thieme over het doen afnemen van de veestapel

28 973, nr. 158 (aangehouden)

– de motie-Leenders/Van Dekken over effectieve regelgeving ter voorkoming van toekomstige megastallen

28 973, nr. 159

– de motie-Graus over voorkomen van de bouw van mega- en gigastallen

28 973, nr. 160

– de motie-Graus over bevorderen van het voortbestaan van gezins- en/of familiebedrijven

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige

30 862, nr. 102

– de motie-Graus over de gevolgen van de uitbreiding van de haven van Antwerpen

30 862, nr. 103

– de motie-Graus over het opslibben van de Hedwigepolder met vervuild slib

30 862, nr. 104

– de motie-Graus over geen onomkeerbare stappen tijdens de bezwaarprocedure

30 862, nr. 105

– de motie-Graus/Wilders over behoud van de Hedwigepolder

30 862, nr. 106

– de motie-Graus over inzage in de extra kosten vanwege opslibbing

30 862, nr. 107

– de motie-Geurts over tegengaan van omzetting van vruchtbare landbouwgrond in nieuwe natuur

30 862, nr. 108

– de motie-Dijkgraaf over de estuariene natuur in de Westerschelde

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 712

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

33 712 (bijgewerkt t/m amendement nr.10)

– artikel I

– amendement Oskam (9)

– artikel II

– amendement Oskam (10) (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen en over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg

34 104, nr. 11

– de motie-Gerbrands/Krol over ouderen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen maar te goed zijn voor de Wlz

34 104, nr. 12

– de motie-Leijten over het inzetten van de huishoudelijkehulptoeslag om ontslagen van thuiszorgmedewerkers te voorkomen

34 104, nr. 13

– de motie-Leijten over het inventariseren van de veranderingen waarmee huisartsen te maken krijgen in hun zorg aan de mensen thuis

34 104, nr. 14

– de motie-Krol/Gerbrands over onacceptabele gevolgen van het dreigende miljardentekort voorkomen

34 104, nr. 15

– de motie-Dik-Faber/Bruins Slot over de inzet van casemanagers dementie

34 104, nr. 16

– de motie-Dik-Faber over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de huurstijging

27 926, nr. 240

– de motie-Fritsma over ongedaan maken van de inkomensafhankelijke huurverhogingen

27 926, nr. 241

– de motie-Fritsma over stoppen van de asielinstroom

27 926, nr. 242

– de motie-Karabulut over een inflatievolgend huurbeleid

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 045

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

34 045 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Siderius (9,I)

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Yücel/Siderius (12,I)

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– amendement Siderius (10)

– onderdeel I

– onderdelen J t/m P

– amendement Siderius (9,II)

– onderdeel Q

– onderdeel R

– amendement Yücel/Siderius (12,II)

– onderdeel S

– onderdelen T t/m AA

– artikel I

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

34 045, nr. 11

– de motie-Kooiman/Siderius over toezicht op gastouders

34 045, nr. 13

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies

34 045, nr. 14

– de motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO GGZ

25 424, nr. 263

– de motie-Leijten over de afbouw van het aantal bedden in de ggz

25 424, nr. 264

– de motie-Van der Staaij c.s. over onderzoek naar suïcide en suïcidepreventie

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken en over de regierol van de zorgverzekeraars

De Voorzitter: mw. Klever wenst haar motie op stuk nr. 571 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 567

– de motie-Leijten over de plannen om spoedeisende hulpposten terug te dringen

29 689, nr. 568

– de motie-Leijten over huisartsen niet langer onder de Mededingingswet laten vallen

29 689, nr. 569

– de motie-Leijten over het lokken van nieuwe verzekerden met cadeautjes

29 689, nr. 570

– de motie-Klever over bovenmatige reserves van zorgverzekeraars inzetten voor verlaging van de zorgpremie

29 689, nr. 571 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klever over transparantie bij het zorginkoopbeleid

29 689, nr. 572

– de motie-Bruins Slot over aanpassen van het Besluit beschikbaarheidsbijdrage WMG

29 689, nr. 573

– de motie-Dik-Faber over een onafhankelijke vergelijkingssite voor zorgverzekeringen

29 689, nr. 574

– de motie-Ellemeet over het recht voor iedereen op goede zorg tegen een redelijke vergoeding

29 689, nr. 575

– de motie-Ellemeet over terugdringen van het aantal polissen per verzekeraar

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de situatie bij KLM

31 936, nr. 252 (gewijzigd, was nr. 250)

– de gewijzigde motie-Bashir over in beeld brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat

18. Debat over zorgfraude met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over het recht op zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Rekentoets vo en mbo (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Toekomstgericht funderend onderwijs (AO d.d. 15/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Inkomens- en vermogensverdeling (AO d.d. 14/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 861

29. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

33 662

30. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

33 995

31. Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L 94)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 februari (week 7)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– VAO Een leven lang leren (AO d.d. 21/01)

– VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29 383, nr. 227)

– Debat over de agenda van de Europese Top

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (voortzetting)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

34 049 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 970 (Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.))

34 008 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie))

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

24, 25 en 26 februari (week 9)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 februari)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

33 949 (voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies))

3, 4 en 5 maart (week 10)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

5. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

7. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

8. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

12. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

13. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

15. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

16. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

17. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

18. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

19. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

20. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

3. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

5. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

6. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

8. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

13. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

14. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

16. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

17. Dertigledendebat over noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan (Keijzer) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

19. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

20. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister V&J, Minister EZ)

21. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over risico’s in de vleesketen (Thieme) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Van Klaveren over activering van de opkomstplicht (34 066)

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016