34 045 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen)

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID YÜCEL C.S.

Voorgesteld 29 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met experts en de sector geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging te ontwikkelen en deze onder de aandacht te brengen binnen de sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Naar boven