25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 264 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 29 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er jaarlijks naar schatting zo'n half miljoen mensen suïcidale gedachten hebben, dat er 25.000 suïcidepogingen zijn die medische behandeling behoeven en dat het aantal zelfdodingen in 2013 met 1.854 het hoogste ooit was;

verzoekt de regering, binnen het vijfde preventieprogramma van ZonMw geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar suïcide en suïcidepreventie, waarbij gedacht kan worden aan:

  • het opzetten van een gestandaardiseerde manier om alle suïcidepogingen anoniem te registreren;

  • het in kaart brengen of ontwikkelen van risico-indicatoren, zoals biomarkers, die als voorspeller kunnen dienen voor een suïcide, waardoor de risicopatiënten worden geïdentificeerd, en

  • innovatieve behandelingen, zoals een placebo-gecontroleerd onderzoek met ketaminetoediening, ter acute behandeling van suïcidale neigingen;

verzoekt de regering voorts, de Kamer te betrekken bij de uitwerking hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Dik-Faber

Van Wijngaarden

Tanamal

Pia Dijkstra

Naar boven