Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 16 januari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 januari

14.00 uur

Woensdag 21 januari

10.15 uur

Donderdag 22 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 021

Uitvoering van Verordening (EU) Nr. 606/2013 van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (PbEU 2013, L181) (Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken)

– artikelen 1 t/m 9

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

De Voorzitter: dhr. Jan Vos wenst zijn motie op stuk nr. 282 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 262 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over het niet aansluiten van nieuwbouw op het aardgasnet

30 196, nr. 263

– de motie-Van Tongeren over het onder de grond laten van fossiele brandstofreserves

30 196, nr. 264

– de motie-Van Tongeren over experimenteerruimte voor gemeenten

30 196, nr. 265

– de motie-Van Tongeren over mogelijkheden voor de rijksoverheid om te verdienen aan duurzame energie

30 196, nr. 266

– de motie-Smaling over een monitoringssysteem voor energiebesparing door de industrie

30 196, nr. 267

– de motie-Smaling over een voor iedereen heldere evaluatie in 2016

30 196, nr. 268

– de motie-Ouwehand over niet subsidiëren van de bijstook van biomassa

30 196, nr. 269

– de motie-Ouwehand over beëindigen van de subsidie voor mestvergisters

30 196, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het gesloten houden van winkeldeuren in de winter

30 196, nr. 271

– de motie-Agnes Mulder over windenergie op en langs de Afsluitdijk

30 196, nr. 272

– de motie-Van Veldhoven over de schade voor energiebedrijven door sluiting van kolencentrales

30 196, nr. 273 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een externe gebiedscoördinator per windenergiegebied

30 196, nr. 274 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over het ondersteunen van burgeralternatieven

30 196, nr. 275

– de motie-Van Veldhoven over aanvullende maatregelen voor het halen van de energiebesparingsdoelen

30 196, nr. 276

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over extra geld voor de innovatie van energiebronnen

30 196, nr. 277

– de motie-Leegte/Van Veldhoven over de kosten per vermeden ton CO2

30 196, nr. 278

– de motie-Leegte c.s. over de herkenbaarheid van maatregelen uit het energieakkoord in begrotingen

30 196, nr. 279

– de motie-Klever over afschaffen van de opslag duurzame energie

30 196, nr. 280

– de motie-Klever over stoppen met de uitrol van windmolens op land

30 196, nr. 281

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over de sluiting van de vijf oudste kolencentrales

30 196, nr. 282 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. over rekening houden met de wensen van Friesland voor de inpassing van windmolens

30 196, nr. 283

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over overleg tussen energiebedrijven en milieuorganisaties over de meestook van biomassa

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 000 VIII, nr. 80

Brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het indienen van een verzoekonderzoek bij de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te besluiten en de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van lerarenintensiveringen.

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

32 127, nr. 208

– de motie-Albert de Vries over niet toelaten van plannen voor nieuwe bedrijfsterreinen zonder saneringscomponent

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 971

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

33 971 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Straus (9,I)

– gewijzigd amendement Bisschop (8,I)

– artikel I

– amendement Straus (9,II)

– artikel II

– amendement Straus (9,III)

– gewijzigd amendement Bisschop (8,II)

– artikel III

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de intensieve veehouderij in Nederland

De Voorzitter: dhr. Smaling verzoekt zijn motie op stuk nr. 148 aan te houden.

28 973, nr. 144

– de motie-Thieme over onderzoek naar de effecten van inkrimping van de veestapel

28 973, nr. 145 (aangehouden)

– de motie-Thieme over een verbod op het castreren van varkens

28 973, nr. 146

– de motie-Smaling over alleen nieuwe stallen toestaan die aantoonbaar duurzaam zijn

28 973, nr. 147 (aangehouden)

– de motie-Smaling over een streefdatum voor stalsystemen waar dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen

28 973, nr. 148 (aangehouden)

– de motie-Smaling over reparatiewetgeving waardoor grondloze groei niet mogelijk is

28 973, nr. 149

– de motie-Graus over afbouwen van de bio-industrie

28 973, nr. 150 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over experimenteerruimte voor duurzame verdienmodellen

28 973, nr. 151

– de motie-Dik-Faber over manieren om supermarkten ertoe te bewegen om het stunten met vlees uit te bannen

28 973, nr. 152

– de motie-Dikkers/Van Dekken over overleg met de retailsector om het stunten met goedkoop vlees te stoppen

28 973, nr. 153 (aangehouden)

– de motie-Dikkers/Van Dekken over overleg met provincies over de transitie naar een duurzame veehouderij

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanslag in Parijs

29 754, nr. 275

– de motie-Van Klaveren over administratieve detentie voor teruggekeerde jihadisten

29 754, nr. 276

– de motie-Van Klaveren/Van Vliet over verdubbelen van het budget voor de inlichtingendiensten

29 754, nr. 277

– de motie-Wilders/De Graaf over de-islamiseren van Nederland

29 754, nr. 278

– de motie-Wilders/Helder over voorkomen dat vertrokken jihadisten Nederland weer binnenkomen

29 754, nr. 279

– de motie-Wilders/Helder over het leger inzetten voor de beveiliging van openbare plekken

29 754, nr. 280

– de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over meewerken aan een Europese database met vluchtgegevens

29 754, nr. 281

– de motie-Van der Staaij c.s. over het extra geld voor het Openbaar Ministerie eerder beschikbaar stellen

29 754, nr. 282

– de motie-Slob/Van der Staaij over financiering van de beveiliging van Joodse instellingen

29 754, nr. 283

– de motie-Pechtold c.s. over capaciteit en financiën voor de veiligheidsdiensten

29 754, nr. 284

– de motie-Klein/Kuzu over een Nationale Verdraagzaamheidsdialoog

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst»

33 898, nr. 2

– de motie-Van Wijngaarden/Bouwmeester over versterking van de informatiepositie van patiënten

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemming over de motie als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije

23 987, nr. 147

– de motie-Bontes over het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Ankara

23 987, nr. 148

– de motie-Verheijen c.s. over incidenten rondom de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting

23 987, nr. 149

– de motie-Beertema over het afbreken van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

23 987, nr. 150

– de motie-Beertema over stoppen met alle toetredingssteun aan Turkije

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Debat over privacy in het onderwijs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30 196, nr. 253

17. VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) en Energiebesparing Wet milieubeheer

18. VAO Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (AO d.d. 17/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Gezamenlijke behandeling van (1e termijn Kamer):

33 722

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

33 723

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

33 727

Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

33 882

20. Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

34 024

21. Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

33 802

22. Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

33 738

23. Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

32 834

24. Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

33 982

25. Implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

33 956

26. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats

34 012

27. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wijziging van de regels voor werknemersmedezeggenschap in geval van grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen

Langetermijnagenda

27, 28 en 29 januari (week 5)

– VAO Inkomens- en vermogensverdeling (AO d.d. 14/01)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

34 045 (Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen))

33 712 (voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 587 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut))

33 308 Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 995 (Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L 94))

33 662 (Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp))

33 970 (Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

3, 4 en 5 februari (week 6)

34 008 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

10, 11 en 12 februari (week 7)

– Debat over de agenda van de Europese Top

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

34 049 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht))

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

24, 25 en 26 februari (week 9)

– Debat over het verslag van de Europese Top

3, 4 en 5 maart (week 10)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

3. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

5. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

6. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

7. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

8. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

9. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

10. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

11. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

12. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

14. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

15. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

16. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

17. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

18. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

19. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

20. Debat over het bericht dat het UWV werkzoekenden in de armen van oplichters stuurt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

21. Debat over de gaswinning in Groningen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

22. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

23. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

24. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

8. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

14. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

17. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de «Grenseffectentoets» (Graus) (Minister van EZ)

20. Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over de uitspraken van de premier over onzinverhalen in de zorg (Agema) (Minister-President)

22. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over asielbeleid (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

24. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het bericht «Plundering KLM dreigt» (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

28. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

29. Dertigledendebat over de brief inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer (Leijten) (Minister VWS)

30. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

32. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 19 januari van 10.30 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Initiatiefnota van de leden Smaling, Hoogland en de Rouwe: «Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk» (33 888)

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Recesperiodes

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016